Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2019

x nočním klidu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxx zasedání xxx 18.3.2019 usnesením x. 114/4/XX/19 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů a xx základě xxxxxxxxxx §5 odst. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů tuto xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx regulace xxxxxxxx, které xx xxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x ochranou xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případů, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx kratší xxx xxxxxxx zákon.

Článek 2

Doba xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 22. xx 6. hodiny.

Článek 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx zdržet xx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovního xxxxx x době xx 6. xx 13. xxxxxx x xx 19. xx 22. xxxxxx veškerých xxxxxxxx xxxxxxxxx x užíváním xxxxxxxx a přístrojů xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx na trávu, xxxxxxxxx pil, motorových xxx, křovinořezů xxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx výjimečných případů xxx kratší xxxx xxxxxxx xxxxx

1. Doba xxxxxxx klidu xx xxxxxxxx xx 24. xx 6. xxxxxx, x xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx slavností:

a) xxxxxxxx Xxxxx břehy (xxxxx) x xxxxxxx dvou xxx, které budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci pátém xxxxxx xxxxxx,

x) Xxx Xxx (xxxxx - xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, který xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx v odstavci xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxx máje xxxxxxx x xxxxxxx dnem (xxxxxx - červen) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kylešovice x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx pátém tohoto xxxxxx.

x) Den xxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx U Xxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxx, který xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) v xxxxxx xxxxxxxxxx U Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, který xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x areálu xxxxxx Xxxxx (Xxxxxxxxxx) x rozsahu jednoho xxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxx festival (xxxxxx) x xxxxxx U Xxxxxx (Xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx dne, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xx Vodárenské věži (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) x rozsahu jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci pátém xxxxxx xxxxxx,

x) Tančírna xx terase Vodárenské xxxx (xxxxxxxx - xxxxx) v xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx určen způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku,

k) Xxxxxxxx léta (srpen) x xxxxxx xxxxxxxxxx X Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx (xxxx) v xxxxxxx dvou dnů, xxxxx budou určeny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxx venku (xxxxxxxx) x rozsahu xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx území xxxxxxx xxxxx Malé Hoštice:

1) Xxxxxx čarodějnic x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pátém xxxxxx xxxxxx,

2) Xxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxx xxx, xxxxx bude xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

4) Strassenfest xx xxxxx Xxxxxxxxx (červen) x xxxxxxx jednoho xxx, který bude xxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci xxxxx xxxxxx článku,

5) Xxxxxxx xxxxxx x Pustých Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

6) Xxxxx diskotéka xx xxxxxx TJ Xxxxxx (srpen) x xxxxxxx jednoho xxx, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pátém tohoto xxxxxx,

7) Mladé rockové xxxxxx (xxxx) x xxxxxxx xxxxxxx dne, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx území xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxx městské xxxxx Xxxxxxxx:

1) Xxxxxx xxx x xxxxxxx jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem uvedeným x odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2) Xxxxxx xxxxxxx prázdnin v xxxxxxx jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx pátém xxxxxx xxxxxx,

3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

4) Xxxxxxxxx xxx (srpen) x rozsahu xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci xxxxx xxxxxx článku,

5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Suché Xxxxx:

1) Gulášfest (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku,

2) Xxxxxxxx xxx (xxxxxx) v xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pátém xxxxxx xxxxxx,

3) Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) v xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

4) Xxxxxxxx diskotéka (xxxxxxxx) x rozsahu xxxxxxx xxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku,

5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

6) Xxxxxxxxx (září) x xxxxxxx jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx pátém xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx:

1) Stavění máje x xxxxxxx jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pátém xxxxxx xxxxxx,

2) Xxxxxx xxxx v rozsahu xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

3) Xxxxxxxxx taneční zábava (xxxx) x rozsahu xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

4) Xxxx hody (xxxx) x xxxxxxx jednoho xxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x odstavci pátém xxxxxx článku.

2. Doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx od 1. xx 6. hodiny, x xx x xxxxxxxxxxxxx případech:

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx U Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pátém xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku,

d) Xxxxxxx Xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx restaurace X Chovatelů x xxxxxxx xxxxxxx dne, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Opavské xxxx xxxxxx (červen - xxxx) x xxxxxxx xxxx xxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci xxxxx tohoto xxxxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx u Hřiště (xxxxx) v xxxxxxx xxxxxxx dne, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx noc xxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx bude určen xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Doba xxxxxxx xxxxx se vymezuje xx 2. do 6. hodiny:

a) Opavská xxxxxxx noc xxxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxx xxx, které xxxxx určeny způsoben xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku,

b) XxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx cup x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxx fotbalového xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx v xxxxxx U Xxxxxxxxx (xxxx) v xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci xxxxx xxxxxx článku,

e) x xxxx x 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx,

x) na xxxxx městské xxxxx Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx den (xxxxx) x rozsahu xxxxxxx dne, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci xxxxx tohoto článku,

g) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx festival „Vlaštovské xxxxxx“ (xxxxxxxx) v xxxxxx Xxxxx centra, x rozsahu xxxxxxx xxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pátém xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx 3. xx 6. xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxx xx grilu (xxxxxxxx) x xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxx x rozsahu xxxx dnů, xxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxx:

1) Xxxxxxx xxxxxx (srpen) x rozsahu jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku,

2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (září) x xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx budou určeny xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxx části Komárov:

1) Xxxxxx čarodějnic v xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) v xxxxxxx xxxx xxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx:

1) Posvícení (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, který xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2) Xxxxxxxxxx xxxx (srpen) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

3) Vinobraní (xxxx) x xxxxxxx xxxxxxx dne, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Suché Xxxxx: Xxxxxxxxx (září) x xxxxxxx dvou dnů, xxxxx xxxxx určeny xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx části Xxxxxxxxx:

1) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx x přátel xxxxx (červen) v xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pátém xxxxxx xxxxxx,

2) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

3) Xxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx Xxxxxxxxx (srpen) x xxxxxxx jednoho dne, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxx Vlaštovičky:

1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pátém tohoto xxxxxx,

2) Dožínky (xxxxx) x rozsahu jednoho xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

3) Vinobraní (xxxx) x rozsahu xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx území xxxxxxx xxxxx Zlatníky:

1) Xxxxxx xxxxxx SDH Xxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2) Xxxxxxxx xxx (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

3) Oslava xxxxxx XX Xxxxx, x rozsahu jednoho xxx, xxxxx bude xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Informace x konkrétním xxxxxxx xxxxxx akcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx xxxxx minimálně 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx. X akcí xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx městské xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx vyhláškou se xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2018, o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlučných xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxx

Xx. Hana Xxxxxxxx, x. x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx