Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. října 2021

Č. j.: MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN

*MZDRX01HWF5Y*

MZDRX01HWF5Y

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:

S účinností ode dne 25. října 2021 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:

a) 2. března 2021, č.j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, o nařizování izolace a karantény, a

b) 14. června 2021, č.j.: MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, kterým se mění mimořádné opatření o nařizování izolace a karantény.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření, kterým se poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy stanoví pravidla pro nařizování a rušení izolace a karantény při zjištění nákazy virem SARS-CoV-2, se ruší ke dni 25. října 2021. S ohledem na vývoj epidemie, resp. šíření nákazy virem SARS-CoV-2 a dosavadní poznatky z praxe při nařizování karantén a izolací bylo shledáno řešení v podobě mimořádného opatření jako nadále nedůvodné. Jelikož jsou karantény primárně nařizovány orgány ochrany veřejného zdraví, pro potřeby krajských hygienických stanic bylo přistoupeno k vydání Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR č.j.: č.j. MZDR 37994/2021-1/OVZ, kterým se nově upravují pravidla pro nařizování karantén a izolací.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví