Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 3. ledna 2022

Č. j.: MZDR 37994/2021-4/OVZ

*MZDRX01ITTFG*

MZDRX01ITTFG

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 11.01.2022 do 16.01.2022

Základní vymezení pojmů

Potvrzený případ onemocnění covid-19

Pro potřeby epidemiologického šetření je dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) za potvrzený případ onemocnění covid-19 považována:

- osoba, která podstoupila RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem;

- osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, která podstoupila rychlý antigenní test (dále jen „RAT test“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem provedený poskytovatelem zdravotních služeb. Osobě s pozitivním výsledkem RAT testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační PCR vyšetření, nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je jí nařízena izolace a je s touto osobou zahájeno epidemiologické šetření*.

Definice případu onemocnění covid-19 dle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „ECDC“) ze dne 3. prosince 2020 je dostupná na https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition

Epidemiologicky významný kontakt

Epidemiologicky významným kontaktem je osoba, která byla v úzkém kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19, a to kdykoliv v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před:

- objevením se prvních příznaků onemocnění covid-19 u potvrzeného případu onemocnění covid-19;

- odběrem vzorku prvního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s pozitivním výsledkem v případě asymptomatického (bezpříznakového) průběhu onemocnění covid-19 u potvrzeného případu.

* osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu, není generován mezinárodní certifikát o prodělaném onemocnění, ten je generován pouze na základě potvrzení pozitivity metodou RT - PCR.

Epidemiologicky významnými kontakty jsou osoby, které:

- s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost;

- měly jakýkoli přímý fyzický kontakt (polibek, objetí apod.) s potvrzeným případem onemocnění covid-19 bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku);

- pracují jako zdravotnický pracovník nebo jiná osoba pečující o potvrzený případ onemocnění covid-19 nebo laboratorní pracovník manipulující s biologickým materiálem potvrzeného případu onemocnění covid-19 bez použití doporučených osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) nebo s případným narušením OOP.

- měly nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety potvrzeného případu onemocnění covid-19 (při kašli, sdílení sklenice, příboru, cigarety apod.);

- ve vnitřním/venkovním prostoru měly kontakt tváří v tvář s potvrzeným případem onemocnění covid-19 (rozhovor, kouření cigaret apod.) ve vzdálenosti menší než 1,5 m (větší vzdálenost se za rizikovou nepočítá), kdy tento kontakt trval déle než 5 minut nebo v případě vícečetných opakovaných kontaktů po kratší časový úsek (nejedná se o letmý kontakt), bez použití adekvátních osobních ochranných prostředků (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku);

- sdílejí společný uzavřený prostor (kancelář, čekárna, třída ve škole) s potvrzeným případem po dobu minimálně 5 minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru bez použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku)

- sedí dvě řady od potvrzeného případu (v jakémkoliv směru), doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla) *

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

*obdobně možno aplikovat i v jiném dálkovém dopravním prostředku

Článek I

Nařízení izolace

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19 nařídí izolaci ve smyslu §2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) v minimální délce trvání 5 dnů:

a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem rychlého antigenního tesu (dále jen „RAT testu“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Osobě s pozitivním výsledkem RAT testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační PCR vyšetření. Nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je nařízena izolace, kdy „dnem nula“ nařízené izolace je den odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření (RAT test) přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prokázalo.

Za „den nula“ se považuje taktéž, i den odběru diagnostického vzorku v případě RT - PCR testu.

Článek II

Ukončení izolace

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy ukončí izolaci:

a) osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR testu;

b) osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT - PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

c) u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;

d) osobě, u které byla izolace ukončena je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

Článek III

Nařízení karantény

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19

a) nařídí osobě, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba v epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid19, karanténní opatření ve smyslu §2 odst. 7 písm. a), zákona č. 258/2000 Sb. (dále jen „karanténa“) v minimální délce trvání 5 dnů ode dne posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti v minimální délce trvání 5 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19, kdy „dnem nula“ nařízené karantény je den posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti den odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19;

b) osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény dle čl. III písm. a); osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I. písm. a);

c) nařídí osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) provedeného v rámci naplnění aktuálně platného mimořádného opatření pro testování zaměstnanců karanténu v délce 5 dní od pozitivního výsledku testu;

d) v případě, že osoba uvedená v čl. III písm. c) nevykazuje příznaky akutního respiračního onemocnění a podstoupila v době po pozitivním výsledku testu vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, karanténa se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT - PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Článek IV

Výjimka z karantény

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nenařizuje karanténu:

a) osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má ukončené základní očkování proti onemocnění covid-19 dle SPC, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování;

b) osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má podánu posilující dávku očkování, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování;

c) osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.