Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí, 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 2. července 2021

Č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN

MZDRX01GP43D

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. S účinností ode dne 9. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 2. března 2021, č.j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021, č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 14. června 2021, č.j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, tak, že v čl. V bod 1 zní:

„1. osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace podle bodu I.,“.

2. S účinností od 9. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN, a to takto:

a) V čl. I bodu 1 písmeno c) zní:

„c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem

o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC

nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané

v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“.

b) V čl. I bodu 3 písmeno c) zní:

„c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem

o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC

nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané

v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“.

3. S účinností od 9. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 25. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, a to takto:

a) V čl. I bodu 16 písmeno c) zní:

„c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem

o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC

nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané

v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“.

b) V čl. I bodu 16 se písmeno d) zrušuje.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Současná epidemiologická situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR je charakterizována zastavením poklesu počtu nově diagnostikovaných případů, který aktuálně progreduje do mírného nárůstu. Tento vývoj je pak nejvíce ovlivněn nepříznivým trendem na území hlavního města Praha, a také s vysokou pravděpodobností šířením varianty delta na území ČR, která byla sekvenací potvrzená dle poslední zprávy Státního zdravotního ústavu již ve více než 100 případech. Tato varianta je charakterizována vyšší přenositelností, vědecké publikace uvádějí až o 60 % vyšší transmisibilitu než u varianty Alfa. Vysoce negativním aspektem této varianty je také její schopnost „obejít“ očkování, kdy při účinnosti zhruba 30 % po aplikaci první dávky vakcín s dvoudávkovým schématem lze důvodně předpokládat zvýšené riziko nákazy touto variantou.

Tato varianta je také hlavní příčinnou výrazného nárůstu počtu případů ve Velké Británii, Ruské federaci či Lisabonu, začíná postupně převažovat i v Rakousku a její podíl postupně narůstá i v další ze sousedních zemí, a to ve Spolkové republice Německo.

V návaznosti na současný vývoj, který v některých regionech vykazuje prorůstový charakter a v návaznosti na vývoj v globální měřítku, je nutno přijímat opatření minimalizují riziko vzniku významných ohnisek nákazy, která by mohla mít potenciál dalšího šíření do populace a v konečném důsledku vést k výraznějšímu zhoršení epidemiologické situace.

Z výše uvedených důvodů a v souvislosti s prokázanou nižší účinností vakcín po první dávce u vakcín s dvoudávkovým schématem, se přistupuje ke změně vymezení „bezinfekčnosti“, a to tak, že za plnou ochranu očkováním je považováno pouze kompletně dokončené očkovací schéma 14 a více dní po aplikaci druhé dávky u vakcín s dvoudávkovým očkovacím schématem, a kompletně dokončené očkovací schéma 14 a více dní po aplikaci jedné dávky u vakcín s jednodávkovým očkovacím schématem.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví