Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 27. srpna 2021

Č. j.: MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN

*MZDRX01HC1CX*

MZDRX01HC1CX

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 31. srpna 2021 se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021, č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN, mění takto:

1. V bodě 1 závěrečné části ustanovení věta předposlední zní: „Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů.“.

2. V bodě 1 písm. b) zní:

„b) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba),“.

3. V bodě 3 písmeno a) zní:

„a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,“.

4. V bodě 3 se na začátek písmene b) vkládá slovo „děti,“.

5. V bodě 3 písmeno c) zní:

„c) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,“.

Odůvodnění:

Jedná se o mimořádné opatření doplňující mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021 čj. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN, které upravuje povinnou ochranu dýchacích cest.

Mimořádné opatření z července 2021 stanovuje výjimku ohledně nošení štítu u pedagogického pracovníka ve výjimečných situacích při výuce, a to v případě, kdy je z hlediska zajištění výuky nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, a to například z důvodu nutnosti zřetelné artikulace při výuce.

Skupina osob (žáci a studenti) dotčených tímto ustanovením mimořádného opatření se nyní rozšiřuje, a to z důvodu zajištění terminologicky kompletního výčtu, o děti. Důvodem je zejména příprava na povinnou školní docházku ve formě přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základních speciálních škol, kdy ještě nejde o žáky. V rámci těchto přípravných stupňů bude umožněno pedagogickým pracovníkům použít ochranného obličejového štítu k zajištění správného naučení výslovnosti, tak aby řeč vyučujícího nebyla zkreslená atp. Tohoto výjimečného případu je možné též využít pro zajištění možnosti odezírání z úst při výuce dětí s poruchou sluchu, případně v dalších situacích, které to nezbytně pro zajištění adekvátní výuky vyžadují. V těchto a obdobných situacích smí učitel použít ochranný štít za totožných podmínek, tedy že dodrží vzdálenost alespoň 1,5 metru od dítěte.

Dále dochází ke zpřesnění bodu 3 upravující osoby či činnosti, při kterých nelze dodržet povinnosti stanovené body č. 1 a 2 mimořádného opatření z 30. července 2021. Došlo k vyprecizování kohorty osob spadajících do věkové skupiny předškolních dětí, tj. dětí, které nezahájily povinnou školní docházku. Úprava reflektuje změny provedené v mimořádném opatření k omezení škol a školských zařízení, kde byla doplněna formulace přípravných tříd a stupňů základních a speciálních škol. Vzhledem k tomu, že děti navštěvující přípravné třídy a stupně jsou se žáky základních či speciálních škol spolu v jedné budově a sdílí školní prostory, musí mít stejný režim jako tito žáci.

Obdobně i doplnění bodem č. 2 tohoto mimořádného opatření reflektuje výstupy z aplikační praxe, a proto se přistoupilo k formulačnímu zpřesnění úpravy, aby byly výkladové nejasnosti, obdobně jako u předchozího, odstraněny. Nedochází zde však k žádné věcné změně.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.

ministr zdravotnictví