Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 16. února 2022

Č. j.: MZDR 32801/2021-2/MIN/KAN

*MZDRX01JI1MF*

MZDRX01JI1MF

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle §68 odst. 1 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:

I. 

S účinností ode dne 19. února 2022 od 00:00 hod. ruší ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. srpna 2021, č.j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN.

II. 

Toto zrušení ochranného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. srpna 2021, č.j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN, bylo s účinností ode dne 1. září 2021 nařízeno všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice zajistit provádění namátkových kontrol fyzických osob při vstupu na území České republiky, pokud jde o splnění jejich povinností souvisejících se vstupem na území České republiky podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v České republice je na místě uvedené ochranné opatření zrušit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví