Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 15. července 2021

Č. j.: MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN

MZDRX01GTY1D

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 19. července 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí na území České republiky, s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici, a to

- v případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně bezodkladně,

- v případě akcí konaných od 23. července 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem

zahájení akce.

V oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet

účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření se vydává v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR a v Evropě, která je výrazně ovlivněna šířením varianty delta, která je charakterizována vyšší přenosností.

Předmětem opatření je získání nezbytných informací o pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 1 000 osob denně pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru v jeden okamžik.

Stanovené opatření se zaměřuje za aktuální epidemiologické situace na konání organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně, kterými mohou být v době vydání tohoto opatření koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a další umělecká představení, včetně cirkusů a varieté, sportovní utkání, zápasy, závody apod., a dále kongresy, vzdělávací akce apod. Jedná se o hromadné akce, u nichž je za současné epidemiologické situace jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněno za splnění dalších protiepidemických opatření setkání více než 1 000 osob v jeden čas a na jednom místě.

Za předpokladu příznivého vývoje epidemiologické situace lze očekávat navýšení povolené kapacity osob i u dalších organizovaných hromadných veřejných a soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě. Zejména se myslí specifické spolkové, sportovní a kulturní akce, dále taneční, tradiční a jiné podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy. V případě změny mimořádného opatření regulujícího tyto organizované hromadné akce se samozřejmě bude toto mimořádné opatření vztahovat i na ně.

Toto opatření je jedním ze základních nástrojů monitoringu potenciálně rizikových oblastí, které hromadné akce svým charakterem, tj. zejména vyšší kumulací osob na jednom místě v jeden čas z hlediska hodnocení rizika představují.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současnému nepříznivému trendu vývoje počtu nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině náctiletých a mladých osob.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví