Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 14. června 2021

Č. j.: MZDR 40555/2020-7/MIN/ KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 15. června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 2. března 2021, č.j. MZDR 40555/2020-4/MIN/ KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021, č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, a to takto:

V čl. V bod 1 zní:

,,1. osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkován í, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v české republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, s tím, že u očkování uplynulo

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů,

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace podle bodu I.,".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením se mění podmínky, za nichž je nařizována karanténa z důvodu kontaktu osoby s osobou, u níž byla prokázána nákaza virem SARS-CoV-2. Podle platného opatření nebylo třeba karanténní opatření nařídit u osoby, která absolvovala očkování proti onemocnění covid-19, a od první dávky u dvoudávkového schématu očkování uplynulo 22 dnů, tzn. osoba nemusela být očkovaná „plně". Napříště by však měla být karanténa nařízena u osoby, která nemá dokončené očkování nebo po aplikaci druhé dávky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC ještě neuplynulo nejméně 14 dní. Ke změně přístupu v případě kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 bylo přistoupeno z důvodu šíření delta mutace viru SARS-CoV-2 (dříve tzv. indická varianta). Tato mutace je aktuálně příčinou zhoršující se epidemiologické situace ve Velké Británii a současně je podle posledních vědeckých poznatků potvrzeno (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.22.21257658v1.full), že částečně snižuje účinnost dostupných vakcín. Po podání první dávky u očkovacích látek s dvoudávkovým schématem aplikace je zajištěna pouze 33% účinnost v případě nákazy delta mutací. Vzhledem k tomu, že ve spojení s „rizikovými" mutacemi neúplné očkování nezajišťuje dostatečnou ochranu před případným onemocněním v rámci epidemiologicky významného kontaktu s onemocněním covid-19, je nezbytné přistoupit ke změně mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví