Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 1/2019,

xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 1/2014 x placeném xxxxx xx xxxxxxxx komunikacích xx území xxxxx Xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 2/2016, x. 6/2016 a x. 2/2017

Rada města Xxxxxxxx vydala dne 25.3.2019, na xxxxxxx xxxxxxxx x §23 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §102 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx.

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x. 1/2014 o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 2/2016, x. 6/2016 x č. 2/2017, xx xxxx takto:

1. Xxxx znění přílohy x. 1. a xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx x. 1/2014, xx xxxxx xxxxxxxx x. 2/2016, č. 6/2016 a x. 2/2017, xx přílohou č. 1 x přílohou č. 2 tohoto xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxx 15.4.2019.

Ing. Martin Xxxxxxx v.r.

primátor statutárního xxxxx Xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

SEZNAM XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX (xxxxx xx. 1 odst. 1 xxxxxxxx)

x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxx užít xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx k stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx časově xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 24 xxxxx1)

XXXXXXXX I.

Zaplacení ceny xxxxxxxx v souladu x cenovými předpisy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx.

XX/1 Pernštýnské xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx pro parkování

Provozní xxxx: XX - XX 07 - 20 hod.

LI/2 xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (před x.x. 2560 - 2561) - místa xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx: PO - XX 07 - 22 xxx.

XX/3 xxxxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x Grandu

Provozní xxxx: XX - XX 07 - 22 xxx.

XX/4 xx. Xxxxxx - od ul. Xx Stadionu po xx. Hradecká

Provozní doba: XX - XX 07 - 19 xxx.

XX 07 - 12 xxx.

XX/5 xx. X Xxxxxxxx - xx Sukovy xxxxx xx xx. Labská

Provozní xxxx: XX - XX 07 - 19 hod.

SO 07 - 12 xxx.

XXXXXXXX XX.

Xxxxxxxxx xxxx sjednané x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení.

ul. X Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx - xx xx. 17. xxxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Veverkových

ul. Xxxxxxxxxx - xx xx. Xx Xxxxxx xx xxxxx Xxxx

xx. Xx Xxxxxx

xx. Sladkovského, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x.x. 1566 x 2579

Bělobranské xxx.

xx. Xx Xxxxxx - včetně parkoviště xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - parkoviště za xxxxxx

xx. Xx Xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Domu xxxxx

Xxxxxx xxxxx

ul. Labská - xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx č.p. 152, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. Pernerova

ul. Na Xxxxxx - xx Xxxxxxx x.x. 2579 xx třídu Xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ul. Sladkovského x xx. Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxx u xxxxxxx Xx. Bartoloměje

parkoviště x xx. Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx Wernerovo xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Komerční xxxxx

Xxxxxxxx xxxx: PO - PÁ 06 - 22 xxx.

XX 07 - 12 xxx.

XXXXXXXX XXX.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v souladu x cenovými xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx.

xx. Xxxxxxxxxx - xx xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xx. Jiřího z Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxx - veškeré xxxxxxxxx xxxxxx od xx. Xxxxx XX. xx xx. Xxxxxxxxxxxx

xx. X Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Sokolovny

parkoviště x xx. Xxxxxxxxx xx x.x. 1270 xx x.x. 1295 (xxxxx) x xxxxxxxxxx před Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x.x. 1295, 1296, 1286 a 2640

xx. Štrossova - xx křižovatky xxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xx xx. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx x x.x. 1791 (x Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxxx xxxx)

xx. X Xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx u x.x. 1338 (xxxx xxxxxxxxxx U Xxxxxxxx)

xx. Xxxx Xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx. Xx Xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx. Hronovická, Xxxxxxx x Pardubic, Sladkovského, xx. Xxxxx IV., xxxx parkoviště x xx. Žitná x x.x. 2597 - 2601 x 2603 - 2608, xxxx xxxxxxxxxx xxxx č.p. 2629 x 2749

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x.x. 526 - 528

xx. Xxxxxxxxx - xxxxxx obslužných ulic

Čechovo xxxxxxx - před x.x. 517 - 519

xx. Xxxxxx - xxxx č.p. 515 - 517

ul. Xxxx Xxxxx - od x.x. 1844 xx x.x. 1846

U Mlýnů

ul. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x.x. 2546 - 2549

xx. Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx Čs. xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx - xx x.x. 578 - 580

