Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

44/VS/2019 Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx x xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, x.x. XXX 36473/2019, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Moravskoslezského xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxx 29.3.2019.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

Na xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxx x. 26/4/2019 xx dne 18.01.2019 a usnesení Xxxxxxxxxxxxxx obce Mankovice x. 48/19/Z3 ze xxx 7.3.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx“):

Xx. X

Xxxxxxx strany

1. Město Xxxx

xxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, starostou

se xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 16/25, 742 35 Xxxx

XX: 00298221

XXX: XX 00298221

xxxxxxxx xxxxxxx: Česká spořitelna x.x. Xxxx, x. x. 19-1765068319/0800

xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxxx“)

x

2. Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, starostkou

se xxxxxx: Xxxxxxxxx 73, 742 35 Mankovice

IČ: 00600776

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx spořitelna, x x., xxxxxxx Xxxx, x. x. 68063329/0800

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

(xxxx xxx „xxxx“)

XX. II

Smluvní xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 250/2016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (dále xxx „zákon o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx“), x xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxx §60 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxx smlouvy xxxxx xxxxxx města xxxxxx xxxxxxxxxxx správními orgány x xxxxxxxx pro xxxxxxx obvod xxxx

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 1 tohoto xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxx agendy xx xxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělení xxx xxxxxx činné x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojišťovny.

(4) Xxxx xxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veškerou spisovou xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx město xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veškerou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu určeném xx. II xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uvedený x xx. X xxxxxxxxx xx výši 1.500,- Xx (slovy: Jedentisícpětset xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.), xxxx xx zavazuje xxxx zvýšené náklady xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx přesné xxxxxxxxxxxxx x doloženy.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx faktury vystavené xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx počet projednaných xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx x 30.06 x 31.12. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx faktury xxxx 15 dnů xxx xxx doručení faktury xxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx město xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx obci.

(5) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx smlouvy jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxx smlouvy

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Moravskoslezského xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní moci. Xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 01.04.2019.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxxx xx dvouměsíční x začíná běžet xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výpovědi xxxxx smluvní xxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx

(2) Xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tato xxxxxxx se vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx město, jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx stejnopis xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx města Xxxx x. 26/4/2019 ze xxx 18.01.2019 a xxxxxxxxx Zastupitelstva obce Xxxxxxxxx x. 48/19/X3 xx dne 7.3.2019. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 xxxxxxx.

X Xxxxxx xxx 25.1.2019

Xxx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. r.

starostka xxxx Xxxxxxxxx