Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Pardubice

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2018,

o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidlem xx xxxxxxxxx míst x xxxxx města

Zastupitelstvo xxxxx Pardubic xx xx xxxx zasedání xxx 21.06.2018 usnesením x. X/2761/2018 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx s §10 písm. d) x §84 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Příloha č. 1

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xx stanovuje na xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx (dále „xxxxxxxx").

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen „xxxxxxx xxxxxxxx"). X xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx1).

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx a poplatník

1. Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx města (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xx xxxxx vjezd zakázán xxxxxxxxxx xxxxxxxx značkou (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (x obou směrech) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx vjezd zakázán xxxxxxxxxx dopravní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx vyhlášky.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k vjezdu x xxxxxxxxx vozidlem xx vybraných míst (xxxx jen „poplatník").

Čl. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Poplatník xx povinen splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x vjezdu.

2. X xxxxxxxx poplatník xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případný xxxxx xx xxxxxxxxxx xx poplatkové xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx, který nemá xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx údajů požadovaných x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.2)

4. Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.3)

Xx. 4

Xxxxx poplatku

Sazba xxxxxxxx xxxx:

x) xx 1 xxxxxxx xx 3,5 x:

1. xx každý xxxxxxxx xxx … 30,- Xx

2. xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx … 400,- Xx

3. xxxxxxxx xxxxxx za kalendářní xxx … 4.000,- Xx

x) xx 1 xxxxxxxx xxxxxxx nad 3,5 x:

1. xx xxxxx xxxxxxxx xxx … 40,- Xx

2. xxxxxxxx částka xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx … 800,- Xx

3. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok … 8.000,- Xx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx je splatný xxxxxxxx s vydáním xxxxxxxx k xxxxxx x motorovým vozidlem xx xxxxxxxxx míst.

Čl. 6

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve vybraném xxxxx, xxxxx jim xxxxxx, xxxxxxx těchto xxxx a xxxxxx xxxx,

x) osoby, xxxxx xx vybraném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX x jejich xxxxxxxx.4)

2. Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx:

x) vozidla x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx doprovázená,

b) xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx, Xxxxxxx XX x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy a xxxxxxx Xxxxxxxxxx podniku xxxxx Pardubic, x.x. xxxxxxxxxxx práce xx xxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místech činnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údržbou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxxx,

x) vozidla xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx. 3 odst. 1 nebo xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.5)

Xx. 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx trojnásobek; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 10/2010 x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vozidlem do xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xx xxx 14.12.2010.

2. Pro xxxxxxxxxxx povinnost, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xx související, vzniklou xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxx 1. srpna 2018.

Xxx. Xxxxxx Charvát x.x.

xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Vymezení xxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx místnímu xxxxxxxx xx povolení x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx X (xxxxxxxx - xxxxx xxxxx):

- ul. Xxxxxxxx - od x. x. 99 xx ulici Pernštýnská

- xx. Na Hrádku - xxxxx xxxxx x xxxx č. x. 2669 - 2672

- xx. Pernštýnská

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xx. Xxx Zámkem

- ul. Xxxxx Anežky Xxxxx

- xxxxx Míru - x části xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ul. 17. listopadu x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xx. Xxxxxxx

- ul. Bratranců Xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx domy x. x. 2558 x 2337

- xx. Klášterní

1) xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“), xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) §14a xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §10 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx