Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. února 2022

Č. j.: MZDR 4050/2022-2/MIN/KAN

*MZDRX01JIRU9*

MZDRX01JIRU9

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, postupem podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 2. února 2022, č.j. MZDR 4050/2022-1/MIN/KAN (organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivně výchovné péče).

Odůvodnění:

Na základě dosavadního vývoje epidemické situace, který je charakterizován trvajícím trendem snižování počtu nově diagnostikovaných případů nákazy virem SARS-CoV-2 a stabilizovaným stavem zdravotnímu systému v souvislosti s péčí poskytovanou osobám s těžkým průběhem onemocnění covid-19 a také s ohledem na predikce dalšího vývoje, přehodnotilo Ministerstvo zdravotnictví systém karanténních opatření u onemocnění covid-19, a to tak, že od 19. února 2022 již nadále nebude nařizována karanténa v případě epidemiologicky významného kontaktu s osobou s potvrzenou nákazou virem SARS-CoV-2 (dále jen „rizikový kontakt“).

Vzhledem k této skutečnosti předmětné mimořádné opatření pozbývá svého smyslu, neboť řešilo možnost nařízení jiných karanténních opatření, kterými bylo umožněno zaměstnanci v rizikovém kontaktu vykonávat práci na pracovišti v rámci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školských zařízení pro preventivně výchovnou péči. Proto se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo k uvedenému datu zrušit toto mimořádné opatření.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví