Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 26. listopadu 2021

Č. j.: MZDR 14601/2021-29/MIN/KAN

*MZDRX01IF63N*

MZDRX01IF63N

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. ve spojení s §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.

S účinností ode dne 26. listopadu 2021 18:00 hod ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, o omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření, kterým se stanoví omezení pro provoz provozoven v oblasti prodeje a služeb, poskytování služeb, využívání různých prostor a konání hromadných akcí, je nahrazeno krizovým opatřením vlády v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu. Je tedy třeba jej k datu nabytí účinnosti předmětného krizového opatření zrušit.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví