Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 21. března 2022

Č. j.: MZDR 10029/2022-1/MIN/KAN

*MZDRX01JVZ77*

MZDRX01JVZ77

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností ode dne 23. března 2022 od 00:00 hod. se ruší:

- mimořádné opatření Ministerstva č.j. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN, zdravotnictví ze dne 25. března 2020,

- mimořádné opatření Ministerstva č.j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN, zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020,

- mimořádné opatření Ministerstva č.j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN, zdravotnictví ze dne 24. dubna 2020,

- mimořádné opatření Ministerstva č.j. MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN, zdravotnictví ze dne 23. prosince 2020,

- mimořádné opatření Ministerstva č.j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN, zdravotnictví ze dne 19. května 2021,

- mimořádné opatření Ministerstva č.j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN. zdravotnictví ze dne 7. června 2021,

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. března 2020, č.j. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN, bylo poskytovatelům akutní lůžkové péče nařízeno za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení vyčlenit na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení a některé návazné povinnosti.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, č.j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 11. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 19. dubna 2020 do 24:00 hod. všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízeno, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. dubna 2020, č.j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN, bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařízeno vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a pro případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit na 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to do 7 dnů na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. prosince 2020, č.j. MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN, bylo všem provozovatelům spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících infekční odpady ze zdravotnických zařízení nebo jim obdobných zařízení s účinností od 24. prosince 2020 do ukončení nouzového stavu nařízeno, při zachování požadavků na bezpečné nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení před jejich konečným odstraněním ve spalovnách nebezpečných odpadů, soustřeďovat tyto odpady nejdéle po dobu 72 hodin, nebo 60 dnů, pokud jsou umístěny v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě do 8 °C.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN, byla s účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do 30. června 2021 do 23:59 hod. stanovena pravidla pro účast dítěte nebo žáka na škole v přírodě.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN, byla s účinností ode dne 8. června 2021 změněna pravidla pro účast dítěte nebo žáka na škole v přírodě.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a vzhledem k tomu, že rušená mimořádná opatření již nejsou nezbytná, popř. skončila jejich účinnost, je na místě uvedená mimořádná opatření neprodleně zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví