Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 25. února 2022

Č. j.: MZDR 27817/2021-2/MIN/KAN

*MZDRX01JLYMX*

MZDRX01JLYMX

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností ode dne 28. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. července 2021, č.j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. července 2021, č.j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 19. července 2021 nařízeno všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí na území České republiky, s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně, oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice a ukončení stanovení podmínek pro konání hromadných akcí k 28. únoru 2022 je na místě uvedené mimořádné opatření zrušit k stejnému datu.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví