Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 10/2018

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 17.12.2018 xxxxxxxxx x. 52/2/XX/18 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s ustanoveními §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx zněni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška"):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Statutární xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx")1).

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx

1. Poplatek xxxxx2) (dále xxx „xxxxxxxxx") xxxxxxx osoba:

a) xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx,

x) která xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx dobu delší 3 xxxxxx,

x) xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx azyl nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasnou xxxxxxx cizinců,

e) xxxxx xx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Opavy xx xxxxxxxxxxx stavbu xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx dům, xx xxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx-xx x těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx poplatek xxxxxxxx x nerozdílné.

2. Xx fyzické xxxxx xxxxxxx domácnost může xxxxxxxx platit xxxxx xxxxx, xx fyzické xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx poplatek xxxxxx vlastník nebo xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx poplatek xx xxxx fyzických osob, xxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx povinnost

1. Poplatník xx povinen ohlásit xxxxxxx poplatku vznik xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tento poplatek xxxxxxx, x xx xxxxx podle článku 6 xxxx. 3 xxxx vyhlášky ohlásit xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx dle xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx, xxxxx pobytu, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxx dům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx popisným xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxx stavba xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx orientační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxx nachází, x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx umístění x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx povinen ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx stavbě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx nebo rodinnému xxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx článku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.3)

6. Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx nastala.4)

Článek 4

Sazba xxxxxxxx

1. Xxxxx poplatku 495 Xx a xx xxxxxxx:

x) x xxxxxx 196 Kč xx xxxxxxxxxx rok

a

b) x xxxxxx 299 Xx za xxxxxxxxxx xxx.

2. Skutečné xxxxxxx xxxx 2017 xx xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx činily 28.857.895 Xx x byly xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx 28.857.895 (Xx) děleno 58 062 (xxxxx osob x xxxxxxx na xxxxx xxxx + xxxxx staveb xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx) = 497 Xx. Z xxxx xxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxx xx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx ve xxxx 299 Kč.

3. X případě xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změny umístění xxxxx xxxxxx 6 xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx poplatek platí x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx umístění x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxx-xx ke xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodný xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxx.5)

Xxxxxx 5

Splatnost xxxxxxxx

1. Poplatek pro xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx do 31.05. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx-xx poplatková xxxxxxxxx xx datu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xx poplatek xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx poplatková xxxxxxxxx vznikla, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx

1 Xx xxxxxxxx xx osvobozena fyzická xxxxx6) xxx čl. 2 odst. 1 xxxx. a) xx x), xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx ochranné výchovy xxxx školského zařízení xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xx zařízeni xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním postižením, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozen xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Poplatník xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxx minimálně xxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. X případě, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx x úlevu xxxxxx, nárok na xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx této povinnosti xxxxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy7). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 8/2017, x místním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.1.2019.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxx primátora

1) §14 odst. 3 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx")

2) §10b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

3) §14a odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

4) §14a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §10b xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §10b xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx