Animace načítání

Stránka se připravuje...


Dle rozdělovníku

Praha 26. listopadu 2021

Č. j.: 37994/2021-2/OVZ

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19

Aktualizace k 29.11.2021

Základní vymezení pojmů

Potvrzený případ onemocnění covid-19

Pro potřeby epidemiologického šetření je dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) za potvrzený případ onemocnění covid-19 považována:

- osoba, která podstoupila RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem;

- osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, která podstoupila rychlý antigenní test (dále jen „RAT test“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem provedený zdravotnickým pracovníkem. Osobě s pozitivním výsledkem RAT testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační PCR vyšetření, nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je jí nařízena izolace a je s touto osobou zahájeno epidemiologické šetření.

Definice případu onemocnění covid-19 dle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „ECDC“) ze dne 3. prosince 2020 je dostupná na https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition

Epidemiologicky významný kontakt

Epidemiologicky významným kontaktem je osoba, která byla v úzkém kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19, a to kdykoliv v době jeho infekčnosti, tedy 2 dny před:

- objevením se prvních příznaků onemocnění covid-19 u potvrzeného případu onemocnění covid-19;

- odběrem vzorku prvního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s pozitivním výsledkem v případě asymptomatického (bezpříznakového) průběhu onemocnění covid-19 u potvrzeného případu. 

Epidemiologicky významnými kontakty jsou osoby, které:

- s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost;

- měly jakýkoli přímý fyzický kontakt (polibek, objetí apod.) s potvrzeným případem onemocnění covid-19 bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku);

- pracují jako zdravotnický pracovník nebo jiná osoba pečující o potvrzený případ onemocnění covid-19 nebo laboratorní pracovník manipulující s biologickým materiálem potvrzeného případu onemocnění covid-19 bez použití doporučených osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) nebo s případným narušením OOP.

- měly nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety potvrzeného případu onemocnění covid-19 (při kašli, sdílení sklenice, příboru, cigarety apod.);

- ve vnitřním/venkovním prostoru měly kontakt tváří v tvář s potvrzeným případem onemocnění covid-19 (rozhovor, kouření cigaret apod.) ve vzdálenosti menší než 1,5 m (větší vzdálenost se za rizikovou nepočítá), kdy tento kontakt trval déle než 5 minut nebo v případě vícečetných opakovaných kontaktů po kratší časový úsek (nejedná se o letmý kontakt), bez použití adekvátních osobních ochranných prostředků (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku);

- sdílejí společný uzavřený prostor (kancelář, čekárna, třída ve škole) s potvrzeným případem po dobu minimálně 5 minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru bez použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku)

- sedí dvě sedadla od potvrzeného případu (v jakémkoliv směru), doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla) *

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

*obdobně možno aplikovat i v jiném dálkovém dopravním prostředku

Článek I

Nařízení izolace

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19 nařídí izolaci ve smyslu §2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) v minimální délce trvání 14 dnů:

a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem rychlého antigenního tesu (dále jen „RAT testu“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb. Osobě s pozitivním výsledkem RAT testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační PCR vyšetření, nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je udělena izolace, kdy „dnem nula“ nařízené izolace je den odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo (dále jen „první pozitivní test“).

Článek II

Ukončení izolace

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy ukončí izolaci:

a) osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 14 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR testu,

b) u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 14 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu. 

Článek III

Nařízení karantény

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19

a) nařídí osobě, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba v epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid- 19, karanténní opatření ve smyslu §2 odst. 7 písm. a), zákona č. 258/2000 Sb. (dále jen „karanténa“) v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti v minimální délce trvání 7 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19, kdy „dnem nula“ nařízené karantény je den posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti den odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19;

b) vystaví osobě, které nařídí karanténu dle čl. III písm. a), žádanku na provedení RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s epidemiologickou indikací, přičemž

i. osoba nevykazující příznaky onemocnění covid-19, které byla nařízena karanténa, podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdříve 5. den od zahájení karantény dle čl. III písm. a);

ii. osoba, které byla nařízena karanténa a která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV- 2 v nejbližším možném termínu. V případě negativního výsledku testu je osoba poučena, že má kontaktovat svého praktického lékaře za účelem stanovení diagnózy a dalšího postupu;

c) osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 7 dnech ode dne zahájení karantény dle čl. III písm. a) pouze v případě, že tato osoba disponuje negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s datem odběru provedeným nejdříve 5. den od zahájení karantény dle čl. III písm. a);

d) osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu 14. den od jejího zahájení dle čl. III písm. a) v případě, že tato osoba nepodstoupila po dobu trvání karantény RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2;

e) osobě s nařízenou karanténou nařídí izolaci podle čl. I. v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného podle čl. III písm. b);

Článek IV

Testování osob s dokončeným očkováním, které s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19:

a) nařídí osobě, která má ukončené očkování proti onemocnění covid-19 (bez ohledu na podání posilující dávky), která s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost a nemá příznaky onemocnění covid-19, lékařský dohled ve smyslu §2 odst. 7 písm. b) zákona, č. 258/2000 Sb.; spočívající v nařízení absolvovat RT-PCR test, sledovat svůj zdravotní stav a nosit respirátor, a to do doby obdržení výsledku RT-PCR testu

b) vystaví osobě, které nařídí lékařský dohled dle čl. IV písm. a), žádanku na provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s epidemiologickou indikací, přičemž osoba nevykazující příznaky onemocnění covid-19, které byla nařízen lékařský dohled dle čl. IV písm. a), podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5.-7. dne od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19 s nimž sdílí společnou domácnost; osoba, vykazující příznaky onemocnění covid-19 podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v co nejkratším termínu.

c) osobě s nařízeným lékařským dohledem dle čl. IV písm. a), ukončí lékařský dohled nejdříve po 7 dnech od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19 pouze v případě, že tato osoba disponuje negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s datem odběru provedeným v rozmezí 5. až 7. dne od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu, s nimž sdílí společnou domácnost;

d) osobě s nařízením lékařským dohledem nařídí izolaci podle čl. I v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného podle čl. IV písm. b)

Článek V

Výjimka z karantény

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nenařizuje s výjimkou čl. IV karanténu:

a) osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má ukončené očkování proti onemocnění covid-19 (bez ohledu na podání posilující dávky), a doloží tuto skutečnost národním certifikátem o provedeném očkování a zároveň splní podmínku, že:

i. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo

ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I.

Skutečnost, že osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 lze doložit národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

b) osobě, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR

Rozdělovník

- Všem krajským hygienickým stanicím (včetně HS HMP)

- Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

- Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR

- Sdružení praktických lékařů České republiky