Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 31. března 2022

Č. j.: MZDR 1595/2021-10/MIN/KAN

*MZDRX01K0B7L*

MZDRX01K0B7L

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností ode dne 1. dubna 2022 od 00:00 hod. se ruší bod III. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. června 2021, č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. července 2021, č.j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. listopadu 2021, č.j. MZDR 1595/2021-8/MIN/KAN, a ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. listopadu 2021, č.j. MZDR 1595/2021-9/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. června 2021, č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, ve znění pozdějších změn, jeho bodem III. bylo s účinností ode dne 12. července 2021 nařízeno zdravotním pojišťovnám zajistit úhradu očkování poskytovateli, který očkoval jejího pojištěnce léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti onemocnění covid-19 pořízeným z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti covid-19 jménem členských států a souvisejících postupech očkovací látku proti onemocnění covid-19 v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví, a to bez ohledu na existenci smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je tato osoba pojištěncem, a to ve výši úhrady hrazené smluvním poskytovatelům.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a významně nižší kapacitní potřebě zajištění očkování proti onemocnění covid-19 poskytovateli zdravotních služeb je na místě uvedené mimořádné opatření zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví