Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 29. dubna 2022

Č. j.: MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN

*MZDRX01KBIKG*

MZDRX01KBIKG

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností ode dne 1. května 2022 od 00:00 hod. se ruší:

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, č.j. MZDR 10653/2020-1/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. března 2020, č.j. MZDR 12056/2020-1/OES,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č.j. MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. dubna 2020, č.j. MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020, č.j. MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020, č.j. MZDR 27737/2020-1/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. září 2020, č.j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. září 2020, č.j. MZDR 41136/2020-1/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020, č.j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2020, č.j. MZDR 12087/2020-5/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN,

- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR 60890/2020-3/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, č.j. MZDR 10653/2020-1/MIN/KAN, bylo určeným osobám nařízeno po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocněn a některé návazné povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. března 2020, č.j. MZDR 12056/2020-1/OES, bylo všem poskytovatelům zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků na vyšetření koronaviru SARS-CoV-2 nařízeno zajistit vyplnění žádanky pro laboratorní vyšetření obsahující stanovené údaje a některé návazné povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č.j. MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN, bylo všem poskytovatelům akutní lůžkové péče nařízeno vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, zajistit personální zabezpečení a stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. dubna 2020, č.j. MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 9. dubna 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařízeno pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze onemocněním COVID-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče, a to počet volných míst pro pacienty s onemocněním COVID a pro pacienty bez onemocnění COVID a v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků, kteří jsou v daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo prokázání onemocnění COVID-19, a některé návazné povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020, č.j. MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 26. května 2020 všem orgánům ochrany veřejného zdraví a všem poskytovatelům zdravotních služeb nařízeno používat elektronickou žádanku k provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, a některé návazné povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020, č.j. MZDR 27737/2020-1/MIN/KAN, bylo všem krajům a hlavnímu městu Praze nařízeno zabezpečit koordinaci činností poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, poskytovatelů zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID- 19, mobilních odběrných týmů, osob provozujících laboratoře zajišťující vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, a krajským hygienickým stanicím bylo nařízeno vytvářet žádanky k provedení odběrů prostřednictvím odběrných míst nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření infekčního onemocnění COVID-19, a některé návazné povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. září 2020, č.j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 17. září 2020 všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 nařízeno, aby vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o výsledku vyšetření.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. září 2020, č.j. MZDR 41136/2020-1/MIN/KAN, byl s účinností ode dne 1. října 2020 všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem nařízen způsob splnění ohlašovací povinnosti podle §62 zákona č. 258/2000 Sb. a některé související povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020, č.j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 14. října 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče nařízeno postupovat podle příkazu místně příslušné krajské hygienické stanice, kterým podle §82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb. usměrňuje jejich činnost, a některé související povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2020, č.j. MZDR 12087/2020-5/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 28. října 2020 nařízeno všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, aby v co nejkratším čase za uplynulý den vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu" v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), a to o přijetí každého pacienta s onemocněním COVID-19 do lůžkové péče daného poskytovatele, a některé související povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 9. března 2021 všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS- CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, nařízeno informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 23. dubna 2021 Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a všem zdravotním pojišťovnám podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, nařízeno poskytnout bezodkladně Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kdykoliv k tomu budou ze strany ÚZIS ČR vyzvány, ke každé osobě, jejíž identifikační údaje ÚZIS ČR poskytne VZP ČR a ostatním zdravotním pojišťovnám, informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění za danou osobu v rozsahu identifikačního čísla osoby (ve formátu csv, ve struktuře číslo pojištěnce, identifikační číslo osoby plátce pojistného).

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR 60890/2020-3/MIN/KAN, se s účinností ode dne 23. listopadu 2021 změnilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 60890/2020- 2/MIN/KAN.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a vzhledem k tomu, že rušená mimořádná opatření již nejsou nezbytná, nebo budou od 1. května 2022 nahrazena vyhláškou č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19, je na místě uvedená mimořádná opatření od 1. května 2022 zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky