Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 18. března 2022

Č. j.: MZDR 705/2022-14/MIN/KAN

*MZDRX01JVHYY*

MZDRX01JVHYY

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

S účinností ode dne 19. března 2022 od 00:00 hod. se v návaznosti na bod III.1 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. března 2022, č. j.: MZDR 705/2022- 13/MIN/KAN, vydává seznam zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19:

- Indonéská republika,

- Kolumbijská republika,

- Korejská republika,

- Království Saúdská Arábie,

- Nový Zéland,

- Peruánská republika,

- Rwandská republika,

- Spojené arabské emiráty,

- Stát Katar,

- Stát Kuvajt,

- Tchaj-wan,

- Zvláštní administrativní oblast Macao.

S účinností ode dne 19. března 2022 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření ze dne 11. března 2022, č.j. MZDR 705/2022-12/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Seznam zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 je stanoven na základě kritérií uvedených v Doporučení Rady (EU) 2020/912 ze dne 30. června 2020 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezení, ve znění jeho revizí.

Při určování třetích zemí, pro něž by mělo být zrušeno stávající omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, mají být zohledněna epidemiologická situace v příslušných třetích zemích, jakož i další kritéria stanovená v Doporučení Rady (EU) 2020/912.

Pokud jde o epidemiologickou situaci, použijí se tato kritéria:

- „čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19“, tj. celkový počet nově hlášených případů COVID-19 na 100 000 obyvatel za předchozích 14 dnů,

- počet nových případů za totéž období ve srovnání s předchozími 14 dny je stabilní nebo klesající,

- „míra testování“, tj. počet testů na infekci COVID-19 na 100 000 obyvatel provedených během předchozích sedmi dnů,

- „míra pozitivity testů“, tj. procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na infekci COVID- 19 provedených během předchozích sedmi dnů,

- charakter viru vyskytujícího se v určité zemi, zejména to, zda byly zjištěny varianty viru vzbuzující zájem nebo varianty viru vzbuzující obavy. Varianty vzbuzující zájem a varianty vzbuzující obavy jsou posuzovány jako takové Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na základě klíčových vlastností viru, jako jsou přenos, závažnost a schopnost uniknout imunitní reakci.

Aby mohly být třetí země uvedeny v příloze I Doporučení Rady (EU) 2020/912, která obsahuje seznam třetích zemí, zvláštních administrativních oblastí, jakož i územních a samosprávných jednotek, na jejichž rezidenty by se nemělo vztahovat dočasné omezení na vnějších hranicích, pokud jde o cesty do EU, jež nejsou nezbytně nutné, musí splňovat tyto prahové hodnoty: čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19 nepřesahující 100, míra testování přesahující 600 a míra pozitivity testů nepřesahující 4 %. Kromě toho je možné zohlednit celkovou reakci země na COVID-19, zejména dostupné informace o aspektech, jako je dohled, trasování kontaktů, omezení šíření nákazy, léčba a podávání zpráv, jakož i spolehlivost dostupných zdrojů informací a údajů, a v případě potřeby celkové průměrné skóre ve všech dimenzích pro mezinárodní zdravotnické předpisy.

Údaje týkající se „míry testování“, „míry pozitivity testů“ a „variant vzbuzujících obavy a variant vzbuzujících zájem“ poskytuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na základě informací, které má k dispozici. Tyto údaje mohou být doplněny o informace poskytnuté delegacemi EU, WHO nebo jinými středisky pro kontrolu nemocí jsou-li k dispozici, a to též na základě kontrolního seznamu přiloženého ke sdělení ze dne 11. června 2020.

Seznam třetích zemí uvedený v příloze I Doporučení Rady (EU) 2020/912 by měla Rada EU každé dva týdny přezkoumat a případně aktualizovat, a to po důkladné konzultaci s Komisí a příslušnými agenturami a útvary EU na základě celkového posouzení založeného na shora uvedených metodice, kritériích a informacích.

Ze států a teritorií uvedených v příloze I Doporučení Rady (EU) 2020/912, ve znění jeho revizí, byly na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zařazeny tyto:

- Indonésie,

- Jižní Korea,

- Katar,

- Kolumbie,

- Kuvajt,

- Nový Zéland,

- Peru,

- Rwanda,

- Saúdská Arábie,

- Spojené arabské emiráty,

- Tchaj-wan

- Zvláštní administrativní oblast Macao.

Příloha I Doporučení Rady (EU) 2020/912 je seznamem maximálním a členské státy Evropské unie mohou rozhodnout, jaké státy z něj zařadí na národní seznam. V případě ostatních států a teritorií uvedených v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912 nebylo přikročeno k jejich zařazení na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 vzhledem k průběžnému hodnocení tamní epidemiologické situace, kdy trendová analýza ukazuje zhoršování, popř. nejsou dostupná spolehlivá data poskytující skutečně ucelený epidemiologický obraz situace ve sledované zemi, a to případně i v kombinaci s faktorem vakcinace (míra proočkovanosti, druhy vakcín). Vzhledem k tomu nebyly na seznam zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zařazeny Bahrajn, Chile, Uruguay a Zvláštní administrativní oblast Hongkong.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

ministr zdravotnictví