Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 26. července 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN

*MZDRX01GYLQM*

MZDRX01GYLQM

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Subjektům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť na území České republiky (dále jen „operátoři“) se nařizuje zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář na adrese https://plf.uzis.cz/ stanovené platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinnostech při příjezdu ze zahraničí, a to na mobilní telefonní čísla, která se nacházela v zahraničí a přihlásí se do domácí sítě operátorů a to včetně zákazníků zahraničních operátorů.

II.

Zpracování údaje o telefonním čísle podle bodu I. se operátorům nařizuje provést výhradně za účelem zaslání SMS zprávy podle bodu I. a zakazuje se ho předávat za jiným účelem. Operátoři jsou povinni uchovávat údaje o telefonním čísle a době zaslání SMS podle bodu I. a to po dobu platnosti tohoto mimořádného opatření a jsou povinni je následně bezodkladně vymazat.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 27. července 2021.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti se zvýšenou přeshraniční mobilitou v letním období v rámci turistické sezóny a v souvislosti s globálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, který je charakterizován narůstajícím počtem případů tohoto onemocnění. Předmětem opatření je stanovení povinnosti subjektům uvedeným v bodě I k činnosti vedoucí k prevenci epidemie, a to prostřednictvím šíření povědomí o povinnostech spojených s příjezdem do České republiky.

Na základě aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného pod č.j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 8. července 2021, platí při příjezdu do ČR povinnost elektronicky vyplnit tzv. příjezdový formulář (na adrese https://plf.uzis.cz/). Tuto informaci sice sdělují Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách, nicméně informovanost mezi osobami překračujícími hranice zůstává nízká.

Toto opatření je jedním z důležitých mechanismů pro zajištění informovanosti co nejširšího okruhu osob a v konečném důsledku tak i jedním z preventivních nástrojů v procesu řízení epidemie a ochrany veřejného zdraví před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami. Toto opatření také naplňuje podmínky nezbytnosti a přiměřenosti zásahu do osobnostních práv a svobod, když stanoví povinnost zpracovávat telefonní čísla pouze k určenému účelu podle bodu I. a nepředávat je za jiným účelem. Operátor musí uchovávat informaci o tom, na které telefonní číslo a kdy byla SMS zaslána. Uchovávat tyto informace musí po dobu účinnosti tohoto mimořádného opatření.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění covid-19 napříč zahraničními zeměmi, která se díky zvýšené cestovatelské aktivitě obyvatel v letních měsících může promítnout i do situace v České republice, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je stanoven na den následující po vyjádření souhlasu vlády s vydáním tohoto mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.

ministr zdravotnictví