Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2018

x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x odstraňování komunálních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx se na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 10.12.2018 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

Příloha

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx vybírá xxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx “poplatek”).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx “xxxxxxx xxxxxxxx”).

Xx. 2

Xxxxxxxxx

(1) Poplatek platí:

a) xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xx xx xxxxx xxxxx České Budějovice xxxxxx pobyt,

2. xxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen trvalý xxxxx xxxx přechodný xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx,

3. která xxxxx xxxxxx upravujícího pobyt xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přechodně xx xxxx delší 3 xxxxxx,

4. které xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxxx zákona upravujícího xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasnou xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, byt xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu xxxxx fyzická osoba, x xx ve xxxx odpovídající xxxxxxxx xx jednu fyzickou xxxxx. Má-li xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx více xxxx, xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxx jedna osoba. Xx fyzické osoby xxxxxx v xxxxxxxx xxxx bytovém domě xxxx poplatek xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx osob, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxx, xx které poplatek xxxxx.

Xx. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Xxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit správci xxxxxxxx vznik své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx povinnost platit xxxxx poplatek vznikla, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx osvobození xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) této xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx čl. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx evidenční xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx číslem, xxxxx xxxxxxxxx parcelní číslo xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xx poplatník xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxx popisné xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx popis xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxxx byty xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xx xxxxx xx byt xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx popisným xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemku, xx xxxxxx xx umístěna xxxxxx x bytem.

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxxx poplatníka xxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx. Xx stejné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a případně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která má xxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pobytu nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede také xxxxxx svého zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x příloze xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 6 odst. 1 x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Dojde-li xx xxxxx v xxxxxxx kalendářního měsíce, xx pro stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dvou xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx vždy nejpozději xx 31. xxxxxx x xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Poplatek je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 xxx věku, xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, domově xx xxxxxxxxx režimem xxxx xxxxxxxxx bydlení.

(2) Od xxxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Od xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx. a), jež xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxx xx osvobození x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xx:

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx xxx měsíce x xxxxxxxxxx xxxx,

x) pobývaly x xxxxxxxxx domech xxxx xxx jeden xxxxx,

x) xxxx ve xxxxxx nepodmíněného trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) prokazatelně nepobývaly xx území města xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x individuální xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx osvobozeni xx poplatku x xxxx stavby.

(5) X xxxxxxx, že poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx poplatku xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx zaniká.

Čl. 7

Navýšení xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx poplatek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx správné xxxx, vyměří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx nezaplacený nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx poplatku xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; toto zvýšení xx příslušenstvím xxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx xx zaplacení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxx opatrovník xxxxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx opatrovníka; xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a nerozdílně.

Čl. 9

Xxxxxxxxx a zrušovací xxxxxxxxxx

(1) Xx xxx xxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxx

x) obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx č. 4/2017 xx dne 6.11.2017, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx,

x) xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx č. 2/2018 xx xxx 3.9.2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 4/2017, x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poplatkové xxxxxxxxxx vzniklé xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2019.

Ing. Xxxx Svoboda v. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok 2019 činí 680 Xx za xxxxx xxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) x xx xxxxxxx xxxxx:

x) částkou 250 Xx xx xxxxx x kalendářní xxx, x

x) xxxxxxx 430 Xx xx xxxxx x kalendářní xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 2017 xxxxxx 54 045 000 Xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 95 717 xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx 27.7.2018 x 3 897 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x rodinných domů, xx kterých není xxxxxxx k xxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxxx skutečné xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx 543 Xx. X této xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částka xx xxxx 430 Kč.