Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/2019

XXXXXXXX

Xxxxx Xxxxxxxx

xx dne 12. xxxxxx 2019

o xxxxxxx přírodní památky Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásma

Rada Xxxxx Xxxxxxxx vydává x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx §77a xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxx kraje:

Čl. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx památka").

(2) Xxxxxxxx památka se xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx Lipnice xxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx za xxxxx, xx uveden x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení.

(3) Ochranné xxxxx xxxxxxxx památky xx rozkládá xx xxxxx Kraje Xxxxxxxx, x katastrálním xxxxx Xxxxxxx nad Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx souřadnicemi xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx geometrického xxxxxxx xxx, xxx jdou x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx památky xx xxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto nařízení.

Čl. 2

Xxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx litorální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vegetace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stojatých xxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx. 3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v přírodní xxxxxxx:

x) chovat xxxx x xxxxxxxx krátkodobé xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxxxxxx nádrží, xxxxxxxxx xX x xxxxx xxxxxxxxx xxxx rybí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx hladinou s xxxxxxxx podzimního výlovu,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx), xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx terénní xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx režim xxxxx,

x) xxxxx xxxx x/xxxx xxxxxx využití xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx přírodní xxxxxxx:

x) používat xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a slaniska).

Čl. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) Příloha č. 1 - Xxxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální (X-XXXX) jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazce, kterým xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxxxx památky Xxxxxxxx x Xxxxxxx Dvora.

b) Příloha č. 2 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxx.

x) Příloha č. 3 - Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx x účinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních předpisů xxxxx.

X Xxxxxxx 12. xxxxxx 2019

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Vysočina

Xxxxxxx x. 1

Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální (S-JSTK) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx geometrického xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxx Rybníček x Xxxxxxx Xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxxxx xxxx

xxxxxxxxxx - X (x)

xxxxxxxxxx - X (m)

pořadí xxxx x xxxxxxx

684198009780010

677694,51

1105999,07

1

684198009500197

677673,91

1105998,10

2

684198009500247

677658,29

1106003,64

3

684198009780011

677645,98

1106024,02

4

684198009780012

677636,54

1106031,98

5

684198009780042

677633,28

1106033,30

6

684198009780013

677621,02

1106038,26

7

684198009780043

677609,89

1106041,49

8

684198009780014

677591,86

1106046,73

9

684198009780015

677592,51

1106075,84

10

684198009500384

677595,11

1106099,85

11

684198009500370

677602,83

1106112,97

12

684198009500358

677606,52

1106134,17

13

684198009500331

677621,87

1106129,48

14

684198009500281

677644,33

1106121,39

15

684198009500194

677676,41

1106125,08

16

684198009780016

677668,45

1106114,52

17

684198009780017

677650,30

1106092,45

18

684198009780018

677651,32

1106080,33

19

684198009780019

677660,77

1106070,79

20

684198009780001

677682,07

1106058,09

21

684198009780002

677695,59

1106048,34

22

684198009780003

677710,27

1106034,16

23

684198009780004

677719,62

1106029,41

24

684198009780005

677731,86

1106027,00

25

684198009780044

677734,25

1106025,62

26

684198009780006

677751,77

1106015,52

27

684198009780007

677749,83

1106010,34

28

684198009780008

677728,94

1106009,98

29

684198009780041

677728,46

1106009,88

30

684198009780009

677715,65

1106007,27

31

684198009780010

677694,51

1105999,07

1

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxx xxxxxxxxx jednotné trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx

xxxxx bodu

souřadnice - X (x)

xxxxxxxxxx - X (m)

pořadí bodu x xxxxxxx

684198009780046

677650,25

1106172,40

1

684198009780036

677682,48

1106176,11

2

684198009780054

677703,44

1106178,52

3

684198009780037

677722,98

1106144,37

4

684198009780053

677736,18

1106121,30

5

684198009780038

677729,91

1106112,99

6

684198009780039

677724,43

1106105,72

7

684198009780084

677716,36

1106095,01

8

684198009780060

677727,75

1106086,80

9

684198009780083

677738,19

1106076,71

10

684198009780063

677749,67

1106074,45

11

684198009780040

677751,23

1106073,55

12

684198009780045

677756,33

1106070,61

13

684198009780064

677759,24

1106068,93

14

684198009780050

677805,95

1106042,00

15

684198009780065

677813,46

1106037,67

16

684198009780066

677784,72

1105960,93

17

684198009780020

677775,43

1105960,77

18

684198009780021

677756,39

1105960,45

19

684198009780022

677751,09

1105960,35

20

684198009780023

677737,17

1105960,12

21

684198009780067

677734,43

1105960,07

22

684198009780069

677729,78

1105959,12

23

684198009780024

677718,82

1105954,87

24

684198009780070

677705,00

1105949,51

25

684198009780071

677666,45

1105947,69

26

684198009780025

677633,67

1105959,32

27

684198009780072

677624,73

1105962,49

28

684198009780082

677608,48

1105989,39

29

684198009780076

677604,63

1105990,95

30

684198009780077

677595,95

1105993,47

31

684198009780026

677563,52

1106002,90

32

684198009780027

677560,27

1106003,84

33

684198009780078

677541,01

1106009,44

34

684198009780028

677541,50

1106031,50

35

684198009780029

677542,28

1106065,95

36

684198009780079

677542,57

1106079,10

37

684198009780030

677543,58

1106088,47

38

684198009780031

677544,37

1106095,76

39

684198009780032

677545,82

1106109,07

40

684198009780080

677546,56

1106115,93

41

684198009780049

677555,13

1106130,50

42

684198009780033

677563,43

1106178,19

43

684198009780048

677566,97

1106198,54

44

684198009780034

677613,47

1106184,33

45

684198009780035

677616,28

1106183,47

46

684198009780047

677637,66

1106176,94

47

684198009780046

677650,25

1106172,40

1

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Dvora x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx >>>

1) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx referenčních systémů x xxxxxxxx mapových xxx závazných xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.