Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2019

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Zlína xx xx xxxx zasedání xxx 20.6.2019 xxxxxxxxx xxxxx 39/5Z/2019 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx1), xxxxx xx xxxxx x činnost, xxxxx xx xxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx být x rozporu x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx ochrana před xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x ochrana xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx mravů, xxxxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx2) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx klidu3).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xx x xxxx xxxx xxxxxxx klidu zakázáno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x) vymezených x příloze č. 1 této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xx 100 xxxxx od xxxxx, xx kterých se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxxx sociálních služeb5), xxxxx6), xxxxxxx zařízení7), xxxxxx xxxxx8), soudy, xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx9), xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxxx xxxxxx Zlín, x budov kostelů,

c) xx xxxxxxxxxxx do 500 xxxxx od xxxxxx XXX x xxxxx Xxxx-Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x toulavá xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xx 50 xxxxx xx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx do 50 xxxxx xx nich,

f) xx xxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxxxx xx 50 metrů xx nich,

g) na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx určených x xxxxxx,

x) v xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dílech x

x) x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x místech xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxx:

x) xxxxxxxxx ohňostroje10),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce11),

c) xxxxxxxxx pyrotechnické xxxxxxx xxxxxxxxx F4 12), X2 13), a X2 14).

Článek 3

Xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx xxxxxx závazné vyhlášky xxxxxxx v xxxxxx:

x) xx 30.12. xx 1.1.,

x) xxxxxx Mezinárodního xxxxxxxxx festivalu xxx xxxx a mládež,

c) xxxxxx Barum xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1 x P2 15) xxxxxxxxxxx xxxxxx16), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx17), Xxxxxxxx policií Xxxx x složkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx18) xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolit Xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx dojde x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xx stanoví:

a) na xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) po xxxxx xxxx xx xxxxxxx účinná x

x) xxx xxxx účel xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. xx Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx ohraničené šrafované xxxxxx)

1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

2) Centrální xxxx xx xxxxxxxx Jižní Xxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxx, na kterých xx možno odpalovat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x odpalovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X4, X2, P2

(zeleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

1) Xxx X. G. Xxxxxxxx, xx části xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1090/4, k.ú. Xxxx

2) Xxxxx U Hřiště, xx xxxxxxxxx x. x. 1620/68, p. x. 1620/69 x x. č. 1620/79 x xxxxxxx xxxxxxx x. č. 1620/34 x p. x. 1620/70, xxx x. x Xxxx

3) Xxxxx Xxx Xxxxxx, na xxxxxxx pozemků x. x. 131/5, x. x. 286/26, x. x. 286/28, x. x. 286/67, x. x. 286/144, x. x. 286/145, x. x. 286/146, p. x. 286/147 x x. x. 289/2, xxx x. ú. Xxxxxx

4) Xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxx p. x. 241/1, x. x. 256/1, p. x. 256/3, x. x. 256/4, x. x. 256/5, p. x. 257, x. x. 266, x. x. 267/1, x. x. 275/1, x. x. 275/2, x. x. 275/3, x. x. 275/4, st. x. x. 455 x xx. x. x. 456, xxx x. x. Xxxxxxxx x Xxxxx

5) Ulice Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x. x. 1299/1 x x. x. 1298, vše k. x. Xxxxx

6) Ulice Xx Xxxxxx, xx xxxxxxx x. x. 1065 a xxxxx xxxxxxx x. č. 1537/91, vše x. x. Štípa

7) Ulice Xxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx x. x. 604/24, x. x. 604/25, x. x. 605/1, x. x. 606/1, x. x. 606/2, p. x. 606/3, p. č. 606/4, p. x. 606/5, p. x. 606/6, p. č. 606/7, x. x. 606/8, p. x. 1583 x p. x. 1584, vše x. x. Xxxxxxxxx

8) Xxxxx Xxxxx konec, xx xxxxxxxx p. x. 507, p. x. 508/2, x. x. 509/1 x x. č. 339/3, x xxxxx xxxxxxx x. č. 191/1, xxx x. ú. Xxxxxxxx

9) Areál „Pod xxxxx“, xx pozemcích x. č. 1220, x. x. 1221, x. x. 1230 x x. x. 1231, vše x. x. Xxxxxx x Xxxxx

1) §3 xxxx. x) zákona x. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx x xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §3 písm. x) xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích a xxxxxxxxx x nimi x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §5 odst. 6 xxxxxx č. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx přestupcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 10/2016, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §4 xxxx. 1 zákona č. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon o zdravotních službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §34 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) §7 xxxx. 3 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §7 xxxx. 5 zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §65 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x požární ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §32 odst. 1 zákona x. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §4 xxxx. 2 písm. a) x příloha č. 1 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) §4 xxxx. 2 xxxx. x) x příloha č. 1 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx pozdějších předpisů.

14) §4 xxxx. 2 xxxx. c) x příloha č. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 206/2015 Xx., o pyrotechnických xxxxxxxxx a zacházení x xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §4 odst. 2 xxxx. c) x příloha č. 1 xxxx. 3 xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §3 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §1 xxxx. 1 zákona č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) §4 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.