Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 15. listopadu 2021

Č. j.: MZDR 1595/2021-9/MIN/KAN

*MZDRX01I954V*

MZDRX01I954V

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. 

S účinností ode dne 16. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 28. června 2021, č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 2. července 2021, č.j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN, a ve znění mimořádného opatření ze dne 10. listopadu 2021, č.j. MZDR 1595/2021-8/MIN/KAN tak, že v čl. VI bod 3 zní:

„3. žadatelem je:

- občan České republiky,

- občan Evropské unie nebo cizinec podle §1 odst. 3 a 4 zákona o pobytu cizinců, kteří mají vydané potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,

- rodinný příslušník občana České republiky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,

- cizinec, který je držitelem dlouhodobého víza vydaného Českou republikou,

- cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,

- cizinec, který je azylantem nebo poživatelem doplňkové ochrany podle zákona o azylu,

- cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany v České republice nebo cizincem strpěným na území podle zákona o azylu,

- akreditovaný člen diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo

- úředník mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky.“.

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Rozšiřuje se skupina osob, kterým může být vydán certifikát o provedením očkování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID), a to především s ohledem na zásadní usnadnění kontroly držitelů těchto certifikátů v rámci dodržování a vymáhání pravidel OTN v ČR.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví