Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 30.srpna 2021

Č. j.: MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN

*MZDRX01HCQ2G*

MZDRX01HCQ2G

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

I.

1. Všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice (dále jen „provozovatel“) se nařizuje zajistit provádění namátkových kontrol fyzických osob při vstupu na území ČR, pokud jde o splnění jejich povinností souvisejících se vstupem na území České republiky podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky. Obsahem kontroly je prověření, zda fyzická osoba disponuje doklady stanovenými ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky; těmito doklady jsou:

a) doklad o vyplnění Příjezdového formuláře umožňující kontrolu Příjezdového formuláře,

b) národní certifikát o provedeném očkování,

c) národní certifikát o dokončeném očkování,

d) certifikát o prodělaném onemocnění covid-19,

e) test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, nebo

f) doložení skutečnosti, že se na osobu vztahuje výjimka z povinnosti předložit doklady uvedené v písmenech a) až e).

2. Provozovatel si může v případě potřeby za účelem zajištění provedení kontroly podle bodu 1 vyžádat součinnost Policie České republiky nebo Celní správy; Policie České republiky nebo Celní správa součinnost bezodkladně poskytne. Policie České republiky a Celní správa jsou oprávněny v rámci provádění kontroly vyžadovat předložení dokladů uvedených v bodě 1 a za účelem ověření splnění povinností stanovenými opatřením na ochranu hranic využívat API rozhraní k přístupům do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

II.

Osobám vstupujícím nebo hodlajícím vstoupit na území České republiky se nařizuje na žádost provozovatele, popřípadě Policie České republiky nebo Celní správy, předložit doklady podle bodu I.1.

III.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

Odůvodnění:

I. Analýza epidemické situace

Epidemická situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR je nyní stabilizovaná, počty nových případů dlouhodobě oscilují v denním průměru mezi hodnotami 180 až 190 případů, v parametru 7denní incidence pak v rozmezí od 11 do 12,5 případů na 100 tisíc obyvatel. Ani další parametry nevykazují rizikové indikace, např. průměrná pozitivita testů u diagnostické indikace se pohybuje okolo 1,5 %. Stabilní situace je také v oblasti hospitalizací, aktuálně je hospitalizováno cca 60 pacientů, z toho v průměru 15 pacientů je léčeno na jednotce intenzivní péče, nejvíce zasaženo v tomto parametru je hlavní město Praha, kde je i nadále incidence onemocnění nejvyšší.

Při hodnocení krátkodobého trendu, tj. mezitýdenního vývoje počtu případů aktuální data ukazují v posledním týdnu na mírný pokles počtu nových případů. Mírně narostl pouze počet hospitalizací, avšak zde také nejsou pozorovány žádné rizikové indikace ukazující na riziko možného významného nárůstu.

Stagnaci epidemie dokladují a stabilizovaný vývoj ukazují i regionální ukazatele 7denní incidence, nad hranicí 12,5 případů na krajské úrovni jsou aktuálně 3 kraje, a to hlavní město Praha, kraj Jihočeský a kraj Středočeský. Na okresní úrovni je pak na touto hodnotou 14 okresů z celkového počtu 77 okresů. Nejvíce zasaženým regionem tak i nadále zůstává Praha, která je dlouhodobě jediným krajem se 7denní incidencí nad hranicí 25 případů na 100 tisíc obyvatel, situace zde však neeskaluje a v posledním týdnu je již stabilizovaná, což ukazují průměrné denní počty případů, které v posledních 3 týdnech stagnují a aktuální hodnoty jsou v podstatě totožné ve srovnání s minulým týdnem, to dokladuje i mezitýdenní nárůst, který je pouze v jednotkách procent.

Jako po celé léto, tak i v tomto období lze pozorovat na republikové úrovni trvající zvýšený výskyt nákazy v populační skupině 16 až 29 let, která představuje jednu čtvrtinu všech nových případů zjištěných v posledním týdnu. Významný je i podíl u mladší věkové kategorie, a to jak ve věkové kategorii dětí 6 až 11 let, tak i v kategorii starších dětí ve věku 12 až 15 let. Každá z těchto skupin se podílí zhruba 10 % na celkovém počtu nových případů. Trvale nízký je naopak podíl případů ve věkové kategorii 65 a více let, který se dlouhodobě pohybuje okolo 5 % z celkového počtu, v přepočtu na počet případů se pak jedná o 10 případů v průměru denně.

II. Riziko pro další vývoj epidemické situace

Poměrně významnou část nových případů nyní tvoří importovaná onemocnění, tj. případy, u kterých byla v rámci epidemiologického šetření zjištěna cestovatelská anamnéza v zahraničí. Za posledních 14 dní bylo zjištěno více než 450 importovaných případů, za celé prázdninové období, tj. od 1. července, pak více než 1 500 případů, což představuje zhruba 13% podíl z kumulativního počtu případů onemocnění covid-19 diagnostikovaných od 1. července 2021. Nejčastěji se jedná případy spojené s cestováních do oblíbených turistických destinací (Chorvatsko, Španělsko, Turecko, Bulharsko, Egypt). Celkově lze z dat ECDC sledovat zhoršující se epidemickou situaci v rámci většiny členských zemí Evropské unie  (srovnání dat k 26.8. a např. dat k 2.7.2021).

