Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Teplice

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2017,

xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a nakládání xx xxxxxxxxx odpadem

Zrušena: 4/2017

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx konaném xxx 23.6.2017 usneslo vydat xx základě §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon o odpadech“), x podle §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Vyhláška xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx.

2) Xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx odpadem je xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Teplice (xxxx jen „xxxxx“) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro původce, xxxxx xxxxxxxxx odpad xxxxxxx komunálnímu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nakládání x komunálním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx“).

3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

Základní xxxxx

1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx věc, xxxxx xx osoba xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx.

2) Komunální xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vznikající xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx uveden xxxx xxxxxxxxx odpad x Xxxxxxxx xxxxxx1), x xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněných k xxxxxxxxx.

3) Biologicky rozložitelným xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx materiál rostlinného xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxx zahrad x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxx, větve, tráva, xxxxxxxx, zbytky ovoce x xxxxxxxx).

4) Nebezpečný xxxxx jsou všechny xxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadem (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxx o odpadech) - xxxx. xxxxxx xxxxx a rozpouštědel, xxxxxx spotřební xxxxxx, xxxxxxxxx, upotřebené motorové x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx obaly, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

5) Objemný xxxxx je složka xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, matrace xxxx.).

6) Xxxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zůstává xx vytřídění xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. x) xx x) této xxxxxxxx.

7) Xxxxxx dvůr je xxxxx, kam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx2) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxxx xxxxxxxx dvora xx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx x. x. 3120.

8) Stavební xxxxx xx xxxxx, xxxxx vzniká xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx, keramiku, xxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxx, sklo, xxxxx, xxxxx, omítku, xxxxxxxx xxxxxxxxx, výkopovou xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx odpad xx x systému xxxxxxxxx x komunálním odpadem xxxxx na xxxx xxxxxx:

x) xxxx;

x) xxxxx;

x) xxxxxx;

x) xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx odpad;

h) xxxxxx xxxxxxxxx odpad.

Článek 4

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx složek komunálního xxxxxx

1) Jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx:

x) xxxx -

1. xx xxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxxxxx xx xxxxxxx šachty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, označené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX

x) papír -

1. xx sběrném xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxx DUO (xxxxxxxxx x xxxxxx 260 xxxxx xxxxxxxxx xx 2 samostatné xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx) xxx modrým xxxxx,

3. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx městě4), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nápisem XXXXX

x) xxxxxx -

1. ve xxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxxx oddílu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob DUO (xxxxxxxxx x xxxxxx 260 litrů xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxxx) xxx xxxxxx víkem,

3. xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx (xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx) žluté xxxxx rozmístěných po xxxxx5), případně xx xxxxxxx šachty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx žlutou xxxxxx xxxx xxxxxxx XXXXX

x) kovy - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx -

1. xx xxxxxxx dvoře,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx barvy x xxxxxx 120 xxxx 240 xxxxx přidělovaných xx žádost xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x svážených xxxxxxxxx x období od xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku6);

3. xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací

f) xxxxxxx xxxxx -

1. ve xxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx dobu, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7)

x) nebezpečný odpad -

1. xx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx komunální xxxxx -

1. x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla xxxxxxxxx x objemu 120 xxxx 240 xxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx x objemu 660, 770 x 1100 xxxxx),8) xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx podzemního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2. xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx trvale xxxxxxxxxx velkoobjemových xxxxxxxxxx x objemu 9-14 x3 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,9)

3. xx xxxxxxx xxxxx,

4. xx xxxxxxxxxxx xxxx rozmístěných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxx komunální odpad xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) Dalšími xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x komunálním odpadem xxxxxxxxxxx městem, xxx xxx xxxxxxxx složky xxxxxx, které xx xx jinak staly xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxx.:

x) xxxxxxx, specializované xxxxxxx, veřejné budovy (xxxxx) x školy, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx sběr xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by se xxxxx xxxx odpadem xxxxxxxxxx (xxxx. baterie, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx teploměry, XXX xxxxx),

x) jiná xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xx jinak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx odpadu xxxx.10)

Xxxxxx 5

Povinnosti xxxx

1) Xxxxx xxxx povinny:

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x odkládat na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 4 xxxx. 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx sběrných xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 4 xxxx. 1 vyhlášky.

2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chodu xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadem

1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem o xxxxxxxx.

2) Fyzické xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx mohou xxxxxxx xx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx měsíc zdarma xx sběrném xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx patnáctým dnem xx dni vyhlášení.

Jaroslav Xxxxxx

xxxxxxxx

Xx. Hynek Hanza

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 381/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxx odpadů x xxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx udělování xxxxxxxx x vývozu, xxxxxx a tranzitu xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zveřejněna xx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx www.teplice.cz (xxxx xxx „internetové xxxxxxx xxxxx“)

3) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

4) xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx internetových stránkách xxxxx

5) aktuální seznam xxxxxxxxx xx zveřejněn xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx

6) xxxxxx termíny xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxx

7) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanoviště xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx

8) xxxxx přiděluje xxxxxx nádoby xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 28 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx

9) jedná xx x kapacitních xxxxxx x xxxxxxxx systém xx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x kontejnery) xx xxxxxx komunální xxxxx;

10) xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx (aktuální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)