Palackého třída - xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx MOL

ul. Xxxxxxxx

xx. Jungmannova - xx ul. U Xxxxx xx xx. Xxxxxxxx

xx. X Xxxxx - včetně xxxxxxxxxx xx vnitrobloku

Palackého třída - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx - od xx. 17. listopadu po xxxxxxx Čs. legií

ul. Xxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx x x.x. 626, 2718 x 1951 (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, restaurace, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxx školy)

ul. K Xxxxxxxxx, mimo vnitroblokových xxxxxxxxxx x x.x. 1947 - 1895

Xxxxxxxx xxxx: XX - XX 06 - 22 xxx.

XX 07 - 12 hod.

Mimo xxxxxxxxxx provozní dobu xxx užít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1) §23 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

SEZNAM XXXXXXXX XXXXXXXXXX NEBO XXXXXX ÚSEKŮ (podle xx. 1 odst. 2 xxxxxxxx)

x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, na xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx silničního xxxxxxxxxx vozidla fyzické xxxxx, která xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx. Xxxx-xx uvedeno xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x celé xxxxx komunikace2).

ZÓNA A

Zaplacení xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx xx prokazuje xxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx.

xx. U Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx - xx ul. 17. xxxxxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Veverkových

ul. Xxxxxxxxxx - od xx. Xx Xxxxxx xx třída Xxxx

xx. Xx Pasáží

ul. Xxxxxxxxxxxx - včetně parkoviště xxxx x.x. 2616 x 2579

Bělobranské náměstí

ul. Xx Třísle - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxx

xx. Xx Xxxxxx včetně xxxxxxxxxx vedle Domu xxxxx

Xxxxxx xxxxx

xx. Xxxxxx - xx Bělobranského xxxxxxx xx č.p 152, mimo soukromá xxxxxxxxxx

xx. Pernerova

spojovací xxxxxxxxxx xx. Sladkovského x xx. Xx Hrádku

parkoviště x xxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx v xx. Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx Wernerovo nábřeží

parkoviště xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Komerční banky

ZÓNA X

xx. Jindřišská - xx xx. Xxxxxxx x Pardubic xx xx. Jiřího x Xxxxxxxx

xx. Arnošta x Xxxxxxxx - veškeré xxxxxxxxx xxxxxx od xx. Xxxxx IV. xx xx. Xxxxxxxxxxxx

xx. X Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx strana x Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx xx x.x. 1270 xx x.x. 1295 (xxxxx) x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunikace xxxx x.x. 1295, 1296, 1286 x 2640

xx. Xxxxxxxxx - xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xx xx. Husova

Čechovo xxxxxxx - xxxxxxxxxx u x.x. 1791 (x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx)

xx. X Xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx x x.x. 1338 (xxxx xxxxxxxxxx X Vatikána)

ul. Mezi Xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx Automatickým xxxxxx

X Xxxxx

xx. Na Vrtálně - xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xx. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Pardubic, ul. Xxxxx IV. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x.x. 2590 x 2749

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x.x. 526 - 528

xx. Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx ulic

Čechovo xxxxxxx - xxxx x.x. 517- 519

xx. Xxxxxx - před x.x. 515-517

ul. Xxxx Xxxxx - xx x.x. 1844 po x.x. 1846

ZÓNA X

xx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx vnitrobloku x.x. 2546 - 2549

xx. Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx Xx. xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx - xx č.p. 578 - 580

xx. Nerudova

ul. Xxxxxxxxxxx - xx xx. U Xxxxx xx xx. Xxxxxxxx

xx. X Xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx vnitrobloku

Palackého xxxxx, xxxxxx ulice x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx XXX

xx. Xxxxxxx - od xx. 17. xxxxxxxxx xx náměstí Xx. xxxxx

xx. Xxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x č.p. 626, 2718 x 1951 (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení x x základní xxxxx)

xx. X Xxxxxxxxx, xxxxxx x vnitroblokových xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x. 1959 - 2406

1) §23 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxx xxxxx Pardubic xx xxxxxxx xxx 25.3.2019 podle §102 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xx. 1

Úvod

Tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx 1/2014 x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 2/2016, x. 6/2016, x. 2/2017 a x. 1/2019 (xxxx xxx „xxxxxxxx").

Xx. 2

Xxxxx xxxxxxxxx stání na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx:

XXXXXXXX X.

Xxxxxxxxx xxxx sjednané x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se prokazuje xxxxx podle čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

XX/1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx vyhrazená pro xxxxxxxxx

Xxxxxxxx doba: PO - XX 07 - 20 hod.

Cena: xx 30 xxx. 25,- Kč

celá xxxxxx 50,- Xx/xxx.

XX/2 xxxxxxx Xxxx Pernera (xxxx x.x. 2560 - 2561) - místa xxxxxxxxx xxx parkování

Provozní xxxx: XX - XX 07 - 22 xxx.

Xxxx: za 30 min. 40,- Xx

xxxx xxxxxx 80,- Xx/xxx.

XX/3 xxxxxxx Xxxxxxxxx - parkoviště x Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx: XX - NE 07 - 22 xxx.

Xxxx: xx 30 min. 20,- Kč

celá xxxxxx 40,- Xx/xxx.

XX/4 ul. Xxxxxx - xx xx. Xx Xxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx: XX - XX 07 - 19 xxx.

XX 07 - 12 xxx.

Xxxx: xx 30 min. 5,- Xx

xxxx hodina 10,- Kč/hod.

LI/5 xx. X Xxxxxxxx - xx Xxxxxx tř. xx xx. Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx: XX - XX 07 - 19 xxx.

XX 07 - 12 xxx.

Xxxx: xxx. xxxxxx 8,- Xx

xxxx xxxxxx 15,- Xx/xxx.

XXXXXXXX XX.

Xxxxxxxxx ceny xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx.

xx. U Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Smilova - xx xx. 17. xxxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx - xx xx. Xx Xxxxxx xx třídu Xxxx

xx. Xx Pasáží

ul. Xxxxxxxxxxxx, xxxx vnitroblok xxxx x.x. 1566 a 2579

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx. Xx Xxxxxx - včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x vedle xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - parkoviště xx xxxxxx

xx. Na Xxxxxx - včetně xxxxxxxxxx vedle Xxxx xxxxx

Xxxxxx třída

ul. Xxxxxx - xx Bělobranského xxxxxxx xx x.x 152, xxxx soukromá xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xx. Xx Xxxxxx - xx Xxxxxxx x.x. 2579 xx třídu Míru

spojovací xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxx x xx. Na Xxxxxx

xxxxxxxxxx x kostela Xx. Bartoloměje

parkoviště v xx. Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx náměstí Xxxxxxxxx, xxxx objektem Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx doba: PO - XX 06 - 22 xxx.

XX 07 - 12 xxx.

Xxxx: xx 30 xxx. 15,- Xx

xxxxx xxxxxx 30,- Xx

xxxxx xxxxx xxxxxx 40,- Xx/xxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx:

 • Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx XX xxxxx přílohy xxxxx 1 nařízení xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx městských xxxxxx, xxxxxxx Krajského xxxxx xxx Pardubický xxxx), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kulturu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Pardubice, Dům xxxx a xxxxxxx XXXX Xxxxxxxxx (vozidla xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx vyvíjejících xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) … 1.200, - Xx/xxx
  • Xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žadatele, xxxxx xx vystavená xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
  • Xxxxxxx doloží xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.
  • Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx XXX.

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

 • Xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx II. xxxxx xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxx pro xxxxxxxx - xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx … 1.200, - Xx/xxx
  • Xxxx xxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx žadatele, xxxxx xx vystavená xx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxx.
  • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Zastupitelstva xxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
  • Xxxxxxxxx xxxxx platí xxxxx x xxxxxxxx XX.

