Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Opava

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 9/2018

x xxxxxxx shromažďování, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx odpadem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 17.09.2018 xxxxxxxxx č. 686/34 ZM 18 xx xxx 17.09.2018 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §17 xxxx. 2 zákona x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon o odpadech"), a x xxxxxxx s §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nepodnikajících fyzických xxxx1).

Xxxxxx 2

Třídění komunálního xxxxxx

1) Xxxxxxxxx odpad xx třídí xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) papír,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxx,

x) xxxx,

x) rostlinné xxxxx x tuky,

h) xxxxxxxxxx odpady,

i) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2) Směsným komunálním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx komunální xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1) xxxx. x), b), x), x), x), x) g), h) x x).

Xxxxxx 3

Shromažďování xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxx xx shromažďován xx zvláštních xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx sběrné xxxxxx, xx. nádoby x objemu 120 X, 240 I x kontejnery o xxxxxx 1100 X xxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními předpisy2), xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx příslušnými xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx barevně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx http://www.opava-citv.cz/cs xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx &xx;&xx;&xx; xxxxxx >>> xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

2) Xxxxxx nádoby, xxxx. xxxxx dle xxxx. 1) xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx nutnou xxxx x xxxxxx xxx xx určená xxxxx, xxx shromážděný odpad xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx svozová xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

4) Zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) biologické xxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx velkoobjemové xxxxxxxxxx, jinak xx xxxxxxxx xxxxx,

x) papír, xxxxx modrá,

c) nápojové xxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxx - xxxxx xxxxxxxx, příp. xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx pytlů),

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxx, (xxxxx xxxxxxxxxxxxx plechovky xx xxxxxxx xxxxx x žlutých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx sběrné dvory),

g) xxxxxxxxx oleje a xxxx - xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxxxx xx sběrných xxxxx.

5) Xx zvláštních xxxxxxxx nádob xx xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx komunálních xxxxxx, xxx xxx které xxxx xxxxxx.

6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nádob xx xxxxxxxxx minimalizovat xxxxxx xxxxx sešlápnutím PET xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

7) Xxxxxxx odpad xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx řídí xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Větve xx xxxxx krátit xx xxxxx 1 x. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx

x) Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx železničním xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx č. x. 18 v Xxxxxxx.

8) Xxx xxxxxxxxxxxxx biologického xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx „xxxxxxx" x „xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxxx kontejnery x xxxxxx xxxxxxx 6 x3, které jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovištích. Xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx zveřejňovány xx zpravodaji xxxxxxxxxxxx xxxxx Opava „Xxxxxx" x xx webu xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx nebezpečných xxxxxx komunálního xxxxxx

1) Xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxx Xxxxxx 3 xxxx. 7) - x souladu x xxxxxxxxx řádem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx sběrných xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx apod.).

2) Xxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxx Článek 3 xxxx. 7) - x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sběrného xxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx shromažďuje xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) typizované xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxx 110 X, 120 X, 240 X x xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 X xxxxxxxx x/ xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisy4),

b) xxxxxxxxx koše, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komunálního odpadu.

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přechodně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

3) Xxxxxx xxxxxx dle Xxxxxx 3 xxxx. 7) musí xxx xxxxxxxxx v dostatečném xxxxx a xxxxxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx určená xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odpadu x xxx daném xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxxxx domácnosti do xxxxxx xxxxxx. Doporučený xxxxxxxxxx objem je 30 xxxxx na xxxxx a xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

1) Stavebním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad. Xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Stavební xxxxx lze použít, xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx.

3) Ke shromažďování xxxx xxxxxx sběrné xxxxx - viz Xxxxxx 3 odst. 7) - xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozním xxxxx xxxxxxxxxxx sběrného xxxxx x množství xx 100 xx/xxxxx/xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebezpečný xxxxx, xxxx. eternit x lepenku.

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 1/2010, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx.

2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dne 01.11.2018.

Xxx. Radim Xxxxxxx

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx

2) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí č. 93/2016 Sb., x Katalogu odpadů

4) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx stavby, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx