Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 12. července 2021

Č. j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN

MZDRX01GSB22

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byl dodán léčivý přípravek obsahující látku proti onemocnění COVID-19 pořízený z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech (dále jen „poskytovatel“), se s účinností ode dne 15. července 2021 nařizuje určit termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku - očkovací látky následně:

1. COMIRNATY 500MCG/ML INJ CNC DIS 195X0.45ML, reg. č. EU/1 /20/1528/001, kód SÚKL 0250256 – termín pro podání druhé dávky 21 až 23 dní od podání dávky první,

2. VAXZEVRIA 2,5X10^8INF.U/0,5ML INJ SUS 10X5ML, reg. č. EU/1/21/1529/002, kód SÚKL 0250388 – termín pro podání druhé dávky 84 až 91 dní od podání dávky první,

3. SPIKEVAX 0.2MG/ML INJ DIS 10X5ML, reg. č. EU/1/20/1507/001, kód SÚKL 0250303 – termín pro podání druhé dávky 25 až 35 dní od podání dávky první.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

III.

Tímto mimořádným opatřením se s účinností ode dne 15. července 2021 ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j. MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a v EU. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 a je přijímáno s cílem dalšího urychlení rozvolňování mimořádných opatřeních přijatých v souvislosti s epidemickým šířením COVID-19 v populaci.

Mimořádné opatření je vydáváno v návaznosti na mimořádné opatření č.j. MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN, kterým se stavily intervaly mezi podáním první a druhé dávky u vakcín Comirnaty, Moderna a Vaxzevria (tehdy AstraZeneca). Tímto mimořádným opatřením byly prodlouženy intervaly mezi podáním první a druhé dávky, s cílem umožnit očkování alespoň první dávkou většímu počtu osob, a to v situaci omezených dodávek očkovacích látek do ČR.

S ohledem na navýšené dodávky očkovací látky Spikevax byl předchozím mimořádným opatřením ze dne 7. června 2021 umožněn návrat k doporučenému intervalu podání druhé dávky této očkovací látky, který je 28 dní, tedy k intervalu 25 až 35 dní.

S ohledem na dostatečné zásoby očkovací látky Comirnaty a očekávaný průběh očkování, stejně jako s ohledem na snižující se počty osob čekajících na rezervaci termínu, se tímto mimořádným opatřením zkracuje doporučený interval podání druhé dávky očkovací látky na 21 dní, tedy interval 21-23 dní.

U očkovací látky Vaxzevria rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o pokračování podávání druhé dávky v intervalu, který byl určen mimořádným opatřením č.j.: MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN, a to s ohledem na Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP ze dne 9. února 2021, které uvádí, že delší časový interval mezi dávkami vede k vyšší klinické účinnosti vakcíny Vaxzevria.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.

ministr zdravotnictví