Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/2018

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxx systému shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx se na xxxx xxxxxxxx xxx 20.12.2018 xxxxxxxxx x. X/044/2018 usneslo xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx s §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxx vyhláškou xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx místní xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů (xxxx xxx „poplatek").

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městských xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx").

Xx. 2

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx:

x) fyzická xxxxx,

1. xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pobyt,

2. xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky povolen xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

3. xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic na xxxx xxxxx xxx 90 dnů,

4. která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx 3 xxxxxx,

5. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizinců x pobývá xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určenou x individuální xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx „stavba xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxx nebo xxxxxxx xxx"), x to xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxxxxx osobu; xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxx k individuální xxxxxxxx, bytu nebo xxxxxxxxx domu vlastnické xxxxx xxxx osob, xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx platit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxxxx xxxx, jsou povinny xxxxxxx poplatku oznámit xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxxxx platí.

Čl. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Poplatník xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, místo pobytu x xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxx určená x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx označen xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx bytu xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx stavby, xx xxxxx se xxx nachází, a xxxxx bytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xx xxxxx se xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo pozemku, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

4. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx nastala.

6. Poplatník xxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx statutárního xxxxx Pardubic, x xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx nastala.

7. Poplatník xxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx stavbě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx domu, a xx do 15 xxx ode xxx, xxx tato změna xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx poplatku tvoří:

a) xxxxxx 250,- Xx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rok x

x) xxxxxx 250,- Kč xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx skutečných xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx sběr x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Celková xxxx xxxxxxxx činí 500,- Xx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2017 na xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxx 40 636 092,- Xx a xxxx xxxxxxxxxxx takto:

Náklady 40 636 092,- Xx děleno 91.855 (90.500 xxxxx osob x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx + 1.355 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx) = 442,- Xx. X této xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx. 4 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxx 250,- Xx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Poplatek xx splatný x 30.4. xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, např. x xxxxxxxxx na pokladnách xxxxxxx poplatku x xx pokladnách Xxxxxxxxxx xxxxx Pardubic, xxxxxxxx xx xxxx správce xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx vyhlášky, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, xxx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxx

1. Od xxxxxxxx xx dle xxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx:

x) umístěn do xxxxxxxx domova xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, zákonného zástupce xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory, xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxx:

x) poplatník xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 6 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 x 2 xxxx vyhlášky, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem2), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. a) xxx 1 x 2 xxxx vyhlášky, xxxxx xx xx xxxx 6 a xxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zdržuje xxxx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxx xx poplatku xx vztahuje xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. a) bod 1 x 2 xxxx vyhlášky xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

e) xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3, 4 x 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určenou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx, x zároveň xxxx všichni xxxxxxxxx xxxxx ve statutárním xxxxx Xxxxxxxxx.

3. Údaj xxxxxxxx xxx osvobození xxx xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.1. následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

4. V xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. V xxxxxxx xxxxxx či xxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku se xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx počtu kalendářních xxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx ke xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců nároku xx xxxxxxxxxx rozhodný xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníkem xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyměřený xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Stejně xx xxxxxxxxx u příslušenství xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx samostatného xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx nedoplatek na xxxxxxxx poplatníkovi, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spravující xxxx jmění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poplatník. Xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxx vyměří poplatek xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatníka. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx více, xxxx xxxxxxx xxxxx poplatkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx, změny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x individuální xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo změny xxxxxxxx podle čl. 6 odst. 1 xxxx vyhlášky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxxx xxxxx x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Dojde-li xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x poslednímu xxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Touto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 7/2017, x místním xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx povinnost, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxx 1.1.2019.

Ing. Martin Xxxxxxx v.r.

primátor xxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic

Ing. Xxxx Xxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

1) §10b xxxx. 3 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

2) §11 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů