Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 26. listopadu 2021

Č. j.: MZDR 9807/2021-4/MIN/KAN

*MZDRX01IFR5A*

MZDRX01IFR5A

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 1. prosince 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. listopadu 2021, č.j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN, tak, že v čl. I písmeno b) zní:

„b) v případě, že biologický vzorek přijatý k laboratornímu vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 je pozitivní (vykazuje pozitivitu v PCR testu při cyklu menším než Ct 34), nejpozději do 72 hodin provést diskriminační RT-PCR vyšetření nebo bezodkladně předat pozitivní biologický vzorek k provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření smluvnímu poskytovateli, který vyšetření provede nejpozději do 72 hodin od obdržení biologického vzorku; poskytovateli se nařizuje takto zajistit diskriminační RT-PCR vyšetření u 10 % biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2.“.

Odůvodnění:

Dosud se v případě pozitivního výsledku vyšetření biologického vzorku na přítomnost viru SARS-CoV-2 provádělo diskriminační vyšetření u alespoň 30 % těchto vzorků. Změnou mimořádného opatření se snižuje tato povinnost na provedení vyšetření u 10 % pozitivních vzorků. Při rozhodnutí byla zohledněna trvající potřeba monitorace výskytu variant (mutací) viru SARS-CoV-2 na území ČR, ale zároveň je třeba s ohledem na stávající zvyšující se potřebu provádět diagnostické RT-PCR testy uvolnit část laboratorní kapacity.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví