Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 30. srpna 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-113/MIN/KAN

*MZDRX01HCOIM*

MZDRX01HCOIM

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle §68 odst. 1 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:

I.

S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. ruší ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. srpna 2021, č.j. MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení ochranného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. srpna 2021, č.j. MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN, byl s účinností ode dne 23. srpna 2021 důrazně nedoporučen všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 s tím, že za tyto země byly označeny Brazílie, Kolumbie, Mosambik, Nepál, Paraguay, Peru a Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba).

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuální situaci šíření nových variant viru ve světě včetně zemí dosud uváděných jako země s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 a vzhledem k aktuální situaci šíření nových variant viru v České republice je na místě uvedené ochranné opatření zrušit.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.

ministr zdravotnictví