Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 24. února 2022

Č. j.: MZDR 705/2022-9/MIN/KAN

*MZDRX01JLVSO*

MZDRX01JLVSO

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

I.

S účinností ode dne 25. února 2022 od 00:00 hod. se

I. stanoví

1. že zákaz vstupu na území České republiky, povinnost před zahájením přepravy vyplnit Příjezdový formulář, před zahájením přepravy disponovat výsledkem testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, anebo certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 a tyto předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole a povinnost podrobit se RT-PCR testu na území České republiky, jsou-li zákaz vstupu a tyto povinnosti stanoveny jiným ochranným opatřením, neplatí pro:

a) občany Ukrajiny vstupující na území České republiky cestou z Ukrajiny, kde byli bezprostředně před příchodem vystaveni ohrožení z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu,

b) občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky a držitele oprávnění k pobytu na území Evropské unie vstupující na území České republiky cestou z Ukrajiny, kde byli bezprostředně před příchodem vystaveni ohrožení z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu,

c) osoby vstupující na území České republiky cestou z Ukrajiny, kde byly bezprostředně před příchodem vystaveny ohrožení z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu a přes území České republiky pouze tranzitují do státu, jehož jsou občany nebo ve kterém mají oprávnění k pobytu; tyto osoby jsou povinny opustit území České republiky do 48 hodin od vstupu na území České republiky;

2. že za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto ochranného opatření kromě členských států Evropské unie dále považují Andorrské knížectví, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Monacké knížectví, Norské království, Republika San Marino, Švýcarská konfederace a Vatikánský městský stát;

II. nařizuje

že osoby uvedené v bodě I. jsou Policii České republiky, Ministerstvu vnitra, orgánu ochrany veřejného zdraví nebo dopravci na požádání povinny prokázat, že splňují podmínky podle bodu I., a to zejména předložením cestovního dokladu, dokladu o způsobu cesty na území České republiky, dokladu o místě hlášeného pobytu na území Ukrajiny, oprávnění k pobytu na území jiného státu za účelem tranzitu nebo oprávnění k pobytu na území Ukrajiny.

Odůvodnění:

Z důvodu vypuknutí mezinárodního ozbrojeného konfliktu, který zasáhl území Ukrajiny, se ruší zákaz vstupu a všechny povinnosti související s pravidly proti šíření onemocnění covid-19 stanovené zvláštním ochranným opatřením pro osoby, které na území České republiky vstupují z území Ukrajiny, kterou opustily z důvodu vypuknutí mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Umožnění vstupu na území České republiky bez omezujících podmínek a v tomto smyslu mírnější přístup k osobám ohroženým mezinárodním ozbrojeným konfliktem, který zasáhl Ukrajinu, je významnější a akutnější potřebou, než je zajištění splnění epidemiologických pravidel. Jedná se tedy o derogaci pravidel, která se týkají zákazu vstupu a povinností směřující k omezení šíření onemocnění covid-19 stanovených od 15.2.2022 ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.2.2022, č.j. MZDR 705/2022- 7/MIN/KAN.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví