Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 12. dubna 2022

Č. j.: MZDR 60890/2020-4/MIN/KAN

MZDRX01K4M2P

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností ode dne 13. dubna 2022 od 00:00 hod. se ruší bod la. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR 60890/2020-3/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR 60890/2020-3/MIN/KAN, jeho bodem la. bylo s účinností ode dne 23. listopadu 2021 nařízeno všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT), indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV- 2 metodou RT-PCR osobě, která měla pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Poskytovatelům zdravotních služeb bylo dále nařízeno zajistit vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a informovat testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu. Osobě, která měla pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, bylo pak nařízeno podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu, který jí byl indikován, bez prodlení.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti a v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/256 ze dne 22. února 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953, pokud jde o vydávání certifikátů o zotavení na základě rychlých testů na antigen a v návaznosti na s tím související změnu přístupu k vydávání evropského certifikátu o prodělaném onemocnění COVID-19 již nebude požadovat provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR u pozitivních RAT testů, a to z důvodu, že dle předmětného nařízení mohou být generovány certifikáty o prodělání onemocnění i na základě vyšetření přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 prostřednictvím RAT testu (antigenní test) provedeného zdravotnickým pracovníkem s pozitivním výsledkem. Podmínkou pro vydaní certifikátu o prodělání onemocnění COVID-19 je kromě provedení testu zdravotníkem také přítomnost příznaků onemocnění covid-19 u testované osoby a dále také podmínka, že daný RAT test musí být uveden na společném seznamu EU testů na antigen na COVID-19 schváleném Výborem pro zdravotní bezpečnost.

Vzhledem k těmto skutečnostem je na místě uvedené mimořádné opatření zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví