Animace načítání

Stránka se připravuje...


VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Vydána dne 1.března2021

OBSAH

Část normativní

1. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 8.února 2021, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení, ve znění pozdějších předpisů

Část oznamovací

Pozvánka na 8. sněm České advokátní komory

Výzva advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby na 8. sněmu České advokátní komory v roce 2021

Výroční zpráva České advokátní komory o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

Oznámení představenstva České advokátní komory o ztrátách knih o prohlášeních o pravosti podpisu

Záznamy v seznamu advokátů od 19.prosince 2020 do 18.února 2021

Záznamy v seznamu advokátních koncipientů od 19.prosince 2020 do 18.února 2021

ČÁST NORMATIVNÍ

1

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne 8.února 2021, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení, ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle §44 odst. 4 písm. b) a podle §7odst. 1 a §53 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. I

Změna usnesení č. 2/2004 Věstníku

V usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení, ve znění pozdějších předpisů, čl. 3 zní:

„Čl. 3

Poplatek za zkoušku se platí bezhotovostním převodem na účet České advokátní komory č. 6724361001/2700. Při platbě je třeba uvést variabilní symbol, který je uveden na webových stránkách České advokátní komory.“.

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory

ČÁST OZNAMOVACÍ

POZVÁNKA NA 8. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Představenstvo České advokátní komory podle §42 odst. 3, 6 zákona o advokacii

svolává

8. sněm České advokátní komory, který se bude konat dne 22.října 2021 od 9.00 hodin v Kongresovém centru Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9-Vysočany. Registrace účastníků sněmu bude zahájena v 8.00 hod.

Pro případ, že se sněm nebude moci 22.října 2021 konat v důsledku omezení stanovených usnesením vlády nebo mimořádným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví anebo v důsledku jiné obdobné skutečnosti, stanoví představenstvo České advokátní komory náhradní termín konání 8. sněmu na 17. prosince 2021.

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ SNĚMU

Představenstvo České advokátní komory navrhuje následující pořad jednání sněmu:

1. Zahájení sněmu

2. Zpráva o počtu přítomných advokátů

3. Volba předsednictva sněmu, volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu

4. Schválení pořadu jednání

5. Zahájení volby členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory

6. Úvodní slovo předsedy České advokátní komory

7. Vystoupení hostů

8. Zpráva předsedy České advokátní komory

9. Zpráva předsedy kontrolní rady České advokátní komory

10. Zpráva předsedy kárné komise České advokátní komory

11. Zpráva předsedy odvolací kárné komise České advokátní komory

12. Zpráva předsedy zkušební komise České advokátní komory

13. Projednání návrhů, předkládaných sněmu ke schválení představenstvem České advokátní komory

14. Projednání dalších návrhů stavovských nebo jiných předpisů, pokud budou předloženy sněmu podle čl. 4 odst. 2 organizačního řádu České advokátní komory

15. Ukončení volby členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory

16. Obecná rozprava

17. Zpráva návrhové komise

18. Přijetí usnesení sněmu k návrhům vzešlým z obecné rozpravy

19. Zpráva volební komise o výsledku voleb členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory

20. Ukončení pracovní části sněmu

VÝZVA

advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby na 8. sněmu České advokátní komory v roce 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

představenstvo České advokátní komory (dále jen „představenstvo“) rozhodlo 8.února 2021 o svolání 8. sněmu České advokátní komory. Sněm se uskuteční dne 22.října2021, popřípadě v náhradním termínu 17.prosince 2021, nebude-li možné řádný termín dodržet v důsledku omezení stanovených usnesením vlády nebo mimořádným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví anebo v důsledku jiné obdobné skutečnosti.

Podle ustanovení čl. 5 stálého volebního řádu sněmu České advokátní komory sestavuje představenstvo kandidátní listiny pro volbu členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Představenstvo proto tímto vyzývá advokáty k předkládání návrhů kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory (dále též jen Komora), a to v souladu s následujícími pravidly, která vyplývají ze stálého volebního řádu sněmu České advokátní komory:

1) Kandidovat může každý advokát, který nemá pozastaven výkon advokacie. Advokát může kandidovat osobně, na návrh některého orgánu Komory, na návrh jiného advokáta nebo skupiny advokátů. Advokát může kandidovat pouze do jednoho orgánu Komory.

2) Návrh kandidatury musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, sídlo a evidenční číslo kandidáta,

b) označení, do kterého orgánu Komory kandidát kandiduje nebo je za kandidáta navrhován,

c) jméno a příjmení, sídlo a evidenční číslo advokáta nebo advokátů, kteří návrh kandidatury podávají nebo kteří návrh kandidatury osobně kandidujícího advokáta podporují, anebo označení orgánu Komory, který návrh činí,

d) prohlášení advokáta, který nekandiduje osobně, že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce v příslušném orgánu Komory.

3) Osobní kandidatura advokáta nebo prohlášení advokáta, který nekandiduje osobně, musí být opatřeny jeho úředně ověřeným podpisem; pokud jsou zasílány v elektronické podobě, musí být buď doručeny prostřednictvím datové schránky, nebo podepsány uznávaným elektronickým podpisem advokáta.

4) Představenstvo je povinno zařadit na kandidátní listinu každého advokáta, jehož kandidaturu podpoří nebo kterého navrhne alespoň dalších padesát advokátů nebo usazených evropských advokátů; splnění této podmínky se prokazuje předložením podpisové listiny, která musí obsahovat jméno, příjmení, sídlo a evidenční číslo všech advokátů, kteří kandidáta navrhují nebo podporují, a jejich podpisy. Podpisová listina musí být přiložena ke kandidatuře advokáta.

5) Návrh kandidatury musí být doručen do sídla České advokátní komory do 7.června 2021, a to buď v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky, nebo elektronicky podepsaný uznávaným elektronickým podpisem advokáta.

6) Při předložení návrhů je třeba dbát na to, aby v den volby, tj. v den konání sněmu, nebránila zvolení kandidáta skutečnost, že má pozastaven výkon advokacie - viz §9a odst. 1 písm. d) zákona o advokacii nebo byl ze seznamu advokátů vyškrtnut; pokud by tomu tak bylo, volba by nebyla platná.

Za představenstvo České advokátní komory

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

-poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,

-svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

ZA ROK 2020

§18 odst. 1 písm. a)

Počet podaných žádostí o informace/ počet rozhodnutí o odmítnutí

43/9

Jedná se o žádosti podané zákonem stanovenou formou.

§18 odst. 1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 5

5

§18 odst. 1 písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0

0

§18 odst. 1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí 

0

§18 odst. 1 písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a 

1

Stížnosti byly podány pro nespokojenost s vyřízením žádostí o informace nebo s požadovaným hrazením nákladů, které souviselo s vyřízením žádosti o informace. Stížnosti byly vyřízeny nadřízeným orgánem, který v rozhodnutích stížnosti zamítl či požadovanou informaci poskytl.

§18 odst. 1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

0

V souladu s právními a stavovskými předpisy se orgány a odborné útvary ČAK vyjadřovaly k dotazům ze strany advokátů, veřejnosti i medií jak z ČR, tak ze zahraničí, týkajících se výkonu advokacie a poskytování právních služeb, i když nebyly výslovně označeny jako dotazy podle zákona č.106/1999 Sb., a poskytovaly příslušné informace.

JUDr. Petr Čáp, v. r.

tajemník České advokátní komory

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY O ZTRÁTĚ KNIHY O PROHLÁŠENÍCH O PRAVOSTI PODPISU

Představenstvo České advokátní komory (dále jen „ČAK“) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátám knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen „kniha o prohlášeních“):

-dne 3.srpna 2020 ztráta knihy o prohlášeních č. 4698 vydané Mgr M. T.

-dne 3.srpna 2020 ztráta knihy o prohlášeních č. 986 vydané JUDr. L. K.

-dne 1.ledna 2021 odcizení knihy o prohlášeních č. 4747 vydané Mgr. M. T.

V uvedených případech byly knihy o prohlášeních ztraceny nebo odcizeny.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda České advokátní komory 

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ

OD 19.12.2020 DO 18.2.2021

a) Zápis do seznamu advokátů

Ev. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo

19465 Acsay, Eudovít, JUDr.01.01.2021 Laubova 1729/8, Praha

19521 Antl, Miroslav, JUDr.01.01.2021 Hvězdova 1716/2, Praha

19557 Askari, Daniel, Mgr.10.02.2021 Slavětínská1146/39, Praha

19541 Bareš, David, Mgr.01.02.2021 náměstí T. G. Masaryka 28/0, Sedlčany

19523 Baštýřová, Renáta, Mgr.01.01.2021 Mostecká 2580/0, Žatec

19355 Bendová, Daniela, JUDr., LL.M.04.01.2021 Budečská1020/20, Praha

19522 Bouda, Jan, Mgr.02.01.2021 Petrská1168/29, Praha

19562 Chovanec, Libor, Mgr.10.02.2021 Sladkovského 767, Pardubice

19444 Danielovský, Martin, Mgr., Ing.02.01.2021 U Prašné brány1079/3, Praha

19514 Dušková, Pavla, JUDr.01.01.2021 Poličanská 1487/0, Praha

19542 Forman, Jakub, Mgr. 20.01.2021 Plzeňská 3350/18, Praha

19524 Formánková, Kristina, Mgr.01.01.2021 Malá 43/6, Plzeň

19543 Gavendová, Lenka, Mgr. 13.01.2021 Jakubská121/1, Brno

19525 Grézlová, Kateřina, Mgr.01.01.2021 Dolní 3303/10, Šumperk

19468 Horáková, Simona, Mgr.0101.2021 Jihlava 53

19526 Hrbáčková Lysáčková, Šárka, Mgr.01.01.2021 Masarykovo náměstí 167/0, Valašské Klobouky

19527 Hron, Barbora, Mgr.01.01.2021 Ke Krči 806/15, Praha

19528 Hrubá, Lucie, Mgr., Bc.01.01.2021 Sokolská 1788/60, Praha

19561 Huml Válová, Veronika, Mgr., Bc.10.02.2021 Senovážné náměstí 1375/19, Praha

19406 Jarolímová, Iva, Mgr.04.01.2021 Sokolovská1251/228, Praha

19466 Kadečka, Jakub, Mgr.01.01.2021 Holovousy 53

19490 Keltner, Petr, Mgr.01.01.2021 Barákova 237/8, Říčany

19509 Kilian, Vojtěch Ernst,04.01.2021 Palackého 740/1, Praha

19511 Koreň, Samuel, Mgr.01.01.2021 Laubova 1729/8, Praha

19548 Korenek, Lukáš, Mgr. 13.01.2021 Na příkopě 853/12, Praha

19412 Koubek, Jiří, Mgr.01.01.2021 Sídlištní 1335/1, Praha

19529 Koubík, Václav, Mgr.01.01.2021 Klimentská1216/46, Praha

19555 Krč, Robert, JUDr., Ph.D.01.02.2021 Malinovského náměstí 603/4, Brno

19531 Křelina, Martin, Mgr.01.01.2021 náměstí Husovo 64/0, Český Brod

19470 Krsek, Vojtěch, Mgr.01.01.2021 Dukelských hrdinů 471/29, Praha

19556 Kuklík, Jiří, Mgr. 13.01.2021 Tyršova 1835/13, Praha

19530 Kulifajová, Andrea, Mgr.01.01.2021 Slavíčkova 372/2, Praha

19549 Liolias, Alexandr, Mgr. 13.01.2021 Václavská 316/12, Praha

19416 Lukšová, Barbora, Mgr.02.01.2021 Májová1150/32, Cheb

19272 Mach Šimerdová, Anna, Mgr. 13.01.2021 Voršilská 130/10, Praha

19493 Machovič, Jakub, Mgr.01.01.2021 Dudova 2585/4, Praha

19454 Marko, Jan, Mgr.02.01.2021 Vítězná 734/11, Liberec

19532 Maxová, Iveta, Mgr.04.01.2021 Fůgnerovo náměstí 1808/3, Praha

50302 Mederer, Gůnter,01.01.2021 Vodičkova 710/31, Praha

19375 Mokrošová, Lucie, Mgr.04.01.2021 Ševcovská 4078/0, Zlín

19418 Mžík, Milan, Mgr.01.01.2021 Politických obětí118/0, Frýdek-Místek

19545 Novotný, Tomáš, JUDr. 13.01.2021 Na Hrádku 1940, Pardubice

19546 Plch, Martin, JUDr. 13.01.2021 Plovární 478/1, Plzeň

19550 Poremská, Michaela, JUDr., Ph.D., LLM 13.01.2021 Mexiko 972/0, Klimkovice

19500 Prokopová, Kristina, Mgr.02.01.2021 Mezibranská 1579/4, Praha

19551 Richter, Martin, JUDr., Ph.D.01.02.2021 Horská 2107/2, Praha

19452 Saláková, Lucie, Mgr., Bc.01.01.2021 Běžecká 2407/2, Praha

19440 Šedová, Alena, JUDr.01.02.2021 Ochozská 2504/0, Praha

19547 Šefrna, Jakub, JUDr. 13.01.2021 Trojanova 2022/12, Praha

19447 Široký, Jaroslav, Mgr.01.01.2021 Petrské náměstí1186/1, Praha

19533 Smolíková, Kateřina, Mgr., Ph.D.02.01.2021 Obrovského 2407/0, Praha

19516 Staňková, Andrea, Mgr.04.01.2021 Na Popí 1302/45, Ostrava

19472 Stecová, Miriam, Mgr.01.01.2021 Kodaňská 558/25, Praha

19488 Štumar, Jiří, JUDr., Bc.02.01.2021 Plovární 478/1, Plzeň

19552 Štýs, Jan, Mgr. 13.01.2021 Kolodějská 84/0, Sibřina

19484 Svobodová, Michaela, Mgr.01.01.2021 Moravské náměstí 629/4, Brno

19487 Tichý, Jaroslav, Mgr.01.01.2021 28. pluku 880/34, Praha

19441 Tilečková, Monika, Mgr.01.01.2021 Revoluční 724/7, Praha

