Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 29. června 2021

Č. j.: MZDR 46953/2020-8/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), postupem podle §69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:

I.

S účinností ode dne 1. července 2021 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 46953/2020-5 /MIN/KAN, bylo všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče akutní nařízeno přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě li mimořádného opatření, a poskytovatelům lůžkové péče následné a dlouhodobé, včetně následné intenzivní péče, bylo nařízeno přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě Ill mimořádného opatření.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem ke skutečnosti, že se epidemiologická situace zlepšila a pacientů hospitalizovaných v nemocnicích s onemocněním covid-19 je v současnosti již velice málo (dne 28.6.2021 celkem 49), je na místě uvedené mimořádné opatření bezodkladně zrušit.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,

v. r. ministr zdravotnictví