Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 31. března 2022

Č. j.: MZDR 9807/2021-6/MIN/KAN

*MZDRX01K0C3Y*

MZDRX01K0C3Y

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností ode dne 1. dubna 2022 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. března 2021, č.j. MZDR 9807/2021-1/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. března 2021, č.j. MZDR 9807/2021-1/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 9. března 2021 nařízeno všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, které při provádění RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 zjistí podezření či potvrzení výskytu variant spojených s těmito liniemi SARS-CoV-2: B.1.235 („jihoafrická“), P1 („brazilská“) a B.1.1.7 („britská“), aby neprodleně tuto skutečnost zaznamenaly do ISIN a na výzvu Státního zdravotního ústavu odeslaly vzorek ke konfirmačnímu vyšetření v Národní referenční laboratoři pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (NRL SZU).

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a v mezičase přijatým dalším opatřením je na místě uvedené mimořádné opatření neprodleně zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví