Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNI CTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 29. června 2021

Č. j.: MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb."), postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., a podle §2 odst. 2 písm. h) a m) ve spojení s §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

I.

S účinností ode dne 1. července 2021 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:

a) 26. srpna 2020, č.j.: MZDR 16220/2020-5/MIN/KAN, kterým se Vězeňské službě ČR nařizuje vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení podle jejich zařazení na pracoviště,

b) 19. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-23/ MIN/KAN, kterým se stanoví povinnost vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 zaměstnancům škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let,

c) 6. dubna 2021, č.j. : MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN, které stanoví omezení návštěv vězněných osob.

II.

Toto zrušení mimořádných opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak zejména těch preventivních a plošných, je možné přistoupit ke zrušení některých omezujících opatření.

Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemie onemocnění covid-19 ve spojením se stále se snižujícím procentem pozitivních záchytů v rámci týdenního povinného testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, lze ukončit k datu 1. července 2021 i plošné testování zaměstnanců škol a školských zařízení, které vykonávají v souladu s usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., a usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb., nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let. V současné době průměrná pozitivita testů v rámci plošného testování v soukromých firmách, státních podnicích a na úřadech klesla pod 0,1 %, a tak pokračování v současném celorepublikovém modelu plošného testování vzhledem ke zmiňovanému velmi nízkému záchytu pozitivních osob obecně přestává být při porovnání se svými přínosy a ekonomickými náklady efektivní.

Dále jde o rozvolnění některých opatření v oblasti vězeňství, a to, pokud jde o návštěvy osob ve výkonu vazby, odsouzených nebo osob ve výkonu zabezpečovací detence, a dále oddělené ubytování pracovně zařazených odsouzených. Vězeňská služba ČR je s ohledem na současnou epidemiologickou situaci připravena opět realizovat návštěvy v souladu s platnou legislativou upravující tuto oblast. Současně se již nejeví jako nezbytné udržovat oddělené ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení podle jejich zařazení na pracoviště odděleně od ostatních odsouzených.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví