Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 9. února 2022

Č. j.: MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN

*MZDRX01JEK13*

MZDRX01JEK13

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, postupem podle §69 odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

I. 

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

II. 

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření

1. ze dne 5. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN (testování zaměstnanců a dalších osob),

2. ze dne 14. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN, a

3. ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-3/MIN/KAN.

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že postupně dochází ke zpomalování šíření onemocnění covid-19, které se projevuje v postupném snižování počtu denně nově diagnostikovaných případů nákazy virem SARS-CoV-2 a predikci vývoje epidemické situace na následující 2 týdny, která předpokládá trvající trend poklesu počtu nových případů, navrhl Národní institut pro zvládání epidemie Ministerstvu zdravotnictví k uvedenému datu ukončení plošného preventivního testování vybraných populačních skupin.

Předmětné plošné testování bylo zavedeno v době masivního šíření varianty omikron viru SARS-CoV-2 a v době vrcholící vlny této varianty s cílem identifikovat osoby nakažené, popř. podezřelé z nákazy, a tak zpomalit rychlost šíření nákazy v prostředí škol a školských zařízení nebo v rámci zaměstnání/firmy/podniku a zabránit tak výraznému negativnímu dopadu na chod škol a jednotlivých zaměstnavatelů v případě nekontrolovaného šíření nákazy, ke kterému by v případě netestování mohlo dojít.

V okamžiku zlepšování epidemické situace, kdy je předpoklad jeho trvání, a při stabilizované situaci zdravotního systému v souvislosti s poskytováním péče o pacienty se závažným průběhem onemocnění covid-19 není nadále nutné pokračovat v plošném preventivním testování tak významné části populace. Ministerstvo zdravotnictví si je od počátku vědomo organizační, finanční, časové i personální náročnosti tohoto testování pro všechny zúčastněné, a tak deklarovalo jeho zavedení pouze po nezbytně nutnou dobu. V nadcházejícím období tak bude kladen důraz především na testování osob s příznaky onemocnění, a to z důvodu včasné diagnostiky onemocnění covid-19 a zavedení případné adekvátní léčby.

Proto se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo k uvedenému datu zrušit tato mimořádná opatření, ve znění pozdějších změn.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví