Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx x. 2/2019

xx xxx 25. xxxxxxxx 2019

XXXXX XXX

Xxxx xxxxx Xxxxx vydává xxxxxxxxx x. XxX/0719/13/2019 xx xxx 25. xxxxxxxx 2019 v xxxxxxx x ustanovením §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, toto xxxxxxxx.

Příloha č. 1

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vymezit xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona1) (xxxx xxx „xxxxx xxxxxxxxxx“), xx jednotlivých prodejních xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx živnostenským xxxxxxxxxx2).

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pevnou xxxx přenosnou konstrukcí, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx místem xx xxxxxxx xx tržišti xxxx x tržnici, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xx vymezený xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx přístupný pouze x xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxx xx vymezený xxxxxxx, umožňující celoroční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1) xx xxxxxx xx xxxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx spojeno x xxxxxxxxxxx, určenou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx1). Předzahrádka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx je xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytuje xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx provoz.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potencionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osob.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxx nabídka, prodej xxxxx a poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx nerozhoduje, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prodejního xxxxxxxx (xxxx. vozík, xxxxx, xxxx aj.) anebo xxxxx x xxxx, xxx zda xx xxxxxxxx pohybuje xxxxx xxxxx xx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxx pro xxxxxx xxxxx, poskytování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x poskytovat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx x x předzahrádkách.

2. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží xxxx poskytované xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx příležitostný xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a poskytování xxxxxx u xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Velikonoc, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxxxxxxxxx poskytování služeb xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x musí xxx xxxxxxx nejpozději xx 2 dnů xx xxxxxxxx svátku; xxx ostatních akcích xx příležitostný xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx uvedené akce. Xxxxxx využití se xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx městem.

3. Xx prodejních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx (x x xxxxxxxxxx xxxxxxx) x tabákové výrobky – zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příležitostného xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx Vánoc x Xxxxxxxxx,

x) xxxxx erotického xxxxxxxxxx,

x) chemické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx škodlivé, xxxxxx, xxxxxxxx, senzibilující, výbušné, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro životní xxxxxxxxx.

4. Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, náměstí, parkoviště, xxxxxxx xxxx.), xxxx xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx předem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx3).

Xx. XX

Xxxxxxxxx kapacity x xxxxxxxxx vybavenosti xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx služeb

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodejních xxxx xx stanovena x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodejní místa xxxx xxx vybavena:

a) xxx prodeji xxxxx xxxxxx ke zkoušení xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx prostorem pro xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxx prodeji xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx elektrické xxxxxxx,

x) xxx prodeji xxxxx zrcadlem.

Čl. X

Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx místech xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx služeb

1. Xxxxxxxx místa využívaná xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xx xx 6:00 do 20:00 hodin. Xxxxxxxx xxxxx využívaná příležitostně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxx x čl. III xxx 2) xxxxxx xxxxxxxx xx 6:00 xx 20:00 xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po celý xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xx 8:00 do 22:00 xxxxx.

Xx. VI

Udržování xxxxxxx x bezpečnosti xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k bezpečnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stánky x xxxxx nich,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx. xxxx. neprodávat xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ze závěsných xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.,

x) neponechávat xx xxxxxxx xxxx tržišti xxxxxxxxxxxxx odpad, a xx ani xx xxxxxxxxx odpadkových xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jejich blízkosti, xxxxxxxx s odpady xxx zvláštního předpisu4),

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx užívaného xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) užívat x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb jen xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnému xxxxxx zákazníků,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a hygienické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx produktů.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx prodejní xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx5),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejní xxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx xxxxx prodeje x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fyzických xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx domech, rodinných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízeních, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx se zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Podomní x pochůzkový prodej xx zakazuje v xxxx xx 00:00 xx 24:00 xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxxxxxxx xx prodej xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx přistoupilo x zákazu podomního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců x x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx města x důvodu častých xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2. tohoto xxxxxx se toto xxxxxxxx nevztahuje na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsluhovaných xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx podomního a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxx pořádané xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

Xx. X

Xxxxxx

Xxxxxx xxx dodržováním xxxxxx nařízení xx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx6).

Xx. XX

Xxxxxx

Xxxxxx xx porušení xxxxxx xxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx předpisy7).

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se nařízení x. 2/2016 xx xxx 10.11.2016 XXXXX XXX.

Xx. XIV

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Hrvol

náměstek xxxxxxxxx města

Xxxxxxx č. 1

Seznam xxxx xxx prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx. x.

Xxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxx x.

1

xx.Xxxx Xxxxxxxxx (ppč. 4707/1 x k.ú.Most XX, xxxx ppč. 4708/4 x x.x. Most XX)

xxx xxxxxxx

50

1

2

xx. Zdeňka Xxxxxxx x areálu XX Baník Xxxx (xxxx xxx. 5182/1 x k.ú. Most XX)

xxx omezení

200

2

3

tř. Xxxxxxxxxx, x NS Xxxxxxx (xxxx xxx. 4681/6 x x.x. Most XX)

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx)

2

3

4

xx. Xxxxxxxxxx, x OD Xxxxx (xxxx xxx. 6372/2 x k.ú. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx zboží)

1

4

5

tř. Xxxxxxxxxx, xxxx x bl. 382 (část xxx. 4608/1 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx)

1

5

6

XX Xxxxx x xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x ul. Moskevská (xxxx xxx. 6372/2 x 6372/3 x x.x. Xxxx XX)

xxx xxxxxxx xxxx živočišných xxxxxxxx

5+3

6

7

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x OD Xxxxx (část ppč. 6367/102, 6367/131 v x.x. Xxxx XX)

xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

80

7

8

1. xxxxxxx a xx. Xxxxxxxx (xxxx xxx. 6367/89, 6367/8 x 6367/19 v x.x. Most XX)

xxxxxxxxx x xxxx xxxx + xxxxxxxxx xxxxxxxxx

100

8

9

xx. Xxx. Jaroše (x xxxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxx, na xxxxx xxx. 4936/534 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (xxxxxx sezonního ovoce x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx)

2

9

10

xx. Xxxxxx , x XX Kahan (xxxx xxx. 4936/521 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zeleniny)

3

10

11

ul. Xxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx komunikace (část xxx. 4495 x x.x.Xxxx XX)

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx)

2

11

12

xx. Xxxxxxxxxx, před OC Xxxxxxxx (část xxx. 7498/2 x x.x.Xxxx XX)

xxxxxxxxxxx + tematický (xxxxxxxxxxx, dušičkové, xxxxxxx xxxxx)

2

12

13

xx. Barvířská, parkoviště x zimního xxxxxxxx (xxxx xxx. 7499/1 x k.ú. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (vánoční zboží)

1

13

14

ul. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u xx. 1702 (xxxx xxx. 7498/8 x x.x. Xxxx XX)

Xxxxxxxxx (xxxxxxx zboží)

1

14

15

ul. Rudolická, xxxx XX Tesco (xxxx xxx. 7483/1 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, dušičkové, vánoční xxxxx)

2

14

16

xx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Penny (xxxx xxx. 6206/3 x x.x. Most XX)

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, dušičkové, xxxxxxx xxxxx)

2

15

17

xx. Xxxxxxxxxxx, před xxxxxxxxx Lidl (xxxx xxx. 4951/22 x x.x. Xxxx XX)

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, dušičkové, xxxxxxx xxxxx)

2

16

18

xx. Xxxxxxx, xxxx XX Xxxxxx (xxxx xxx. 4952/38 x x.x. Xxxx II

tematický (xxxxxxxxxxx, dušičkové, vánoční xxxxx)

2

17

19

xx. Velebudická, xxxx XX Xxxxxx (část xxx. 4952/159 x x.x. Xxxx II)

občerstvení + tematický (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vánoční xxxxx)

2

18

Xxxx x. 1

xx. Víta Xxxxxxxxx (xxx. 4707/1 x x.x. Xxxx XX, xxxx ppč. 4708/4 x x.x. Xxxx XX)

Xxxx č. 2

xx. Zdeňka Xxxxxxx x xxxxxx TJ Xxxxx Souš (xxxx xxx. 5182/1 x x. x. Most XX)

Xxxx x. 3

xx. Xxxxxxxxxx u XX Xxxxxxx (část xxx. 4681/6 x x.x. Xxxx XX)

Xxxx x. 4

xx. Budovatelů x XX Prior (xxxx xxx. 6372/2 x x.x. Most XX)

Xxxx x. 5

tř. Xxxxxxxxxx, xxxx x xx. 382 (xxxx xxx. 4608/1 x k. x. Xxxx XX)

Xxxx x. 6

XX Xxxxx x nám.Velké xxxxxxxx xxxxxx x x xx. Xxxxxxxxx (část xxx. 6372/2 x 6372/3 x x.x. Xxxx XX)

Xxxx x. 7

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a OD Xxxxx (část ppč. 6367/102, 6367/131 x x.x. Xxxx XX)

Xxxx x. 8

1. xxxxxxx x ul. Xxxxxxxx (xxxx xxx. 6367/89, 6367/8 a 6367/19 x x.x. Xxxx XX)

Xxxx č. 9

ul. Xxx. Xxxxxx (u xxxxxxxxx xx sídliště Xxxxxxx, xx xxxxx xxx. 4936/534 v x.x. Most XX)

Xxxx x. 10

xx. Xxxxxx, x XX Xxxxx (xxxx xxx. 4936/521 x x.x. Xxxx XX)

Xxxx x. 11

xx. Xxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (část xxx. 4495 x x.x. Most XX)

Xxxx x. 12

xx. Xxxxxxxxxx, xxxx OC Xxxxxxxx (xxxx xxx. 7498/2 x x.x. Xxxx XX)

Xxxx č. 13

xx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx. 7499/1 x x.x. Xxxx II)

Mapa x. 14

xx. Barvířská, xxxxxxxxxx x xx. 1702 (část xxx. 7498/8 v k.ú. Xxxx XX)

Xxxx x. 15

xx. Xxxxxxxxx, xxxx XX Xxxxx (xxxx xxx. 7483/1 x x.x. Most XX)

Xxxx x. 16

xx. Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Penny (xxxx ppč. 6206/3 x x.x. Most XX)

Xxxx č. 17

ul. Xxxxxxxxxxx, xxxx prodejnou Xxxx (část xxx. 4951/22 v x.x. Xxxx II)

Mapa x. 18

xx. Okružní, xxxx XX Xxxxxx (část xxx. 4952/38 x x.x. Xxxx XX)

Xxxx x. 19

xx. Velebudická, xxxx XX Xxxxxx (xxxx ppč. 4952/159 x x. ú. Xxxx II)

1) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

3) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

4) Xxxxx č. 185/2001 Sb. x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6) Zákon č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7) Zákon č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx