Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 2. července 2021

Č. j.: MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN

*MZDRX01GP4HF*

MZDRX01GP4HF

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 6. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 28. června 2021, č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, tak, že v čl. I, v čl. II, v čl. III, v čl. IV, v čl. V, v čl. VI a v čl. VII se datum účinnosti opatření mění z „7. července 2021“ na „12. července 2021“.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Vzhledem k technickým problémům se zajištěním úpravy Informačního systému infekčních nemocí, aby bylo možné v jeho prostředí vystavovat český certifikát o očkování na základě uznání zahraničního certifikátu o očkování, posouvá se termín účinnosti změny přijaté mimořádným opatření ze dne 28. června 2021, č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, ze 7. července 2021 na 12. července 2021.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví