Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 18. března 2022

Č. j.: MZDR 9776/2022-1/MIN/KAN

*MZDRX01JV896*

MZDRX01JV896

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností ode dne 19. března 2022 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. července 2021, č.j. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. července 2021, č.j. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 27. července 2021 nařízeno všem subjektům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť na území České republiky zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář na adrese https://plf.uzis.cz/ stanovené platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinnostech při příjezdu ze zahraničí, a to na mobilní telefonní čísla, která se nacházela v zahraničí a přihlásí se do domácí sítě operátorů a to včetně zákazníků zahraničních operátorů.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a ukončení stanovení podmínek pro vstup na území České republiky z členských států Evropské unie a některých dalších evropských států je na místě uvedené mimořádné opatření neprodleně zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

ministr zdravotnictví