Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 1/2019

x xxxxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 28.2.2019 usneslo xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxxx x xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pyrotechnických výrobků1) x lampionů xxxxxx2) (xxxx xxx „pyrotechnické xxxxxxx“), neboť xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx městě nebo xxx x rozporu x xxxxxxx mravy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx příznivých podmínek xxx xxxxx xx xxxxx.

Xx. 2

Xxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zakázáno.

Čl. 3

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x Xx. 2 xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje, x xxxxxxxx lampionů xxxxxx2), xx dny 1. ledna x 31. xxxxxxxx každého xxxx a xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx areálu Xxxxx.

(2) Zákaz xxxxxxxxx x Xx. 2 xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 3).

(3) Xxxx xxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx4) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výjimku xx xxxxxx stanoveného v Xx. 2 xxxx xxxxxxxx. Pro území Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx - Vratislavice xxx Xxxxx xx xxxxx xxxxx rozumí Xxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxx podána xxxxxxxxxx 30 xxx přede xxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx. Xxxxxx (vyjma xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx - Vratislavice xxx Xxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kultury x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) předmět xxxxxxx x zdůvodněni žádosti x xxxxxxx,

x) datum, xxx, místo x xxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Rada xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po xxxxxxxxxxx, xxx případné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx městě.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx6).

Xx. 4

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 17.4.2019.

Xxx. Jaroslav Xxxxxxxx, XXx. v.r.

primátor města Xxxxxxx

Xxx. Xxxx Němeček, XXx. x.x.

xxxxxxxx primátora xxxxx Xxxxxxx

1) §3 xxxx. x) a §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 206/2015 Xx., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) xxxxxxx xxxxxx xx výrobek, který xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx tvaru x materiálového xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jednom xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx vzduchu xx xxxxxxx spalin xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyvíječe xxxxxxxxxx xxxxxx, horkých xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx, umísťovaného v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx naplnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x spalinami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx.

3) §4 xxxx. 2 písm. a) xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §37 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §32 xxxxxx x. 206/2015 Xx., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a o xxxxx některých xxxxxx (zákon o pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.