19462 Timoščuková, Marie, Mgr.01.01.2021 Obrovského 2407/0, Praha

19478 Tukhi, Adéla, Mgr.01.01.2021 Štefánikova 1/65, Praha

19534 Víšek, Pavel, Mgr.02.01.2021 Vinohradská 2828/151, Praha

19537 Vláčilová, Eliška, Mgr.01.01.2021 Bělohorská 185/163, Praha

19553 Vochozka, Petr, Mgr. 13.01.2021 Kardinála Berana1157/32, Plzeň

19535 Zapalačová, Michala, Mgr.01.01.2021 Uhelná1295/15, Jablonec nad Nisou

19461 Zavadilová, Marta, JUDr., Ph.D.01.01.2021 Klimentská1216/46, Praha

19536 Zavřelová, Zuzana, Mgr.01.01.2021 Týřovická 1344/2, Praha

19554 Želinský, Miroslav, Mgr. 13.01.2021 Dlouhá 727/39, Praha

19393 Zemandlová, Anna, Mgr., Ph.D.06.01.2021 Jiráskova 222/18, Brno

19474 Žlotíř, Šimon, Mgr.02.01.2021 Hutník 1420/0, Veselí nad Moravou

19436 Zmeškal, Ondřej, Mgr.01.01.2021 Tábor 521/44, Brno

19502 Zoubková, Martina, Mgr., Ing.02.01.2021 Rooseveltova 49/16, Plzeň

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Ev. č. Příjmení a jméno Dne

00001 Appl, Hynek, JUDr.07.01.2021

00012 Bartoníčková, Irena, JUDr.01.02.2021

08057 Bařinka, Leo, JUDr.01.01.2021

04424 Basl, Květoslav, JUDr.01.01.2021

00016 Bayer, Petr, JUDr.01.01.2021

03175 Bayer, Aleš, JUDr.01.01.2021

00017 Bayerová, Vladimíra, JUDr.01.01.2021

11055 Beranová, Petra, Mgr., Ing.01.01.2021

07000 Bohdanecká, Zuzana, JUDr.01.01.2021

02815 Bradová, Stanislava, JUDr.01.01.2021

17279 Brotánková, Alena, Mgr.01.01.2021

07104 Bučková, Marie, JUDr.01.01.2021

04100 Buriancová, Markéta, Mgr.01.01.2021

06159 Celbová, Anna, JUDr.01.01.2021

02610 Cenklová, Jarmila, JUDr.01.01.2021

02982 Corradini, Josef, JUDr.01.01.2021

08256 Černá, Jarmila, JUDr.01.01.2021

01761 David, Zdeněk, JUDr.01.01.2021

00092 Demut, Jiří, JUDr.01.01.2021

03924 Dlouhý, Jiří, JUDr.01.01.2021

00098 Dobrovolná, Marcela, JUDr.01.01.2021

02692 Doubek, František, JUDr.01.01.2021

12779 Drvoštěp, Martin, Mgr. 28.12. 2020

08263 Dušek, Jan, JUDr.01.01.2021

00799 Dvorná, Helena,01.01.2021

01658 Dvořák, Josef, JUDr.01.01.2021

02030 Dvořák, Jan, Doc., JUDr.01.01.2021

01938 Dvořáková, Anna, JUDr.01.01.2021

02771 Eret, Ladislav, JUDr.01.01.2021

05459 Fink, Jindřich, JUDr.01.01.2021

02766 Funiok, Jaromír, Mgr.01.01.2021

00137 Fůrst, Antonín, JUDr.01.01.2021

05530 Furst, Josef,01.01.2021

13128 Galoczová, Irena, Mgr., Ing.01.01.2021

02767 Grznár, František, JUDr.01.01.2021

16262 Hebká, Šárka, Mgr.01.01.2021

10972 Hlavica, Daniel, Mgr. 23.12. 2020

02201 Hlisnikovský, Antonín, JUDr.01.01.2021

17996 Horn, Kryštof, JUDr.01.01.2021

06735 Houdek, Josef, JUDr.01.01.2021

09825 Hrabec, Lukáš, Mgr.01.01.2021

12382 Hrbáčková, Jana, JUDr.01.01.2021

06797 Hůndlová, Jitka, JUDr. 21.12. 2020

06522 Charvátová, Věra, JUDr.01.01.2021

12782 Chmelík, Milan, JUDr., Ing.01.01.2021

03503 Janák, Stanislav, JUDr.01.01.2021

04595 Janouch, Jindřich, JUDr.01.01.2021

05122 Justová, Erika, JUDr.01.01.2021

00974 Kadeřábková, Eva, JUDr.01.01.2021

07561 Kahánek, Ivo, JUDr.01.01.2021

07784 Kaisler, Jan, JUDr. 28.12. 2020

01047 Kasalová, Zdeňka, JUDr.01.01.2021

15851 Kavalírová, Adéla, Mgr.01.01.2021

10086 Kirsch, Milan, Mgr.01.01.2021

00296 Korček, Drahomír, JUDr.01.01.2021

00294 Kořán, Jan, JUDr.01.02.2021

07977 Košek, Petr, Mgr.01.01.2021

02714 Kouřilová, Eva, JUDr.01.01.2021

11261 Kozumplíková, Denisa, Mgr.01.02.2021

06644 Krásná, Eva, JUDr.01.01.2021

00324 Krechlerová, Miroslava, JUDr.01.01.2021

00328 Krejčová, Jarmila, JUDr.01.02.2021

04177 Krivák, Martin, JUDr.01.01.2021

01316 Kuba, Robert, JUDr.01.01.2021

04773 Kubala, Tomáš, Mgr. 21.12. 2020

01084 Kubecová, Helena, JUDr.01.01.2021

00342 Kubíček, Ladislav, JUDr.01.01.2021

05612 Kutěj, Miroslav,07.01.2021

11338 Kvíčerová, Hedvika, Mgr.01.01.2021

03506 Langer, Karel, JUDr.01.01.2021

16234 Lebeda, Martin, Mgr.01.01.2021

08198 Liška, František, JUDr. 21.12. 2020

90170 Lojpur, Aleksandar, 28.12. 2020

09060 Lustová, Zdeňka, JUDr.01.01.2021

04304 Machálek, Jaroslav, Mgr.01.01.2021

04180 Malá, Alena, JUDr.01.02.2021

00392 Malý, Jan, JUDr.01.01.2021

11982 Marini, Michal, JUDr.01.01.2021

18144 Marková, Marie, JUDr.01.01.2021

02506 Mates, Pavel, Doc., JUDr.01.01.2021

50079 Maudrová, Mariana, Mgr.01.01.2021

09916 Medek, Vladimír, JUDr.11.02.2021

50255 Millar, Stephen Samuel 01.01.2021

 Alexander

08606 Minaříková, Ludmila, JUDr.01.01.2021

07861 Mlateček, Oldřich, JUDr.01.01.2021

14894 Mlčoch, Vlastimil, Mgr., Ing. 28.12. 2020

16195 Mrázek, Petr, Mgr. 26.12. 2020

15300 Muhrová, Kateřina, Mgr.01.01.2021

00438 Myslil, Stanislav, JUDr.01.01.2021

02155 Nečasová, Kateřina, JUDr.01.01.2021

01539 Neumann, Petr, Mgr.01.01.2021

07610 Novák, František, JUDr. 30.12. 2020

02302 Nováková, Markéta, JUDr.01.01.2021

14610 Novotná, Lucie, Mgr.01.01.2021

05247 Palich, Ctibor, JUDr.01.01.2021

00474 Pavlík, Jiří, JUDr.01.01.2021

04465 Pavlová, Simona, JUDr.01.01.2021

13521 Pecová, Kateřina, Mgr.01.01.2021

03170 Pešek, Vladimír, JUDr.01.01.2021

01134 Peterka, Miloslav, JUDr.01.01.2021

17250 Plaček, Jiří, Mgr.01.01.2021

08727 Pokorný, Miroslav, JUDr.01.01.2021

00963 Posl, Jan, JUDr.01.01.2021

00520 Poslová, Irena, JUDr.01.01.2021

01671 Poucha, Vladimír, JUDr.01.01.2021

07180 Rieglová, Stanislava, JUDr.01.01.2021

01337 Riegrová, Jana, JUDr.01.02.2021

00554 Roman, Štěpán, JUDr.01.01.2021

01744 Romanová, Anna, JUDr.01.01.2021

02846 Růčka, Drahomír, JUDr. 18.01.2021

01267 Řičica, Vladimír, JUDr.01.01.2021

00811 Sabová, Jana, JUDr.01.01.2021

02744 Sajfert, František, JUDr.01.01.2021

18975 Samborská, Veronika, Mgr.01.01.2021

04590 Sayehová, Hana, JUDr.01.01.2021

14117 Sedláčková, Veronika, Mgr.01.01.2021

13308 Seigertschmid, Barbora, Mgr.01.02.2021

03047 Scheeová, Marcela, JUDr. 28.12. 2020

07178 Schwarz, Milan, JUDr.01.01.2021

14797 Singer, Richard, Mgr.01.01.2021

04162 Skalák, Oldřich, JUDr.01.01.2021

17258 Skalka, Michal, Mgr.01.01.2021

09035 Skalka, Petr, Mgr.", Dr.01.02.2021

19084 Slaměníková, Hana, Mgr.01.01.2021

00616 Smrčka, Jiří, JUDr.01.01.2021

02215 Spousta, Jiří, JUDr.01.01.2021

01774 Srba, Vít, JUDr.01.01.2021

05350 Starý, Jan, JUDr.01.01.2021

04347 Stradějová, Ladislava, JUDr.01.01.2021

03275 Strolený, Pavel, JUDr.01.01.2021

10334 Střimelská, Helena, JUDr.01.01.2021

01071 Svoboda, Zdeněk, JUDr.01.01.2021

07675 Svrčková, Zuzana, JUDr.01.01.2021

11483 Ševčík, Oldřich, JUDr. 23.01.2021

08506 Šimčík, Petr, Mgr. 23.12. 2020

07011 Široká, Světlana, JUDr. 28.12. 2020

15859 Šišovská, Kateřina, Mgr.01.02.2021

50128 Škamla, Martin, Mgr. 31.12. 2020

00726 Šmídová, Zuzana, JUDr.01.01.2021

10076 Šmídová, Jitka, Mgr., Ing. 31.12. 2020

11999 Šmidrkalová, Hana, JUDr.01.01.2021

00617 Šmrha, Jiří, JUDr.01.02.2021

07661 Špaček, Pavel, JUDr.01.01.2021

18016 Špatenková, Renata, Mgr.01.01.2021

06042 Šplíchalová, Libuše, Mgr.01.01.2021

04302 Šujan, František, JUDr.01.02.2021

03223 Šváb, Milan, JUDr.01.01.2021

14818 Teslík, Vojtěch, Mgr.01.02.2021

14137 Tichá, Ivana, JUDr.01.01.2021

06926 Treschlová, Naděžda, JUDr. 28.12. 2020

02929 Třebeška, Milan, JUDr.01.01.2021

15338 Turza, Pavel, Mgr.01.01.2021

04422 Uličný, Igor, JUDr.01.01.2021

08091 Urbanec, Jan, JUDr.01.01.2021

04305 Vágnerová, Marcela, JUDr.01.01.2021

00923 Vašek, Antonín, JUDr.01.01.2021

18851 Vávrová, Aneta, Mgr.01.01.2021

02763 Vondráček, Vlastimil, JUDr.01.01.2021

18653 Vrbková, Andrea, Mgr.01.01.2021

06111 Vrbová, Jarmila01.01.2021

02787 Vydra, Jan, JUDr.01.01.2021

02997 Vyhlídal, Milan, JUDr.01.01.2021

05824 Zahradníček, Karel, JUDr.01.01.2021

10079 Zákrejsová, Alice, Mgr.01.01.2021

02791 Záliš, Eugen, JUDr.04.02.2021

02056 Zavřel, Petr, JUDr.01.01.2021

00774 Zeman, Jiří, JUDr.01.01.2021

05400 Žídek, Stanislav,01.01.2021

07361 Živný, Jan, JUDr.01.02.2021

02820 Žoričová, Marcela, JUDr.01.01.2021

c) Pozastavení výkonu advokacie

Ev. č. Příjmení a jméno Dne

08746 Boudná, Věra, JUDr.01.01.2021

10966 Božek, Petr, Mgr.01.01.2021

18367 Brabcová, Lenka, JUDr. et Bc. 21.12. 2020

18955 Brázdil, Martin, Mgr.01.01.2021

11649 Cízlová, Kateřina, JUDr.01.01.2021

09460 Černý, Miroslav, doc., JUDr., Ph.D., JU.D.01.01.2021

18004 Dosedělová, Tereza, Mgr.01.01.2021

17334 Dubská, Monika, Mgr.01.01.2021

15929 Elterlein, Ondřej, JUDr.01.02.2021

16673 Fenzl Prýmková, Karolína, Mgr.01.01.2021

13657 Ferková, Dana, JUDr.01.01.2021

19206 Fišer, Martin, Mgr.08.01.2021

12563 Gertner, Lucie, Dr. Iur., LL.M.01.01.2021

12409 Havlová, Dita, Mgr.01.01.2021

16834 Havlová, Denisa, Mgr.01.01.2021

14722 Hercegová, Katarína, Mgr.01.01.2021

15279 Hlaváč, Adam, Mgr.01.01.2021

06938 Horák, Antonín, JUDr.01.01.2021

14569 Hrabal, Jan, Mgr.01.01.2021

16838 Hruška, Adam, Mgr.01.01.2021

12994 Hubený, Petr, JUDr.01.01.2021

16504 Chalupová, Tereza, Mgr.12.02.2021

18562 Jestříbková, Petra, Mgr. 31.12. 2020

15025 Jouza, Ladislav, JUDr.01.01.2021

17193 Kaňová, Veronika, Mgr. 20.12. 2020

15491 Knoppová, Martina, Mgr.01.01.2021

19233 Kochová, Markéta, Mgr.01.01.2021

13981 Kolář, Petr, Mgr.01.01.2021

15949 Kolářová, Michaela, Mgr., Ing.01.01.2021

16513 Kovářová, Lucie, JUDr.01.02.2021

18817 Krkošková, Kateřina, Mgr.01.02.2021

17555 Kromer, Jan, Mgr. 31.12. 2020

17878 Krupa, Martina, Mgr.01.01.2021

17349 Křivanová, Helena, Mgr.01.01.2021

14043 Křoupalová Benešová, Tereza, Mgr.01.01.2021

08166 Kulhavý, Václav, JUDr.01.01.2021

50272 Laurincová, Lenka, Mgr.09.02.2021

15297 Magdolenová, Kristína, Mgr.01.01.2021

17879 Mašínová, Klára, Mgr., Ing. 31.12. 2020

14504 Matoulková, Veronika, JUDr.01.01.2021

17964 Morávková, Lenka, Mgr.01.01.2021

08924 Načeradská, Dominika, Mgr.01.01.2021

12235 Navrátilová, Zuzana, JUDr.01.01.2021

03113 Nechanická, Pavla, JUDr.01.01.2021

17826 Němec, Petr, Mgr. Ing.01.01.2021

13714 Nikolova, Dagmara, Mgr. 31.12. 2020

10541 Nosek, Pavel, JUDr.01.01.2021

02627 Nováková, Dana, JUDr.01.01.2021

17533 Nováková, Zuzana, Mgr.01.01.2021

18086 Pastyříková, Eliška, Mgr.01.02.2021

15451 Pekárek, Kateřina, Mgr., LL.M.01.01.2021

03359 Pešek, Petr, JUDr.01.01.2021

10407 Pokorná, Magda, Mgr. 31.01.2021

16871 Porubová, Ludmila, Mgr.01.01.2021

13084 Průšová, Andrea, JUDr.01.01.2021

18722 Purkytová, Eva, Mgr.11.01.2021

16295 Roupová, Martina, JUDr. 30.12. 2020

19170 Sklenářová, Petra, Mgr.01.01.2021

15586 Slancová, Lenka, Mgr., LL.M.01.01.2021

16760 Smetana, Václav, Mgr.01.01.2021

10544 Smetanka, Aleš, Mgr.01.01.2021

09664 Sochorová, Jekatěrina, Mgr.01.01.2021

16763 Stejskalová, Tereza, Mgr.01.01.2021

14203 Svoboda, Pavel, Mgr. 31.12. 2020

13105 Szabo, Markéta, JUDr.01.01.2021

19029 Šebestík, Ondřej, Mgr.01.01.2021

03247 Šebrlová, Marcela, JUDr. 31.12. 2020

15034 Šilerová, Jitka, JUDr., LL.M. 31.12. 2020

18427 Šimíčková, Jana, Mgr.01.01.2021

18190 Šlajsová, Tereza, Mgr.01.01.2021

14646 Štruncová, Simona, Mgr.,01.01.2021

 LL.M.

12005 Švec, Tomáš, JUDr., Ph.D.01.02.2021

10164 Tomaštík, Petr, JUDr., Ing.01.01.2021

00718 Váňová, Eva, JUDr.01.01.2021

15561 Vargová, Kateřina, Mgr.01.01.2021

14295 Wošová, Martina, Mgr. 31.12. 2020

16229 Zavoralová, Sára, Mgr. 31.12. 2020

16573 Zoubková, Kateřina, Mgr.01.01.2021

03383 Žák, Rostislav, JUDr. 31.12. 2020

08609 Železná, Jitka, JUDr., LL.M.,01.02.2021

LL.M.Eur., Ph.D.

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Ev. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo

16503 Bešterová, Petra, Mgr., DiS. 21.01.2021 J. Palacha121/8, Břeclav

18778 Bohdalová, Hana, Mgr.11.01.2021 S. K. Neumanna1135/22, Praha

12977 Bortlíčková, Jitka, Mgr.04.01.2021 Purkyňova 2121/3, Praha

16023 Burianová, Petra, Mgr. 31.01.2021 Ječná 550/1, Praha 2

18532 Celuchová, Kristýna, Mgr.01.02.2021 Drtinova 326/13, Praha

15333 Čepová, Kateřina, Mgr.01.02.2021 Mikulandská122/4, Praha 1

18947 Dařílková, Linda, Mgr.01.01.2021 Klimentská1216/46, Praha

10916 Donathová, Klára, Mgr.01.01.2021 Chýňská 433/12, Praha

13249 Doubrava, Petr, Mgr.01.01.2021 Jelení 195/9, Praha 1

13702 Fialková, Petra, Mgr.01.01.2021 Španělská 742/6, Praha

17206 Gřešák, Martin, Mgr. et Mgr.01.02.2021 Poděbradská 540/26, Praha

14959 Hangler, Helena, Mgr.01.01.2021 Cíglerova1084/20, Praha

15744 Hansliková, Jana, Mgr., LL.M.06.01.2021 Pobřežní 394/12, Praha

15670 Hladíková, Zuzana, Mgr.11.01.2021 Pobočná 1395/1, Praha

17808 Horčic, Martin, Mgr.01.01.2021 Nerudova 240/33, Praha

12165 Hykš, Martin, Mgr.01.01.2021 V Olšinách10, Praha10

14583 Karásková, Tereza, Mgr.01.02.2021 Fráni Šrámka1139/2, Hradec Králové

14584 Kiesewetter, Zbyněk, JUDr., Ing.01.01.2021 Nad Šárkou 766/58, Praha

16067 Kinclová, Petra, Mgr.01.01.2021 Milevská 834/6, Praha

14631 Kožuská, Zuzana, Mgr.01.01.2021 Ostrovní126/30, Praha 1

13275 Krákorová, Martina, Mgr.01.01.2021 Revoluční 655/1, Praha

10671 Kratochvíl, Josef, Mgr.01.01.2021 Rotavská 2654/11, Praha 5

13015 Kulhánková, Zuzana, Mgr. 17.02.2021 Lazarská 13/8, Praha

10070 Novák, David, Mgr.01.01.2021 Hlinky 135/68, Brno

03843 Orság, Milan, JUDr.04.01.2021 Lidická 1962, Vsetín

16200 Pipková, Petra Joanna, JUDr., Ph.D., LL.M.eur01.01.2021 Nad úpadem 300/46, Praha 4

16143 Pokorný, Filip, Mgr.01.02.2021 Na Zábradlí 205/1, Praha

15777 Reindl, Martin, JUDr.01.01.2021 Široká 15/8, České Budějovice

15224 Ryslová, Kateřina, JUDr. 17.01.2021 Ke Klimentce 2186/15, Praha

16169 Santamaría Ilovičná, Natália, Mgr.01.01.2021 Slezská 1357/1, Praha

04789 Schweigelová, Dana, JUDr., Ph.D.01.02.2021 Charkovská 434/9, Praha

14386 Soumarová, Jana, JUDr.01.01.2021 Sousedíkova 969/1, Praha

16882 Škábová, Eva, Mgr.01.01.2021 Krkonošská 1512/11, Praha

12676 Šranková, Zuzana, Mgr., LL.M.01.01.2021 Nad Královskou oborou101/3, Praha

17395 Štětinová, Tereza, Mgr.01.01.2021 Jiráskova 614/11, Česká Lípa

18167 Šutková Píková, Gabriela, Mgr.01.02.2021 Kubelíkova1258/43, Praha

12039 Vedra, Jan, Mgr.01.01.2021 Lidická 643, Židlochovice

18264 Veselý, Tomáš, Mgr.11.01.2021 Sladkovského 410/0, Pardubice

12954 Vojtek, Radek, Mgr.01.01.2021 Pod Brentovou, Praha

17412 Zůnová, Petra, JUDr.04.01.2021 Na příkopě 854/14, Praha

15192 Železňáková, Veronika, Mgr. 15.01.2021 Fůgnerovo náměstí 1808/3, Praha

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ

OD 19.12.2020 DO 18.2.2021

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Ev. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

13607 Abd El Kaderová, Jana, Mgr. 20.01.2021 Miler, Milan, JUDr. Na příkopě 859/22, Praha

43790 Babulíková, Kateřina, Mgr.12.01.2021 Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s. r. o. Na strži 2102/61, Praha

43738 Bareš, Martin, Mgr.11.01.2021 EY Law advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Praha

44959 Benko, Jan, JUDr., CS Partners, advokátní kancelář, s. r. o. Badeniho 291/3, Praha04.01.2021 s. r. o.

42439 Bílek, Marek, Ing., Mgr.01.01.2021 Sedláčková, Kateřina, Mgr., advokát Ostrovní126/30, Praha 1

44993 Blahoudková, Gabriela, Mgr.01.02.2021 KPMG Legal s. r. o., advokátní kancelář Pobřežní 648/1, Praha 8

44954 Bohmová, Alžběta, Mgr. 21.12.2020Rowan Legal, advokátní kancelář s. r. o. Na Pankráci 1683/127, Praha

44541 Burešová, Daniela, Mgr. 26.01.2021 Mazel a partneři, advokátní kancelář, s. r. o. Belgická 276/20, Praha

42651 Čechová, Tereza, Mgr. 25.01.2021 Běčáková, Pavla, Mgr., advokát Vítkovická 3083/1, Ostrava

44965 Dolejšová, Tereza, Mgr.06.01.2021 AK RHK, s. r. o. Kořenského1107/15, Praha 5

44990 Doljak, Jiří, Mgr. 27.01.2021 Advokátní kancelář CINK a partneři, s. r. o. Veleslavínova 363/33, Plzeň

44955 Eichlerová, Simona, Mgr.01.01.2021 JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., advokátní kancelář Arne Nováka 3/4, Brno

45000 Firlová, Nicole, Mgr., Bc.10.02.2021 AK RHK, s. r. o. Kořenského1107/15, Praha 5

43515 Fischer, Jan, Mgr.04.01.2021 Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o, advokátní kancelář Voršilská 130/10, Praha 1

44973 Foitlová, Sylvie, Mgr.11.01.2021 Kyzlink, Vladimír, Mgr., advokát Mařákova 263/3, Praha

44974 Frolová, Žaneta, Mgr.11.01.2021 Advokátní kancelář Chlebcová s. r. o. Astlova 3205/1, Praha

44972 Froulová, Dominika, Mgr.11.01.2021 rutland & partners, advokátní kancelář s. r. o. Panská 895/6, Praha

45002 Fryč, Michal, Mgr.10.02.2021 Skutková, Nikola, JUDr., advokátka Jindřicha Bubeníčka 1598/5, Praha

44317 Genčiová, Dita, Mgr.03.02.2021 Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s. r. o. Opletalova 1525/39, Praha

42200 Gerle, Lukáš, Mgr., LL.M.03.02.2021 AK Vlasák advokáti s. r. o. Jankovcova 1518/2, Praha

44950 Golková, Patricie Anna, Mgr.01.01.2021 Grobelný, Petr, JUDr., advokát Sokolská třída 936/21, Ostrava

37878 Grofová, Michaela, Mgr.11.01.2021 Bolf, Radoslav, JUDr., advokát Zádušní 2590/2, Mělník

44956 Hanuš, Michael, Mgr.04.01.2021 Vovsík Martin, Mgr., advokát Malá 43/6, Plzeň

39813 Hejná, Alena, Mgr. 16.02.2021 Řezníček & Co. s. r. o., advokátní kancelář Krajinská 281/44, České Budějovice

33959 Hruška, František, Mgr.06.01.2021 FKM Legal s. r. o. advokátní kancelář Tomášská 25/6, Praha

44986 Hutková, Slávka, Mgr. 22.01.2021 Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15, Praha

44970 Jaitly, Demmi, Mgr.07.01.2021 Advokáti KJM legal, s. r. o. Hlinky 57/142a, Brno

44962 Janků, Jan, Mgr.04.01.2021 MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, Jakubská121/1, Brno

42927 Janočko, Filip, Mgr. 15.01.2021 Řanda Havel Legal advokátní kancelář s. r. o. Truhlářská1104/13, Praha 1

43462 Kalista, Jakub, Mgr.04.01.2021 Čumpelík, Martin, Mgr., advokát, Karolinská 661/4, Praha 8

44269 Kandrík, Maroš, Mgr.04.02.2021 Eversheds Sutherland. advokátní kancelář, s. r. o. Pobřežní 394/12, Praha 8

44096 Karabut, Petra, Mgr., Ing.06.01.2021 Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář Na Florenci 2116/15, Praha

40569 Kohútová, Zuzana, Mgr. 20.01.2021 FERRO Legal, advokátní kancelář, s. r. o. Panská 854/2, Praha

44989 Kolářová, Valeria, Mgr., Ph.D.01.02.2021 DLA Piper Prague LLP, organizační složka Panská 854/2, Praha

44980 Konečná, Sandra, JUDr. 15.01.2021 V4 Legal s. r. o., advokátní kancelář Jurečkova 643/20, Ostrava

45003 Konrád, Jan, Mgr.12.02.2021 Klíma, František, Mgr., advokát, Krajinská 224/37, České Budějovice

30321 Koranda, Vladimír, JUDr.,06.01.2021

Ing., Ph.D. Láník, Martin, Mgr., advokát Vodičkova 710/31, Praha

44949 Krčálová, Kristýna, Mgr., Ing. 23.12.2020Procházka, Lubomír, JUDr. Jevany 15

40624 Křenková, Ivana, Mgr. 18.01.2021 Advokátní kancelář Vévodová tř. Spojenců 689/3, Olomouc

44941 Kříženecká, Vendula, Mgr.12.01.2021 s. r. o., Císař, Češka, Smutný s. r. o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2, Praha

44961 Kučera, Petr, Mgr.04.01.2021 Cerha Hempel Kališ & Partners s. r. o., advokátní kancelář Týn 639/1, Praha 1

44977 Kučera, Tomáš, Mgr. 13.01.2021 Vališ, Petr, JUDr., advokát Balbínova1093/27, Praha

44958 Kučerová, Karolína, Mgr.01.01.2021 Rybář, Soppé & partneři, advokáti, s. r. o. Purkyňova 2121/3, Praha 1

44538 Kyloušková, Nikola, Mgr.06.01.2021 LegalTown  s. r. o. Praha, advokátní kacelář Václavské náměstí 807/64,

44960 Marejka, František, Mgr.04.01.2021 Borovec Legal advokátní kancelář s. r. o. Praha, Karlovo náměstí 288/17,

42075 Marian, Daniel, JUDr., LL.M.11.01.2021 Řanda Havel Legal advokátní kancelář s. r. o., Truhlářská1104/13, Praha 1

45001 Maslova, Darya, Mgr., Ing.10.02.2021 JUDr. Pavel Hrášek, advokátní  kancelář, Týnská1053/21, Praha

44951 Maux, Tomáš, Mgr.01.01.2021 PEYTON legal advokátní kancelář s. r. o. Sokolovská 668/136d, Praha

30833 Motlíková, Lucie, Mgr. 25.01.2021 Burdová advokátní kancelář, Slezská 874/36, Praha

44988 Mrózek, Jakub, Mgr.01.02.2021 s. r. o., Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři, s. r. o., Husova 401, Třinec

44991 Němec, Daniel, Mgr. 27.01.2021 Deloitte Legal s. r. o., advokátní kancelářItalská 2581/67, Praha

44998 Neradný, Alan, JUDr., LL.M.,08.02.2021 Deloitte Legal  MBA kancelář s. r. o., advokátní Italská 2581/67, Praha

44997 Nersesjan, Robert, Mgr.04.02.2021 Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15, Praha

44975 Nováková, Anna, Mgr.11.01.2021 Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, advokátní kancelář Masarykovo nám. 37, Uničov

43667 Novotný, Filip, Mgr.04.01.2021 Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s. r. o. Těšnov1059/1, Praha

44992 Opat, Pavel, Mgr.01.02.2021 Mazel a partneři, advokátní kancelář, s. r. o. Belgická 276/20, Praha

44979 Opršalová, Veronika, Mgr., Bc. 14.01.2021 AK RHK, s. r. o. Kořenského1107/15, Praha 5

44967 Pajatsch, Ondřej, Mgr.06.01.2021 EY Law advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Praha

39204 Penz, Michal, Mgr. 15.02.2021 s. r. o., Petr, Zbyněk, JUDr., Ph.D., advokát Kalinovo nábřeží 605/0, Havlíčkův Brod

40701 Pešková, Jana, Mgr.01.01.2021 Advokátní kancelář Navrátil Menčík s. r. o. Hluboká 1336/55, Plzeň

44072 Píša, Jakub, Mgr. 20.01.2021 Buchta, Martin, Mgr., advokát Václavské náměstí 846/1, Praha 1

44985 Plachký, Luděk, Mgr.01.02.2021 Prouza, Daniel, JUDr., Ing., Ph.D., advokát Krajinská 251/16, České Budějovice

44691 Pokorný, Tomáš, Mgr.05.01.2021 Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s. r. o. Revoluční1044/23, Praha

44971 Posmiková, Simona, Mgr.11.01.2021 SimpleLaw s. r. o. Renneská třída 393/12, Brno

44983 Rázek, Michal, Mgr. 20.01.2021 Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o. Helfertova 2040/13, Brno

44335 Roblová, Michaela, Mgr.10.02.2021 Mgr. et Mgr. Veronika Kubrychtová, advokátní kancelář Dělnická 213/12, Praha 7

44784 Rybníčková, Barbora, Mgr.10.02.2021 AK RHK, s. r. o. Kořenského1107/15, Praha 5

44953 Říčková, Zuzana, Mgr.01.01.2021 Mgr. Petra Pahorecká, advokát Sochorova 3226/40, Brno

44948 Sedláčková, Zuzana, Mgr. 22.12.2020Horáková, Marcela, Mgr., advokátka Riegrova 376/12, Olomouc

11861 Semyrozum, Ivanna, Mgr.01.02.2021 Advokátní kancelář Zaripov & Partners s. r. o. Václavské náměstí 831/21, Praha

43944 Slivoně, Martin, Mgr. 18.01.2021 Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s. r. o. Sokolská 1788/60, Praha

44978 Straková, Bára, Mgr. 13.01.2021 Mgr. Jakub Siřínek, advokátní kancelář Francouzská 299/98, Praha

44987 Stránský, Marek, Mgr. 22.01.2021 Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15, Praha

44996 Studničková, Ivana, Mgr.03.02.2021 Franěk, Jaroslav, Mgr. et Mgr., advokát Lacinova 629, Kladno

44969 Suchánek, Kamil, Mgr.07.01.2021 Mgr. Hana Štefanová, advokát Kodaňská 1441/46, Praha

33012 Suková, Gabriela, Mgr.11.01.2021 Mgr. Zdeněk Stránský, advokátní kancelář náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem

44952 Svobodová, Andrea, Mgr.04.01.2021 Ditmarová, Kristýna, Mgr., advokátka Palackého 592/19, Olomouc

44748 Šelle, Viktor, Mgr.10.02.2021 AK RHK, s. r. o. Kořenského1107/15, Praha 5

44913 Šnajdr, Miroslav, Mgr.11.02.2021 PURE Legal s. r. o., advokátní kancelář 28. října 3390/111a, Ostrava

44981 Šperlich, Šimon, Mgr. 18.01.2021 Mgr. Tomáš Bobek, advokátní kancelář Plzeňská 1972/158, Praha

44964 Špičák Nezhybová, Monika, Mgr.06.01.2021 Šubrt, Jiří, Mgr., advokát 1. máje 869/27, Olomouc

44995 Tamaškovičová, Veronika, Mgr.03.02.2021 Nádeníček, Pavel, Mgr., advokát Průchodní 377/2, Brno

44994 Tenorová, Veronika, Mgr.01.02.2021 Accace Legal s. r. o., advokátní kancelář Hvězdova 1716/2, Praha

44984 Tichánek, Denis, Mgr. 20.01.2021 Finreg Partners, advokátní kancelář, s. r. o. Havlíčkova 1682/15, Praha

39074 Vaďurová, Petra, Mgr. 20.01.2021 Advokátní kancelář Šrubař & Partners s. r. o. Hanusova 1537/1, Praha

44963 Valíčková, Sabina, Mgr.07.01.2021 Havelková & Partners, advokátní kancelář, s. r. o. Běchovická 701/26, Praha10

44966 Vašíček, David, Mgr.06.01.2021 OK Legal, advokátní kancelář, s. r. o. náměstí Republiky 679/5, Opava

44058 Vášová, Kateřina, Mgr. 22.01.2021 GHS Legal, s. r. o. Kodaňská 558/25, Praha10

44957 Vavříková, Štěpánka, Mgr.04.01.2021 Constelius s.r.o,, advokátní kancelář Opletalova 1417/25, Praha 1

44999 Veselý, Martin, JUDr., Ing.10.02.2021 KubicaPartners s. r. o., Advokátní kancelář Ó. Lysohorského 702, Frýdek-Místek

43404 Vytřísal, Jan, Mgr.04.01.2021 Spring Walk advokátní kancelář s. r. o. Veselá 169/24, Brno

41720 Vyvadilová, Nikola, Mgr., Bc.03.02.2021 artpatent, advokátní kancelář s. r. o. Dukelských hrdinů 976/12, Praha

44982 Woznica, Ondřej, Mgr. 19.01.2021 Rowan Legal, advokátní kancelář s. r. o. Na Pankráci 1683/127, Praha

44976 Zdeněk, Vítězslav, Mgr. 13.01.2021 Vaněk, Ondřej, Mgr., advokát Riegrova 379/18, Olomouc

44968 Zikmundová, Klára, Mgr.06.01.2021 Batuna, Adam, JUDr., advokát Václavské náměstí 846/1, Praha 1

V případě, že není u advokátního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o advokátního koncipienta, který byl ve sledovaném období do seznamu advokátních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut.

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Ev. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod EČ.

41938 Acsay, Eudovít, JUDr.01.01.2021 19465

41986 Baštýřová, Renáta, Mgr.01.01.2021 19523

42287 Bátovská, Petra, Mgr.01.01.2021

36577 Blomann, Andrea, Mgr.01.01.2021

44536 Bučková, Kristýna, Mgr. 17.02.2021

42603 Bujáčková, Lenka, Mgr., Bc.01.01.2021

44325 Černá, Tereza, Mgr.01.01.2021

44284 Černíková, Nikola, Mgr.10.02.2021

41965 Danielovský, Martin, Mgr., Ing.02.01.2021 19444

44282 Donaťáková, Lucie, Mgr.05.01.2021

42571 Dostálová, Iveta, Mgr.01.01.2021 19578

42334 Formánková, Kristina, Mgr.01.01.2021 19524

42347 Frydrychová, Michaela, Mgr.01.01.2021

41920 Grézlová, Kateřina, Mgr.01.01.2021 19525

44475 Gurecká, Karin, Mgr.07.01.2021

42465 Hánová, Eliška, Mgr.01.01.2021

42512 Hlavačka, Michal, Mgr.01.01.2021

43556 Horáková, Simona, Mgr.01.01.2021 19468

37226 Hrnčíř, Michael, Mgr.01.01.2021

42172 Hrubá, Lucie, Mgr., Bc.01.01.2021 19528

42791 Huštan, Tomáš, Mgr.01.01.2021

40227 Chaloupka, Milan, JUDr., MBA, LL.M.01.01.2021

42154 Chládková, Šárka, Mgr.01.01.2021

41177 Kadečka, Jakub, Mgr.01.01.2021 19466

44934 Kantchevová, Marika, Mgr. 19.01.2021

42395 Kilian, Vojtěch Ernst,01.01.2021 19509

43837 Klimendová, Iva, Mgr. 15.02.2021

44183 Kocmanová, Anna, Mgr.01.02.2021

44042 Kolajíková, Barbora, Mgr.01.01.2021

44189 Kolbenhayerová, Katarína, Mgr.01.01.2021

42110 Koreň, Samuel, Mgr.01.01.2021 19511

41743 Korenek, Lukáš, Mgr.01.01.2021 19548

41781 Koubík, Václav, Mgr.01.01.2021 19529

42638 Krč, Robert, JUDr., Ph.D.01.01.2021 19555

42326 Krsek, Vojtěch, Mgr.01.01.2021 19470

42236 Křelina, Martin, Mgr.01.01.2021 19531

32859 Kříž, Jakub, Mgr.01.01.2021

42140 Křížková, Eva, Mgr.01.01.2021

41742 Kuklík, Jiří, Mgr. 13.01.2021 19556

42251 Kulifajová, Andrea, Mgr.01.01.2021 19530

43846 Kunc, Ondřej, Mgr., LL.M.01.01.2021

43744 Kvasová, Michaela, JUDr.01.02.2021

43833 Lakron, David, JUDr.01.01.2021

44362 Láníková, Hana, Mgr.01.02.2021

42620 Liolias, Alexandr, Mgr. 13.01.2021 19549

35095 Liška, Vadim, JUDr. 21.12.2020

39457 Lošťáková, Kristina, Mgr.01.01.2021

42368 Machovič, Jakub, Mgr.01.01.2021 19493

42325 Mališová, Tereza, Mgr.01.01.2021

43513 Marešová, Adéla, Mgr.01.01.2021

41702 Marko, Jan, Mgr.01.01.2021 19454

43393 Martinková, Lucie, Mgr.01.02.2021

40845 Marvan, Tomáš, Mgr.01.01.2021

42623 Matušů, Hana, Mgr.01.01.2021

13404 Matzner, Jiří, JUDr., Ing. 18.01.2021

41999 Mikeska, Lukáš, Mgr.01.01.2021 19544

42161 Mokrošová, Lucie, Mgr.01.01.2021 19375

42186 Moťková, Dominika, Mgr.01.01.2021

41623 Mžík, Milan, Mgr.01.01.2021 19418

42292 Naništa, Matúš, Mgr.01.01.2021

44801 Nasswettr, Jakub, Mgr.05.01.2021

43409 Nováková, Lenka, Mgr.01.01.2021

41978 Novotný, Tomáš, JUDr. 13.01.2021 19545

42117 Nožičková, Dora, Mgr., LL.M.Eur. 24.12.2020

42152 Olšanská, Klára, Mgr.01.01.2021

44341 Petr, Tomáš, Mgr. 18.01.2021

36806 Plch, Martin, JUDr. 13.01.2021 19546

34188 Romanová, Michaela, Mgr.01.01.2021

42621 Rosenberk, Lukáš, Mgr.05.02.2021

43302 Růžička, Jan, Mgr.01.01.2021

44739 Skulníková, Patricie, Mgr.01.02.2021

35273 Staňková, Andrea, Mgr.01.01.2021 19516

41721 Stecová, Miriam, Mgr.01.01.2021 19472

36984 Stypová, Daniela, Mgr.01.01.2021

42523 Šaldová, Barbora, Mgr.01.01.2021

44180 Škvárová, Kateřina, Mgr.01.01.2021

44370 Špondrová, Pavla, Mgr. et Mgr.06.01.2021

41710 Štefková, Tereza, Mgr. 19.12.2020

42377 Štumar, Jiří, JUDr., Bc.02.01.2021 19488

44995 Tamaškovičová, Veronika, Mgr.12.02.2021

42143 Tašl, Jiří, Mgr.01.02.2021

42249 Tilečková, Monika, Mgr.01.01.2021 19441

42265 Timoščuková, Marie, Mgr.01.01.2021 19462

36715 Toulová, Aneta, Mgr.01.01.2021

43373 Tukhi, Adéla, Mgr.01.01.2021 19478

42615 Viková, Ivana, Mgr.01.01.2021

42150

44390 Víšek, Pavel, Mgr. Vitulová, Lucie, Mgr. 01.01.2021

01.01.2021 19534

41237 Vochozka, Petr, Mgr. 13.01.2021 19553

43610 Zavadilová, Marta, JUDr., Ph.D.01.01.2021 19461

44911 Zavřelová, Barbora, Mgr. 24.12.2020

34317 Zmeškal, Ondřej, Mgr.01.01.2021 19436

42250 Zoubková, Martina, Mgr., Ing.01.01.2021 19502

40860 Želinský, Miroslav, Mgr. 13.01.2021 19554

41500 Živěla, Michael, JUDr.01.01.2021

c) Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č. Advokátní koncipient Dne

38834 Byrtus, Nikol, Mgr., Bc.01.01.2021

42755 Doležalová, Vendula, Mgr.01.02.2021

42289 Dostálová, Veronika, Mgr.01.01.2021

42445 Poche, Kristýna, PhDr., Mgr. 24.01.2021

44902 Slavíková, Adéla, Mgr. 20.01.2021

42493 Stuchlíková, Dominika, Mgr. 25.01.2021

43752 Zahradníčková, Tereza, Mgr. et Mgr.01.01.2021

d) Zrušení pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

40624 Křenková, Ivana, Mgr. 18.01.2021 Advokátní kancelář Vévodová tř. Spojenců 689/3, Olomouc

40701 Pešková, Jana, Mgr.01.01.2021 Advokátní kancelář Navrátil Menčík s. r. o.,Hluboká 1336/55, Plzeň

Vydavatel a redakce: Česká advokátní komora, Národní 16,110 00 Praha 1

Sazba: Dr. Josef Ženka, st., Praha 8

Vychází podle potřeby