XXXXXXXX XXX.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxx podle xx. 3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

xx. Xxxxxxxxxx - xx xx. Arnošta x Xxxxxxxx po xx. Xxxxxx x Xxxxxxxx

xx. Arnošta x Xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx plochy xx xx. Xxxxx IV. xx ul. Sladkovského

ul. X Husova sboru

Tyršovo xxxxxxx jižní xxxxxx x Sokolovny

parkoviště x xx. Xxxxxxxxx xx x.x. 1270 po x.x. 1295 (vlevo) x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x.x. 1295, 1296, 1286 x 2640

xx. Xxxxxxxxx - xx xxxxxxxxxx ulic Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xx xx. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx x x.x. 1791 (x Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxxx xxxx)

xx. X Xxxxxxxxxx - xxxxxx parkoviště x x.x. 1338 (před xxxxxxxxxx X Xxxxxxxx)

xx. Xxxx Xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx Automatickým xxxxxx

xx. Xx Xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, xx. Xxxxx XX., xxxx xxxxxxxxxx x xx. Žitná u x.x. 2597 - 2601 x 2603 - 2608, mimo xxxxxxxxxx xxxx x.x. 2629 a 2749

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx komunikace x.x. 526 - 528

xx. Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxx x.x. 517- 519

ul. Xxxxxx - před x.x. 515 - 517

xx. Mezi Mosty - xx x.x. 1844 xx x.x. 1846

X Xxxxx

xx. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx č.p. 2546 - 2549 xx. Xxxxxxxxxxx náměstí Xx. xxxxx

Xxxxxxxxx třída - od x.x. 578 - 580

Palackého xxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanicí XXX

xx. Xxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx - xx ul. X Xxxxx po xx. Xxxxxxxx

xx. U Xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

xx. Xxxxxxx - xx xx. 17. listopadu xx xxxxxxx Xx. xxxxx

xx. Xxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxx xxxx - včetně xxxxxxxxxx x x.x. 626, 2718 x 1951 (parkoviště x xxxxxxxx školy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx)

xx. X Xxxxxxxxx, mimo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x.x. 1947 - 1895

Xxxxxxxx doba: XX - PÁ 06 - 22 xxx.

XX 07 - 12 xxx.

Xxxx: xx 30 xxx. 10,- Xx

xxxxx xxxxxx 20,- Kč

každá xxxxx xxxxxx 40,- Xx/xxx.

Xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxx neziskový xxxxxx:

 • Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx v lokalitě XXX. podle xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx Pardubického xxxxx (vozidla Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, vozidla xxxxx městských xxxxxx, xxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx centrum Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx otevřenou xxxxxxx, Komorní filharmonie Xxxxxxxxx, Xxx xxxx x xxxxxxx XXXX Xxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neziskovou xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) … 1.200,- Xx/xxx
  • Xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx parkovací xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla.
  • Žadatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx originální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx sektor.
  • Parkovací xxxxx xxxxx x v xxxxxxxx II.

Ceny parkovného xxx xxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx platbě x hotovosti.

Držitelé xxxxxxx X7 - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx postiženou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx vyhrazených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx O7.

Čl. 3

Xxxxx xxxxxxxxx stání na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx úsecích xxxxx xx. 1 xxxx. 2 nařízení:

ZÓNA X

Xxxxxxxxx xxxx sjednané x xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx xx prokazuje xxxxx podle xx. 3 odst. 2 xxxxxxxx.

xx. U Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxx - xx ul. 17. xxxxxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx Veverkových

ul. Xxxxxxxxxx - od xx. Xx Xxxxxx xx xxxxx Míru

ul. Xx Xxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x.x. 2616 x 2579

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx. Xx Třísle - xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx a vedle xxxxx

Xxxxxxxxxxx nábřeží - xxxxxxxxxx za soudem

ul. Xx Hrádku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

xx. Xxxxxx - xx Bělobranského xxxxxxx xx x.x 152, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxx a xx. Na Hrádku

parkoviště x xxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nábřeží

parkoviště xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxx karty:

 • k xxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vlastníky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x. 3 bod 1. nařízení: … 1.200,- Kč/rok
  • Tato cena xx platná pro xxxxx parkovací xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxx x Osvědčení o xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 3 500 xx. Parkovací xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dokladů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
  • Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x zóně xxxxxxx na xxxxx.
  • Xxxxx xx žadatel již xxxxxxxxx parkovací xxxxx, xxxx xxxx žadatel xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx převyšuje 3 500 xx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx v souladu x cenovými xxxxxxxx … 2.400,- Xx/xxx
  • Xxxxxxxxxx x xxxxxxx parkovací xxxxx xxx xxxxxxx x celkové hmotnosti xxxxxxxxxxx 3 500 xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x. 3 xxx 1. xxxxxxxx: … 7.0,- Xx/xxx
  • Xxxx cena xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx vystavená xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxxxx. Parkovací xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dokladů x sídle xxxxxxxxx xxxx umístění provozovny.
  • Parkovací xxxxx může být xxxxxxx pouze v xxxx uvedené xx xxxxx.
  • Xxxxx xx žadatel xxx držitelem parkovací xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxxxx 3 500 xx, xxxxxxxxx xx xxxx sjednaná x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx … 14.000,- Xx/xxx
  • Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx o celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 500 xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedená.

ZÓNA X x XXXX X

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 3 odst. 2 xxxxxxxx.

XXXX X

xx. Xxxxxxxxxx - xx ul. Xxxxxxx z Pardubic xx ul. Jiřího x Poděbrad

ul. Xxxxxxx x Xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ul. Karla XX. xx xx. Xxxxxxxxxxxx

xx. U Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx u Sokolovny

parkoviště x xx. Jiráskova xx x.x. 1270 xx x.x. 1295 (xxxxx) a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x.x. 1295, 1296, 1286 x 2640

xx. Štrossova - xx křižovatky xxxx Xxxxxxxx - Bubeníkova xx xx. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx - parkoviště x x.x. 1791 (x Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxxx kraj)

ul. X Kostelíčka - xxxxxx xxxxxxxxxx x x.x. 1338 (xxxx xxxxxxxxxx X Xxxxxxxx)

xx. Xxxx Xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxx

xx. Xx Xxxxxxx - parkoviště

veřejně xxxxxxxxx parkovací xxxxxx xxxx xx. Hronovická, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xx. Karla XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx mezi x.x. 2590 x 2749

xx. Štolbova

ul. Polská - xxxxxx obslužné xxxxxxxxxx x.x. 526 - 528

xx. Xxxxxxxxx - xxxxxx obslužných xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxx x.x. 517- 519

xx. Husova - xxxx x.x. 515-517

ul. Xxxx Xxxxx - xx č.p. 1844 xx č.p. 1846

XXXX X

xx. Xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx č.p. 2546 - 2549

xx. Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx Xx. xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx - od č.p. 578 - 580 xx. Nerudova

ul. Xxxxxxxxxxx - od xx. X Xxxxx xx xx. Xxxxxxxx

xx. X Xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx MOL

ul. Xxxxxxx - xx xx. 17. listopadu xx xxxxxxx Xx. xxxxx

xx. Xxxxxxxx

xxxxxxx Závodu xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx u x.x. 626, 2718 x 1951 (xxxxxxxxxx x mateřské xxxxx, x restaurace x xxxxxxxxxxxxxx zařízení x x xxxxxxxx xxxxx)

xx. X Xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx komunikací

vnitroblok x autobusového xxxxxxx x x.x. 1959 - 2406

Ceny xx xxxxxxxxx xxxxx:

 • x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti města xxxxx přílohy x. 3 bod 2. x 3. xxxxxxxx: … 1.200,-Xx/xxx
  • Xxxx xxxx xx platná xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 3 500 xx. Xxxxxxxxx karta xx vystavena na xxxxxxx dokladů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.
  • Parkovací karta xxxx xxx použitá xxxxx x zóně xxxxxxx xx xxxxx.
  • Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx parkovací xxxxx, xxxx xxxx žadatel xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla převyšuje 3 500 xx, xxxxxxxxx se cena xxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx … 2.400,- Kč/rok
  • Skutečnost x použití xxxxxxxxx xxxxx xxx vozidlo x celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 500 xx je xx xxxxxxxxx xxxxx zřetelně xxxxxxx.
 • x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxxx přílohy x. 3 xxx. 2. x 3. nařízení: … 4.500,- Xx/xxx
  • Xxxx xxxx je platná xxx první xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx registrační xxxxxx vozidla nebo xxxxxxxx xxxxx společnosti. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
  • Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxx xx kartě.
  • Pokud je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx parkovací xxxxx xxx registrační xxxxxx, xxxx předpokládá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx převyšuje 3 500 xx, xxxxxxxxx xx xxxx sjednaná x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx … 9.000,- Xx/xxx
  • Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 500 xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx zřetelně uvedená.