Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 9. června 2021

Č. j.: MZDR 14601/2021-19/MIN/ KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 14. června 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, a to tak, že v čl. I bod 12 zní:

„ 12. podle §2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání"), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvník ů nebo posluchačů (dále jen „diváci") v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 1000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 50 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

c) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnost i je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu,

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu 1/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu 1/16 prokázat ; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 1/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

f) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti,".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením se reguluje pořádání kulturních představení, sportovních událostí a vzdělávacích akcí. V návaznosti na pozitivní epidemiologický vývoj, kdy kumulativní 7denní počet prokázaných případů na 100tis. obyvatel klesnul ke dni 6. června 2021 na hodnotu 20,6 nových případů, dochází k určitému zmírnění dosavadních pravidel pro konání těchto akcí.

Omezení koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě spočívá ve stanovení maximálního přípustného počtu přítomných účastníků ne vyššího než 50 % celkové kapacity míst k sezení ve vnitřním prostoru a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech. Omezení na 50 % kapacity je zavedeno zejména z důvodu prevence nežádoucího shlukování osob zejména při vstupu a při odchodu účastníků a při používání šaten či toalet, při dodržení načasování různého příchodu či odchodu skupin návštěvníků, ideálně více vstupy/výstupy, pokud je to technicky možné, lze při tomto omezení na 50 % kapacity zachovat relativně plynulý příchod či odchod návštěvníků.

Podmínka ponechání mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo zajišťuje zachování dostatečného rozestupu mezi jednotlivými osobami. Při akci konané ve vnějších prostorech se nově umožňuje stání diváků, a to za podmínky, že dodržují rozestupy 2 m od ostatních osob. Za účelem dodržení této podmínky se současně ukládá organizátorovi zajistit, aby na 1 stojícího diváka připadalo 4 m2 plochy určené pro stání. Tato plocha odpovídá možnosti zajištění dostatečného rozestupu 2 m od ostatních osob. Při stanovování bezpečného rozestupu Ministerstvo zdravotnictví vycházelo z řady zahraničních studií, kde je udávána bezpečná vzdálenost 6 stop (1,8m). V případě, že se akce koná v prostorách (ať již vnitřních nebo vnějších) s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustné maximální počet přítomných diváků navýšit tak, že lze obsadit celkově nejvýše 25 % kapacity sedících diváků, a to za podmínky, že jsou všichni diváci usazeni (opět ob sedadlo, a je-li to možné, i ob řadu), s výjimkou osob ze společné domácnosti. Tímto způsobem rozesazení lze taktéž zajistit dostatečný rozestup od ostatních osob.

Stanovují se dále obecné podmínky, že na akci nemohou být přítomné osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, kterými se primárně myslí příznaky popsané v následujícím odkazu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical, a které nedoloží organizátorovi akce negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu či doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo doklad o očkování. Umožnění bufetu s obsluhou má za cíl urychlit výdej stravy v provnání se samoobslužným provozem a zároveň zamezit shromažďování osob a omezit manipulaci se stravou či servisním příborem velkému počtu osob. Z důvodu snížení rizika přenosu onemocnění se zakazuje konzumace pokrmů včetně nápojů v hledišti, neboť při konzumaci je nezbytné sejmout ochranu dýchacích cest a nelze tak zajistit dostatečnou ochranu okolních osob.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví