Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 10. listopadu 2021

Č. j.: MZDR 1596/2021-3/MIN/KAN

*MZDRX01I6X73*

MZDRX01I6X73

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. 

S účinností ode dne 15. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 13. ledna 2021, č.j. 1596/2021-1/MIN/KAN, tak, že:

1. V čl. I se slovo „lahviček“ nahrazuje slovem „množství“.

2. Čl. II se zrušuje.

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Obsahem mimořádného opatření je technická změna platného mimořádné opatření upravujícího hlášení informací souvisejících s prováděním očkování proti onemocnění covid-19 poskytovateli zdravotních služeb do Národního dispečinku očkování.

Vzhledem ke změně vykazování informací v aplikaci Covid Form Apps, kdy část vykazování probíhá v očkovacích dávkách, a nikoliv pouze lahvičkách, je nezbytné změnit formulaci mimořádného opatření tak, aby odpovídalo požadovanému účelu. Ruší se část mimořádného opatření, která nařizovala vést evidenci tzv. komplementárního materiálu. Tento článek byl nutný v počátku očkování, kdy nastal nedostatek některých položek nutných k provedení očkování, tato situace však již pominula a představuje tak zbytečnou zátěž pro očkovací místa.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví