Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 29. června 2021

Č. j.: MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN

*MZDRX01GN1T2*

MZDRX01GN1T2

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 1. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se upravuje provoz škol a školských zařízení tak, že:

1)provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky(dále jen „vysoké školy“), se upravuje takto:

a)na vzdělávání studentů se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,

b)pro zkoušky studentů a účast osob na akademických obřadech platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,

2)provoz středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a středisek praktického vyučování podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se upravuje tak, že a) na vzdělávání žáků a studentů a na mimořádný termín společné části maturitní zkoušky se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,

b) pro zkoušky žáků a studentů platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,

3)provoz mateřských škol, základních škol a školních družin podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se upravuje tak, že

a)na vzdělávání dětí a žáků ve školách a na pravidelnou činnost školních družin se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,

b)pro zkoušky platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,

c)pro jinou, než pravidelnou činnost školních družin platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání,

4)na provoz středisek volného času a školních klubů podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání,

5)konání

a)přijímacích zkoušek na vysoké školy se upravuje tak, že se na ně vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,

b)přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře se upravuje tak, že se na ně vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,

c)nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se na ně vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.

II.

S účinností ode dne 1. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a základní škole poskytnout osobám přítomným na zkoušce s výjimkou osob z řad veřejnosti test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolený k použití laickou osobou nebo zajistit testování testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 v případech, kdy je pro účely zkoušky uskutečňované školou povinný; to neplatí pro přijímací zkoušky.

III.

S účinností ode dne 1. července 2021 se ruší mimořádné opatření ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 21. června 2021, č.j. MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN.

IV.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR je charakterizována stabilním poklesem sledovaných epidemiologických parametrů, i když ne již tak výrazným jako v předchozích týdnech

Důležitým ukazatelem vývoje epidemiologické situace a celkové míry rizika je fakt, že žádný z indikátorů epidemie nevykazuje rizikové parametry či zhoršení a celková situace se zdá být stabilizovaná, a tak i současný vývoj epidemiologické situace můžeme označit, vzhledem k aktuálním hodnotám epidemiologických ukazatelů a celkovému trendu, jako relativně příznivý. Avšak s důležitou poznámkou, že i přes tento příznivý trend zaznamenáváme nadále v průměru denně okolo 100 případů, a tak i v souvislosti s identifikovanými ohnisky nákazy na území ČR, u kterých byly sekvenací prokázány jako původce onemocnění nové „rizikové“ varianty viru SARS-CoV-2, a další případy byly označeny jako vysoce suspektní pomocí metody diskriminačního PCR, je stále vysoce nezbytné v následném období postupovat obezřetně s potřebnou mírou opatrnosti tak, aby nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál přejít v lokální komunitní šíření s následným rozšířením do ostatních regionů, což by vedlo k výraznějšímu nárůstu nových případů a celkovému zhoršení epidemiologické situace a nutnosti přijmout nová razantnější protiepidemická opatření.

Dalším důležitým aspektem při hodnocení epidemiologické situace je pak proočkovanost populace, a právě u dětské a dorostové populace se jedná v podstatě o populaci neproočkovanou, tj. i vnímavou k nákaze.

Obezřetnost je v současné době na místě především v souvislosti s potvrzeným výskytem varianty delta viru SARS-CoV-2 (dříve tzv. indická varianta) na území ČR. Tato varianta je také aktuálně příčinou výrazně se zhoršující epidemiologické situace ve Velké Británii, kde mezitýdně roste počet nově diagnostikovaných případů o více než 40 %, a také v Rusku či Lisabonu. Současně je dle posledních vědeckých poznatků potvrzeno (Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant (khub.net)), že tato varianta snižuje účinnost dostupných vakcín u osob očkovaných jednou dávkou vakcíny v rámci dvoudávkového schématu. Další z negativních vlastností delta varianty, která nepříznivě ovlivňuje epidemiologickou situaci, je skutečnost, že má potenciál se v populaci šířit až o 60 % rychleji než varianta alfa (dříve tzv. britská varianta) a dle skotské studie publikované v periodiku Lancet zvyšuje varianta delta pravděpodobnost hospitalizace u osob s komorbiditami až dvojnásobně oproti variantě alfa. Zvýšená míra opatrnosti je nutná už i s ohledem na počínající letní turistickou sezónu, kdy obecně dochází k výraznému nárůstu objemu cestování do zahraničí, ze zahraničí i v rámci České republiky, a s tím související několikanásobné zvýšení mobility osob. V této situaci existuje vyšší pravděpodobnost a vyšší míra rizika případného nežádoucího zavlečení nové „rizikové“ varianty na území ČR s potenciálem dalšího šíření.

Z výše uvedených důvodů je nutné i v období letních prázdnin ve školách a školských zařízeních zřizovaných v souladu se školským zákonem, a vysokých školách, zřizovaných v souladu se zákonem o vysokých školách, které budou mít v určeném rozsahu zachován prázdninový provoz, zachovat určitá protiepidemická opatření, s cílem předejít vzniku případných významnějších ohnisek nákazy v těchto vzdělávacích institucích s potenciálem jejich šíření dále do komunity a následným nepříznivým vlivem na vývoj epidemiologické situace v ČR. Důležitost těchto protiepidemických opatření nabývá na svém významu už z toho důvodu, že v případě populace dětí, žáků a studentů jde většinově o populaci velmi málo proočkovanou, a tedy mnohem více vnímavou k onemocnění covid-19 než je tomu u zbytku populace. Další negativní vliv na případné šíření nákazy má i fakt, že u této skupiny osob velmi často onemocnění covid-19 probíhá bezpříznakově, popř. s velmi lehkým průběhem a může tak snadno uniknout pozornosti. Význam v celém procesu má bez pochyby i skutečnost, že pro část této skupiny osob je typické velké množství sociálních, mnohdy úzkých, kontaktů, a tedy v případě pozitivity riziko šíření onemocnění dále do populace.

Obecně se pravidla stanovují tak, aby ve vztahu ke vzdělávání a dalším školním (školou či školským zařízením organizovaným) aktivitám co nejvíce odpovídala dosavadním podmínkám účasti na nich před koncem školního roku a nedocházelo tak k nejasnostem a aplikačním zmatkům, současně však, aby v případě aktivit, které svým charakterem odpovídají činnostem regulovaným mimořádným opatřením, které upravuje protiepidemická opatření pro provoz maloobchodu, služeb a dalších činností, včetně vzdělávání, zájmové činnosti a hromadných akcí, došlo k maximálnímu přiblížení této regulace. Jedná se především o požadavky na prokazování tzv. bezinfekčnosti osob, případně početní omezení účastníků akce a jejich evidenci.

K čl. I

K bodu 1

V případě vysokých škol se vyjasňuje vztah k pravidlům stanoveným v mimořádném opatření, které upravuje protiepidemická opatření pro provoz maloobchodu, služeb a dalších činností, tak, že vzdělávání (včetně odborných praxí) pro studenty vysokých škol, které se na některých vysokých školách může organizovat i v období letních prázdnin, nebude pravidlům uvedeným v tomto opatření podléhat.

Naopak pro zkoušky (ať už běžné zkoušky nebo státní zkoušky apod.) platí stejná pravidla jako pro jiné zkoušky, jak je stanovuje mimořádné opatření upravující provoz v oblasti maloobchodu, služeb a dalších činností v případě, že se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.

Vysoké školy dále mohou organizovat různé další vzdělávací aktivity, např. kurzy celoživotního vzdělávání. Tyto aktivity budou posuzovány podle svého charakteru a zpravidla pak budou podléhat pravidlům stanoveným pro vzdělávací a jiné akce v rámci mimořádného opatření upravujícího provoz maloobchodu, služeb a dalších činností.

K bodu 2

Obdobné principy se uplatní u středních škol, středisek praktického vyučování, konzervatoří nebo vyšších odborných škol. Pro vlastní vzdělávání žáků nebo studentů se mimořádné opatření stanovující protiepidemická opatření pro provoz maloobchodu, služeb a dalších činností neuplatní; stejně tak se neuplatní pro mimořádný termín společné části maturitní zkoušky, který se koná ve dnech 7. - 9. července 2021. Jinak platí, že pro zkoušky s účastí více než 10 osob v jednom okamžiku se toto mimořádné opatření uplatní.

K bodu 3

Rovněž vlastní vzdělávání podle školského zákona v mateřských školách a základních školách nepodléhá pravidlům upraveným v mimořádném opatření, které stanovuje podmínky pro provoz maloobchodu, služeb a dalších činností. Mateřské školy jsou v období letních prázdnin zpravidla v provozu; v případě základních škol se vlastní vzdělávání nekoná, na ně tedy dopadá písm. b) - pravidla pro konání zkoušek (například komisionální přezkoušení), kdy do 10 současně přítomných osob se pravidla pro vzdělávací akce a zkoušky podle mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky pro provoz maloobchodu, služeb a dalších činností také neuplatní. Pravidelná činnost školních družin, které jsou v některých případech v provozu i v následujícím období, také nepodléhá mimořádnému opatření upravujícímu provoz maloobchodu, služeb a dalších činností. Nicméně jiná, než pravidelná činnost podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. podléhá zcela pravidlům zmíněného mimořádného opatření uplatňovaným pro organizované aktivity mládeže od 6 do 18 let.

Pokud by školy nebo školní družina pořádaly nějaké další aktivity, které nejsou upraveny školskými právními předpisy, budou se posuzovat podle svého charakteru a budou se na ně plně vztahovat pravidla pro příslušné aktivity stanovená v rámci mimořádného opatření upravujícího podmínky pro provoz maloobchodu, služeb a dalších činností.

K bodu 4

Střediska volného času a školní kluby budou podléhat pravidlům uvedeným pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání v mimořádném opatření upravujícím podmínky pro provoz maloobchodu, služeb a dalších činností.

K bodu 5

V případě přijímacích zkoušek a nostrifikačních zkoušek se uplatní pravidla stanovená pro zkoušky v mimořádném opatření upravujícím podmínky pro provoz maloobchodu, služeb a dalších činností. V případě, že se jich v jeden okamžik účastní méně než 10 osob, pak se odkazované mimořádné opatření neuplatní.

K čl. II

V případech, kdy by bylo nutné dokládat testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 ve středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách případně základních školách (tedy zkoušky za přítomnosti více než 10 osob) se stanoví povinnost školy antigenní nebo RT-PCR test pro své žáky nebo studenty zajistit. V jiných případech a pro jiné činnosti škol nebo školských zařízení, kde je nezbytné dokládání výsledku testu, takovou povinnost školy nebo školská zařízení nemají.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví