Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 9/2018

x xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 17.09.2018 xxxxxxxxx č. 686/34 XX 18 xx dne 17.09.2018 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §17 xxxx. 2 zákona č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon o odpadech"), x x souladu s §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon o xxxxxx"), tuto obecně xxxxxxxx vyhlášku:

Článek 1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx je stanoven xxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx systému xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx1).

Xxxxxx 2

Třídění komunálního xxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxx xx třídí xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) plasty,

e) xxxx,

x) xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x tuky,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) objemný xxxxx,

x) směsný xxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxx komunálním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vytřídění xxxxx odstavce 1) xxxx. x), b), x), x), x), x) g), x) x x).

Xxxxxx 3

Shromažďování xxxxxxxxx odpadu

1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxxx sběrné xxxxxx, xx. nádoby x xxxxxx 120 X, 240 X x xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 X xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx odlišené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx http://www.opava-citv.cz/cs xxxxx životní prostředí &xx;&xx;&xx; xxxxxx &xx;&xx;&xx; xxxxxxxx odpadového hospodářství).

2) Xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx dle odst. 1) xxxx xxx xxxxxxxxx x dostatečném xxxxx x přistaveny, xxxxx uloženy, xx xxxxxxxx xxxxxx dobu x xxxxxx dny xx xxxxxx místa, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. barevné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxx sběrných xxxxx, xxxxxxxx barevných xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx trvale xxxx přechodné umístěny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx sběrných xxxxx xxxx individuální xxxx xxxxxxxx xxx více xxxxxxxxx.

4) Zvláštní sběrné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) biologické xxxxxx rostlinného původu, xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx větví), v xxxxx jarního x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx modrá,

c) nápojové xxxxxxx, barva modrá (xxxxx - barva xxxxxxxx, xxxx. společně x papírem xx xxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxxx zelená,

f) xxxx, (xxxxx xxxxxxxxxxxxx plechovky xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nádob xxxxxxxx x plastem, xxxxx sběrné xxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxx - uzavřené x XXX láhvích xxxxx do xxxxxxxx xxxxx.

5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx které xxxx určeny.

6) Při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx minimalizovat jejich xxxxx sešlápnutím XXX xxxxx, xxxxxxxxxx kartonů, xxxxxxxx papírových xxxxxx.

7) Xxxxxxx xxxxx lze xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx řídí svým xxxxxxxxx řádem. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx délku 1 x. Xxxxxx xxxxx xx nacházejí xx xxxxxxx

x) Bílovecká x Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx,

x) Přemyslovců xxxxx xxxx č. x. 18 x Jaktaři.

8) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x rámci „jarního" x „podzimního xxxxxx" xxxxxxxxxxxxx kontejnery x xxxxxx xxxxxxx 6 x3, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx na předem xxxxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx zveřejňovány xx zpravodaji statutárního xxxxx Xxxxx „Xxxxxx" x xx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx nebezpečných xxxxxx komunálního odpadu

1) Xxxxxxxxxx složky komunálního xxxxxx3) xxx odevzdávat xx sběrných dvorech - viz Xxxxxx 3 xxxx. 7) - x souladu x provozním xxxxx xxxxxxxxxxx sběrného dvora.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, matrace, xxxxxxx, tabulové xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx apod.).

2) Xxxx je zajišťován xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxx Xxxxxx 3 xxxx. 7) - x xxxxxxx x provozním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora.

Článek 6

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx shromažďuje xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx sběrnými xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) typizované xxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxx 110 X, 120 X, 240 I x xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 I xxxxxxxx i/ xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxx xxxx, které xxxx umístěny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx odkládání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx sběrné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nakládání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx společná xxx xxxx xxxxxxxxx.

3) Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx 3 xxxx. 7) xxxx xxx xxxxxxxxx x dostatečném xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx x určené xxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx sběrných xxxxx převezme xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) Dostatečným objemem xxxxxx nádoby xx xxxxxx komunální xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx sběrné xxxxxx xxxx xxxxxx vnitřních xxxxxx sběrných xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx osob užívajících xxxxxx umožňuje uložit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Doporučený xxxxxxxxxx objem xx 30 xxxxx na xxxxx a xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

1) Stavebním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx komunálním.

2) Stavební xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákonem stanoveným xxxxxxxx.

3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxx určeny sběrné xxxxx - xxx Xxxxxx 3 xxxx. 7) - xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozním xxxxx příslušného sběrného xxxxx x množství xx 100 xx/xxxxx/xxxxx. Xx xxxxxxxx dvorech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. eternit x lepenku.

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx za jednotlivé xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 1/2010, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx komunálního odpadu xxxxxx xxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

2) Tato xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 01.11.2018.

Xxx. Xxxxx Křupala

primátor

Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx

2) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

3) Vyhláška Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x Katalogu xxxxxx

4) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů