Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 30. srpna 2021

Č. j.: MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN

*MZDRX01HCPAJ*

MZDRX01HCPAJ

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., a podle §2 odst. 2 písm. b) až e) a i) ve spojení s §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

S účinností ode dne 1. září 2021 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:

a) 19. března 2020, č. j.: MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN, nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a banky,

b) 22. dubna 2020, č. j.: MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN, o realizaci Studie kolektivní imunity,

c) 30. dubna 2020, č. j.: 18636/2020-1/MIN/KAN, nařízení k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb,

d) 13. května 2020, č.j.: MZDR 20020/2020-1/OVZ, o úpravě pracovnělékařských služeb,

e) 19. srpna 2020, č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN, o omezení provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

f) 20. listopadu 2020, č. j. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN, nařízení pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

g) 1. března 2021, č. j.: MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN, změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb k hlášení do Národního dispečinku očkování,

h) 6. května 2021, č. j.: MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN, izolace a karanténa u nebezpečných mutací,

i) 10. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN, o omezení obchodu a služeb, a

j) 12. července 2021, č. j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN, interval pro podání druhé dávky vakcín proti covid-19.

Odůvodnění:

informace o pohybu telefonu, případně o lokalitě využití elektronické platby, a to u osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2, které předem souhlasily s poskytnutím uvedených údajů.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní. Vzhledem ke skutečnosti, že se toto opatření stalo obsoletním, je na místě jej zrušit.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. dubna 2020, č. j.: MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN, byla vybraným klíčovým poskytovatelům zdravotních služeb stanovena povinnost podílet se na provádění Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ- Preval. Cílem studie bylo zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění covid-19. Vzhledem k tomu, že toto opatření bylo naplněno, přistoupilo ministerstvo k výslovnému zrušení předmětného mimořádného opatření.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. dubna 2020, č. j.: 18636/2020- 1/MIN/KAN, bylo poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím domácí péči a poskytovatelům pečovatelských služeb nařízeno zajistit vyšetření všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci covid-19 prostřednictvím Rapid testu. Toto mimořádné opatření se stalo obsoletním, proto ministerstvo přistoupilo k jeho zrušení.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. května 2020, č.j.: MZDR 20020/2020-1/OVZ, byla prodloužena platnost čestného prohlášení nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců po skončení nouzového stavu a rovněž prodloužena platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci. Vzhledem ke skutečnosti, že se toto opatření stalo obsoletním, je na místě jej zrušit.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020, č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN, stanovilo omezující pravidla pro návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak zejména těch preventivních a plošných, je možné přistoupit ke zrušení tohoto omezujícího mimořádného opatření.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020, č. j. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN, stanovilo podmínky pro organizaci a provádění karantény v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak zejména těch preventivních a plošných, je možné přistoupit ke zrušení tohoto omezujícího mimořádného opatření.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, č. j.: MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN, došlo k doplnění mimořádného opatření upravujícího povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb ohledně hlášení do Národního dispečinku očkování (mimořádné opatření ze dne 13. ledna 2021, č. j. 1596/2021-1/MIN/KAN). Bylo doplněno ustanovení, kterým se nařizuje všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství, využívat Centrální rezervační systém jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti onemocnění covid-19 pro rezervaci individuálních zájemců o očkování, a to doplněním věty, že poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství jsou povinni provést registraci zájemců o očkování z řad svých registrovaných pacientů v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Opatření představovalo řešení v době nedostatku očkovacích látek tak, aby tyto byly rozdělovány co nejefektivněji. S ohledem na dostatečné množství vakcín a zajištění plynulého dodavatelského řetězce se toto mimořádné opatření stalo obsoletním, ministerstvo proto přistoupilo k jeho zrušení.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. května 2021, č. j.: MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN, upravuje pravidla pro izolaci a karanténu u nebezpečných mutací. V návaznosti na zhodnocení aktuálního vývoje výskytu nových variant viru SARS-CoV-2 na území ČR přistoupilo ministerstvo ke zrušení tohoto mimořádného opatření pro nařízení izolace a karantény v případě onemocnění způsobeného některou z nových rizikových variant (mutací) viru SARS-CoV-2 (beta, gama a delta), které bylo vydáno v květnu 2021 z důvodu rychlého šíření především delta varianty a nedostatečného množství informací o těchto variantách, především o závažnosti průběhu onemocnění a účinku očkování na tyto varianty. V současné době jsou již dostupné relevantní a studiemi ověřené informace k těmto výše uvedeným rizikovým variantám viru a postupem času se navíc varianta delta stala na území ČR zcela dominantní, což dokládá i zpráva Státního zdravotního ústavu ze dne 20. srpna 2021, která uvádí, že 95 % nově diagnostikovaných případů onemocnění covid-19 již připadá na variantu delta. Z tohoto důvodu není potřeba uplatňovat další opatření nad rámec mimořádného opatření ze dne 2. března 2021, č. j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, o nařizovaní izolace a karantény v souvislosti s onemocněním covid-19, ve znění pozdějších opatření.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN, došlo ke změně mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN, k omezení obchodu a služeb, a to ohledně upřesnění podmínek pro provozování živnosti, při níž je porušena integrita kůže, a dále při poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Mimořádné opatření ze dne 7. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN, bylo následně zrušeno mimořádným opatřením ze dne 14. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN. K formálnímu zrušení jeho změnového opatření ze dne 10. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN, však nedošlo. Ministerstvo proto nyní z důvodu právní jistoty a přehlednosti přistoupilo k jeho zrušení.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. července 2021, č. j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN, byl nařízen delší interval pro podání druhé dávky vakcín proti covid-19 s cílem zajistit co nejvyšší proočkovanost alespoň prvními dávkami. S ohledem na skutečnost, že je již zajištěn dostatek očkovacích látek, pominula potřeba nařízení delšího intervalu pro podání druhé dávky očkovací látky proti covid-19, a ministerstvo přistoupilo ke zrušení tohoto mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.

ministr zdravotnictví