Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 11. března 2022

Č. j.: MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN

*MZDRX01JSD9A*

MZDRX01JSD9A

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, postupem podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

S účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. se zrušují:

a) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. srpna 2021, č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN, (testování pacientů/klientů některých poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb),

b) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. září 2021, č. j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN,

c) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN, (podmínky návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb),

d) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. ledna 2022, č. j. MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN, a

e) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. února 2022, č. j. MZDR 1520/2022-2/MIN/KAN, (testování zaměstnanců některých poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb).

Odůvodnění:

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, stejně jako podle §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání mimořádného opatření, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 v ČR, a zejména s ohledem na pokles zátěže nemocniční péče, který je kontinuální a setrvalý a dále s přihlédnutím k proočkovanosti populace třetí dávkou očkování, která poskytuje významnou ochranu před závažným průběhem onemocnění, navrhl Národní institut pro zvládání epidemie na základě vyhodnocení příslušných epidemiologických parametrů pro hodnocení vývoje epidemie, včetně vyhodnocení možných dopadů Ministerstvu zdravotnictví k uvedenému datu ukončení opatření stanovující podmínky umožnění návštěv pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb a klientů u poskytovatelů sociálních služeb spočívající v povinnosti prokázání se tzv. „bezinfekčnosti neboli průkazem nízkého epidemiologického rizika“ a dále zrušení preventivního testování zaměstnanců, klientů a pacientů u vybrané skupiny poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Cílem opatření u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb byla minimalizace rizika případného zavlečení a šíření nákazy především mezi pacienty a klienty, z těchto důvodů bylo v případě návštěv přistoupeno k podmínce prokázaní se tzv. „bezinfekčností neboli nízkého epidemiologického rizika“ a v případě zaměstnanců a klientů, pak k jejich preventivnímu pravidelnému testování.

Vzhledem k výše uvedenému, zejména v souvislosti s aktuální situací šíření viru SARS- CoV-2 v České republice a dopady tohoto šíření na zátěž nemocniční péče, a to jak standardní, tak zejména intenzivní péče, je tedy na místě uvedená mimořádná opatření zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v.r.

ministr zdravotnictví