Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

66/XX/2019 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi městem Xxxxxxxx x obcí Xxxxxxxx-Xxxxx

Xxxxxxxxxx x. x. XXXX/42887/2019, xxxxxx Krajský xxxx Zlínského kraje xxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx právní xxxx xxx 4.7.2019.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obyvatel

Na základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx xx dne 19. 6. 2019, x. 8/3/2019 x xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxxx xx dne 9.5.2019, x. 398, xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §63 zákona č.128/2000 Xx., o obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto veřejnoprávní xxxxxxx:

XX. I

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Kroměříž

zastoupené starostou xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx

xxxxxx: Xxxxx náměstí 5.115, 767 01 Xxxxxxxx

xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - město Xxxxxxxx

XX:00287351

(xxxx xxx „město Xxxxxxxx“)

2. Xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx : Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxx x.x. 68, 768 05 Xxxxxxxx

xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - město Xxxxxxxx

XX:00287270

(xxxx jen „xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx")

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx města Xxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxx xxxx Chvalnov-Lísky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx §12 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x rodných číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx správním obvodu xxxx Chvalnov-Lísky, tedy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xx. XX xxxx. 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx nákladů

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx jeho xxxx x Komerční xxxxx x.x., pob. Xxxxxxxx, x. 8326340247/0100, příspěvek xx xxxx 700,- Xx (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx každý provedený xxxx, xx. xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého pobytu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxx xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx xxxxxx čtvrtletně, x xx xx xxxxxxx xxxxxx vystavených xxxxxx Xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx vynaložených xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx- Xxxxx právo xxxxxxx si od xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx faktur xx 20 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx poplatky xxxxxxxx Městským xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxxxx.

XX. IV

Doba xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

XX. VI

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx takové xx xxxxxx xxxxxxxxx, na Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx správních činností.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxx po xxxx 15 xxx.

(3) Xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx vyvěsí smluvní xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx informaci x xxxxxxxx xxxx smlouvy x o xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx Kroměříž, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Zlínského xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx přílohu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady města Xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxx-Xxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx bez udání xxxxxx. Výpovědní xxxxx xxxx 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx doručena xxxxx straně. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx oznámena Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje souhlas Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského xxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 28.5.2019

Xxx. Jaroslav Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

X Chvalnově-Lískách xxx 24.6.2019

Xxx. Xxxxxx Lehkoživ x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx