Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Opava

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 10/2018

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx

Xxxxxxx: 6/2019

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx na xxxx zasedání dne 17.12.2018 xxxxxxxxx č. 52/2/XX/18 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů (xxxx xxx „poplatek").

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx")1).

Xxxxxx 2

Poplatník

1. Xxxxxxxx platí2) (dále xxx „xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx má xx území statutárního xxxxx Opavy xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx byl xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přechodný xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů,

c) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobývá na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx 3 měsíců,

d) xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx azyl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizinců,

e) xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx, xx kterých xxxx xxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxx osoba, x to xx xxxx odpovídající xxxxxxxx xx jednu xxxxxxxx xxxxx; má-li x xxxxx stavbám vlastnické xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx společné a xxxxxxxxxx.

2. Xx fyzické xxxxx tvořící xxxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx žijící x rodinném nebo xxxxxxx domě může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx platit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx podle xxxxxx 6 xxxx. 3 xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx poplatku.

2. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx, místo xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx dle xxxxxx 2 odst. 1 xxxx. e) xxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx popisné xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem, xxxxx xxxxxxxxx parcelní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx stavba xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx popis xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx očíslovány.

4. Xxxxxxx způsobem x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xx stavbě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytu nebo xxxxxxxxx domu, xx xxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské konfederace, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2 tohoto článku xxxxxx xxxxx zmocněnce x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.3)

6. Dojde-li ke xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.4)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx 495 Kč x xx xxxxxxx:

x) x xxxxxx 196 Xx xx xxxxxxxxxx xxx

x

x) z xxxxxx 299 Xx xx xxxxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx roku 2017 xx sběr x xxxx xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx 28.857.895 Xx x xxxx xxxxxxxxxxx takto:

Náklady 28.857.895 (Xx) xxxxxx 58 062 (počet xxxx s xxxxxxx xx xxxxx obce + xxxxx staveb xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx) = 497 Kč. X xxxx částky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx. 4 xxxx. b) vyhlášky xx xxxx 299 Xx.

3. X případě xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, změny xxxxxxxxxxx stavby určené x individuální xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxx. 1 x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx xx poplatek xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce. Dojde-li xx změně x xxxxxxx kalendářního měsíce, xx pro stanovení xxxxx xxxxxx rozhodný xxxx x poslednímu xxx xxxxxx xxxxxx.5)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 31.05. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Vznikne-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xx poplatek xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx však do xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

Xxxxxx 6

Osvobození

1 Od xxxxxxxx xx osvobozena xxxxxxx xxxxx6) xxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xx x), která:

a) xx umístěna xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, školského xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy,

b) xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx nedosáhl xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xx xxx tohoto xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx dosáhne xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxx xxxxx dlouhodobého xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx po sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaniká; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nelze uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx7). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx osvobození od xxxxxxxx x xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx pro osvobození xx poplatku xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 této xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 8/2017, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxx systému shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx 1.1.2019.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx v x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Brňáková v. x.

1. náměstkyně xxxxxxxxx

1) §14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon x místních xxxxxxxxxx")

2) §10b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §14a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích

4) §14a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §10b xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §10b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx poplatcích