Aktuální data včetně datových sad pro hodnocení vývoje sledovaných parametrů jsou přístupná na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://onemocneni- aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm source=general&utm medium=widget&utm campaign=covid-19, a aktuální data vývoje onemocnění covid-19 v EU a ve světě jsou dostupná na webových stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí https://www.ecdc.europa.eu/en/covid- 19/situation-updates .

S ohledem na začátek školního roku, s ohledem na zhoršující se globální situaci a s ohledem na vývoj v sousedním Německu a Rakousku a s ohledem na další faktory podmiňující rychlejší šíření viru (zejm. návraty z dovolených, výskyty nových variant, chladnější počasí a s tím související vyšší sdružování ve vnitřních prostorech) lze i v rámci predikce vývoje v České republice očekávat nárůst počtu nově nakažených osob. Ministerstvo zdravotnictví přijímá sadu nových opatření s cílem minimalizace rizika zavlečení nákazy ze zahraničí. Toto opatření doplňuje již existující pravidla pro vstup na území České republice a je přijímáno s cílem ochrany před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

III. Důvody vydání ochranného opatření

Vzhledem k současné epidemické situaci a vývoji počtu případů v zahraničí, kde zejména u našich nejbližších sousedů, tj. Německo a Rakousko, dochází k závažnému zhoršení epidemické situace, a dále v návaznosti na výše uvedené počty importovaných případů a rovněž další důvody uvedené výše, je třeba důsledněji kontrolovat dodržování podmínek pro vstup na území České republiky, které souvisejí s ochranou před dalším importem případů ze zahraničí. Nelze opomenout ani potřebu zvýšených kontrol díky novým pravidlům umožňujícím příjezdy plně očkovaných osob z vybraných třetích zemí, které jsou i zeměmi s velmi vysokým rizikem nákazy. Je tak třeba zkontrolovat, zda se jedná o skutečně očkované osoby s řádným certifikátem a dále je cílem rovněž odstranit případné technické problémy s verifikací certifikátů, ke kterým může zpočátku docházet.

Příjezdový formulář obsahuje zásadní informace pro provedení epidemiologického šetření v případě importu nákazy ze zahraničí. Jelikož při průběžných kontrolách bylo zjištěno, že ne všichni cestující vyplňují tento formulář, nařizuje se provozovateli letiště provádění namátkových kontrol dodržování podmínek vstupu na území ČR stanovených ochranným opatřením. Mezi další kontrolované dokumenty patří dále zejména očkovací certifikát, certifikát o provedeném testu nebo o prodělaném onemocnění covid-19. Certifikáty musí splňovat náležitosti stanovené zvláštním ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví k podmínkám vstupu do České republiky.

Opatření sleduje legitimní cíl, kterým je kontrolovat, zda jsou dodržovány povinnosti spojené s ochranou před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí. S ohledem na postupné obnovování letecké dopravy je kontrolní činnost zaměřena na hlavní vstupní body na území České republiky leteckou cestou.

Opatření je přiměřené, protože nestanovuje fyzickým osobám v podstatě žádné zcela nové druhy povinností a nestanovuje nové přísnější podmínky vstupu na území České republiky; pouze zintenzivňuje kontrolu dodržování protiepidemických opatření, která musí osoby vstupující na území České republiky splňovat. Opaření je přiměřené i vůči provozovatelům určených letišť, vůči Celní správě a Policii ČR, se kterými byl návrh projednán a disponují dostatečnými personálními a technickými zdroji k zajištění provádění kontrol, a to i s přihlédnutím k tomu, že nepůjde o kontroly systematické, ale namátkové.

Neprovádění kontrol by znamenalo nedostatečnou přípravu na predikované zvýšení počtu nakažených osob.

IV. Způsob provádění kontroly

Zajištění kontroly je svěřeno provozovateli letiště, který k tomu má možnost využít součinnosti Celní správy a Policie ČR. Kontroly budou probíhat jak na příletech ze zemí schengenského prostoru, tak na příletech z ostatních zemí. Kontroly nebudou prováděny na vnitrostátních letech. Kontrola bude spočívat v povinnosti osob předložit požadované dokumenty, provozovatel, policista nebo pracovník Celní správy prověří, zda jsou dokumenty řádně vyplněny, zda se jedná o dokumenty splňující podmínky zvláštního ochranného opatření a případně i dálkově ověří informace v dokumentech obsažené.

Za účelem efektivního provedení ověření splnění podmínek podle předmětného ochranného opatření se umožnuje Policii ČR a Celní správě ČR přístup do API rozhraní ISIN.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,

MHA, v.r. ministr zdravotnictví