Animace načítání

Stránka se připravuje...


CENOVÝ VĚSTNÍK

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 Ministerstvo financí podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

Čl. I

Výměr MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 18/2020), se mění takto:

1. V části I. oddílu A se položka č. 3 včetně přílohy č. 1 zrušuje.

2. V části I. oddílu A se položka č. 4 zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Vydává: Ministerstvo financí ČR,

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Redakce: Lucie Petrová,

Voctářova 11, 180 00 Praha 8,

telefon: 257 042 535, e-mail: Lucie.Petrova@mfcr.cz